Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-311-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika III rok s1- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

25 godzin (10 godzin - wykład; 3 godziny - dyżur/konsultacje, 1 godzina - zaliczenie, 7 godzin - przygotowanie do zaliczenia)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student:

W1: zna pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej; K_W01;

W2: odróżnia przedmioty praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, K_W02;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student:

U1: potrafi ocenić umowę mającą za przedmiot prawa własności intelektualnej pod kątem jej zgodności z prawem sensu largo oraz pod kątem indywidualnej przydatności; K_U01 (1) i K_U (2);

U2: posiada umiejętność zgłoszenia przychodów z praw własności intelektualnej w deklaracji podatkowej w korzystny dla podatnika sposób; K_U02;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student przyjmuje aktywną postawę polegającą na:

K1: udzielaniu prostych porad prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej; K_K01;

K2: oceny, kiedy jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone, jak można temu zaradzić i jak następuje usuwanie skutków naruszenia; K_K02 (1); K_K02 (2); K_K02 (3);

K3: podejmowaniu działań mających na celu ochronę praw własności intelektualnej; K_K03.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, ćwiczeniowa, prezentacja zagadnień

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., ustawie o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej a także regulamin dóbr intelektualnych stosowany w Uniwersytecie w zakresie mającym zastosowanie do studentów.

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wstępne informacje na temat ochrony własności intelektualnej - aspekty historyczne, filozoficzne i ekonomiczne;

- przedmiot ochrony prawa autorskiego - utwór;

- podmiot praw autorskich (w tym do utworów pracowniczych, utworów naukowych, prac dyplomowych, pracowniczych programów komputerowych, baz danych i utworów audiowizualnych) oraz problem współautorstwa utworu;

- treść praw autorskich;

- prawa autorskie w Internecie;

- ograniczenia wykonywania praw autorskich - wyczerpanie prawa, dozwolony użytek;

- umowy dotyczące praw autorskich;

- środki ochrony praw autorskich, odpowiedzialność;

- przedmioty ochrony własności intelektualnej;

- ochrona prawna wynalazków i wzorów użytkowych;

- regulamin dóbr intelektualnych UMK.

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz kolokwium w postaci testu.

Praktyki zawodowe:

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest napisanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 12 (po 1 pkt) pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego (4 pkt, 4 pkt za wyczerpującą odpowiedź, odpowiednio mniejsza liczba pkt w zależności od stopnia wyczerpania tematu w rozważaniach studenta).

Skala ocen jest następująca:

15-16 pkt - bdb (5);

14 pkt - db+ (4+);

12-13 pkt - db (4);

11 pkt - dst+ (3+);

9-10 pkt - dst (3).

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 3 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Nalaskowski
Prowadzący grup: Filip Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)