Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-2300-OWs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika II rok s1- przedmioty specjalności - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu Podstawy prawa dla pedagogów

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe z prowadzącą - 15 godzin


praca własna studenta: analiza aktów prawnych, wykonywanie zadań, przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin


W ramach zajęć prowadzony jest zespół na platformie TEAMS, który służy do komunikacji w sprawach związanych z zajęciami, udostępniania materiałów do zajęć, przesyłania zadań. Kod do zespołu przesyłany jest za pośrednictwem USOS_maila osobom uczestniczącym w zajęciach.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej zastosowanie w prawie, rozumie różnice między pojęciami pedagogicznymi i prawnymi w wybranym zakresie - K_W01


W2: ma wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania róznych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych _ K_W07, K_W14


W3: ma wiedzę o prawnych podstawach funkcjonowania uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej w wybranym zakresie - K_W15


W4: ma wiedzę na temat prawnych aspektów róznych procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej - K_W16

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa do analizy i interpretacji problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych , pomocowych, posługuje sie przy tym także normami i zasadami etycznymi - K_U02, K_U12


U2: potrafi samodzielnie szukać aktów prawnych i regulacji odnoszących się do wybranego zagadnienia - K_U04


U3: potrafi posługiwać się językiem prawnym w podstawowym zakresie niezbędnym w działalności pedagogicznej - K_U07


U4: potrafi argumentowac własne stanowisko przy pomocy regulacji prawnych odnoszących sie do wybranego zakresu działalności pedagogicznej - K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość swojego poziomu wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcanie się zawodowego i rozwoju osobistego - K_K01


K2: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej _ K_K04


K3: dostrzega problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań - K_K05


K4: przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w grupach organizacjach poprzez rozwój swoich kompetencji prawnych - K_K07

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji prawnych studentów i studentek, w odniesieniu do tematyki związanej z prawem rodzinnym i opiekuńczym

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji prawnych studentów i studentek, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki związanej z prawem rodzinnym i opiekuńczym

Przedmiot opiera się na zdobytej już (w ramach "Podstaw prawa dla pedagogów") wiedzy i umiejętnościach osób studiujących. Celem przedmiotu jest pogłębienie zdobytej już wiedzy oraz uzupełnienie je o nowe zagadnienia - takie jak: Małżeństwo - zawarcie, przeszkody małżeńskie, podstawy do unieważnienia małżeństwa; rozwód i separacja; obowiązek alimentacyjny; przysposobienie; piecza zastępcza; opieka nad ubezwłasnowolnionym, kuratela

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (z wszelkimi zmianami)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1426 ze zm.)

(akty prawne obowiązują tylko w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach)

Literatura uzupełniająca:

- Dowolny podręcznik z zakresu prawa rodzinnego, np. Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa, 2016

- Dowolny komentarz do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, np. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz 2023, wyd. 8 red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, C.H. Beck.

- Kopińska V. (2014), Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej jako wyraz kultury prawnej. Ujęcie pedagogiczne, „Studia Edukacyjne” nr 32, s. 245-265.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach - K1, K2, K3, K4, U3, U4

wykonywanie ćwiczeń - U1, U2, U3, U4, K1, K3, K4

pisemne sprawdziany - W1, W2, W3. W4, U1, U2, U3, U4, K1, K4

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność);

wykonywanie zadań/ćwiczeń (konieczne jest wykonanie wszystkich zadań poleconych do wykonania w domu);

zaliczenie na ocenę pozytywną pisemnego sprawdzianu końcowego polegającego na rozwiązywaniu kazusów(kryterium - uzyskanie co najmniej 60% ogólnej liczby punktów, ocena w skali 2-5) .

Ocena końcowa to ocena z końcowego sprawdzianu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)