Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-305-PSPs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka resocjalizacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

ĆWICZENIA

50 godzin = 30godzin kontaktu bezpośredniego+10 godzin przygotowania do zajęć+10 godzin lektury i przygotowania do zaliczenia końcowego

Łącznie 50 godzin (2 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

P6S_WG

Student zna i rozumie:

W1 - istotę zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego oraz zna czynniki biologiczne, psychiczne i społeczne powodujące zaburzenia funkcjonowania i zachowania nienormatywnego (K_W05)

W2 – potrzebę posiadania wiedzy o osobach wymagających podjęcia wobec nich działalności resocjalizacyjnej dostosowanej do zakresu zaburzeń i potrzeb osób niedostosowanych społecznie i zdemoralizowanych (K_W15)


Efekty uczenia się - umiejętności:


P6S_UW

Student potrafi:

U1 - wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów życia osób z zaburzeniami w zachowaniu (K_U02)

U2 – posługiwać się posiadaną wiedzą w celu poznania motywów zachowań, właściwego zdiagnozowania sytuacji nieletniego w celu dostosowania realizowanych działań do rodzaju zaburzeń w zachowaniu ujawnianych przez nieletnich i opracowanie strategii resocjalizacyjnych adekwatnych do zdiagnozowanych zaburzeń, (K_U03)

U3 - ocenić przydatność typowych metod, procedur i strategii oddziaływań resocjalizacyjnych do realizacji zadań wychowawczych i pomocowych podejmowanych w różnych środowiskach wychowawczych (K_U09)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

P6S_KK

Student jest gotów do:

K1 – do świadomego i odpowiedzialnego wykonywania pracy pedagoga resocjalizacyjnego i adekwatnego wykonywania zadań związanych z interwencjami resocjalizacyjnymi (K_K08)


P6S_KO


K2 – do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących oddziaływania resocjalizacyjne (K_K07)

K3 - dostrzegania dylematów etycznych i moralnych związanych z pracą pedagoga w zakresie resocjalizacji (K_K05)


Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, studium przypadku, praca w grupach, praca indywidualna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych zarówno w środowisku otwartym jak i w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz placówkach podlegającymi MEN a także z formami, środkami i metodami stosowanymi w pracy resocjalizacyjnej, w szczególności z uwzględnieniem najnowszych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia z obszaru metodyki pracy resocjalizacyjnej

2. Usytuowanie metodyki resocjalizacji w systemie nauk

3. Specyfika pobytu w placówkach resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów zakłócających proces resocjalizacji

4. Oddziaływania resocjalizacyjne w środowisku nieletniego (metody pracy z grupą i na grupę, współpraca z rodziną, szkołą)

5.Cele i zadania oddziaływań resocjalizacyjnych

6,Znaczenie relacji wychowawczej w pracy pedagoga resocjalizacyjnego

7. Modelowanie zachowań prospołecznych

8. Rozpoczynanie pracy resocjalizacyjnej (tworzenie kontraktu)

9. Motywowanie podopiecznego

10. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych

11. Metody twórczej resocjalizacji

12. Formy oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych (arteterapia)

13. Zasady działania pomocowego w sytuacjach kryzysowych

Literatura:

1. Opora R., 2010. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków

2.Górski S., 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa

3.Urban B., Stanik J., 2007. Resocjalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

4. Pytka L., 1995. Pedagogika resocjalizacyjna. Wydawnictwo WSPS. Warszawa

5. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: Kolokwium pisemne W1, W2, W3, U1, U2, U3

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów i kolokwiów (testów), prac zaliczeniowych (dotyczy wszystkich komponentów egzaminu, kolokwium bądź testu)

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych zarówno w środowisku otwartym jak i w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz placówkach podlegającymi MEN a także z formami, środkami i metodami stosowanymi w pracy resocjalizacyjnej, w szczególności z uwzględnieniem najnowszych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia z obszaru metodyki pracy resocjalizacyjnej

2. Usytuowanie metodyki resocjalizacji w systemie nauk

3. Specyfika pobytu w placówkach resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów zakłócających proces resocjalizacji

4. Oddziaływania resocjalizacyjne w środowisku nieletniego (metody pracy z grupą i na grupę, współpraca z rodziną, szkołą)

5.Cele i zadania oddziaływań resocjalizacyjnych

6,Znaczenie relacji wychowawczej w pracy pedagoga resocjalizacyjnego

7. Modelowanie zachowań prospołecznych

8. Rozpoczynanie pracy resocjalizacyjnej (tworzenie kontraktu)

9. Motywowanie podopiecznego

10. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych

11. Metody twórczej resocjalizacji

12. Formy oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych (arteterapia)

13. Zasady działania pomocowego w sytuacjach kryzysowych

Literatura:

1. Opora R., 2010. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków

2.Górski S., 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa

3.Urban B., Stanik J., 2007. Resocjalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

4. Pytka L., 1995. Pedagogika resocjalizacyjna. Wydawnictwo WSPS. Warszawa

5. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)