Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie społeczno-moralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-313-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie społeczno-moralne
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika III rok s1- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podczas wykładu obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- analiza literatury, opracowanie przykładów projektów badań dla schematów- 20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminie) - 15 godzin

RAZEM: 50 godzin = 2 ECTS


Ćwiczenia:

1. Godziny realizowane z udziałem prowadzącej - 15 godzin

2. Konsultacje z prowadzącą - 5 godzin

3. Czas potrzebny na przygotowywanie się do zajęć, studiowanie literatury, przygotowywanie prezentacji, opracowywanie i korygowanie zadań wykonywanych w ramach zajęć - 35 godzin


RAZEM: 50 godzin = 2 ECTS

W sumie dla przedmiotu - 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę na temat:

wybranych koncepcji człowieka - filozoficznych, psychologicznych i społecznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej;K_W04

rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym K_W05

W2: zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej K_U03

U2:

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 :docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych K_K02:Metody dydaktyczne:

1. metody oparte na słowie: dyskusja, praca z literaturą

2. metody oparte na obserwacji: pokaz

3. metody oparte na praktycznej działalności studentów: ćwiczeń praktycznych;

4. metody aktywizujące: sytuacyjna, problemowa, uczenie się kooperacyjne


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu podstaw teoretycznych i metod stymulowania rozwoju społeczno-moralnego oraz rozwojowi umiejętności projektowania zajęć rozwijających kompetencje społeczno-moralne.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społeczno-moralnego jako cel wychowania. Wprowadzenie do cyklu wykładów. Konstrukcja tematyki wykładów. Rozumienie istoty i celów wychowania - stymulowanie rozwoju. Współczesna debata na temat edukacji moralnej.

2. Wychowanie emocjonalne a natura inteligencji emocjonalnej.

Pojęcie, formy przejawiania i czynniki wywołujące emocje. Poglądy na temat natury emocji. Funkcje emocji. Stymulowanie inteligencji i kompetencji emocjonalnych w toku wychowania.

3.Wychowanie społeczne. Sposoby pojmowania rozwoju społecznego. Teoria przywiązania Johny Bowlby’ego. Stymulowanie rozwoju społecznego: A/ wychowanie a doskonalenie percepcji społecznej, B/ wychowanie a stymulowanie kontaktów interpersonalnych; C/ wychowanie a uczenie się reguł życia społecznego.

4.Edukacja moralna. Aksjologiczne podstawy edukacji moralnej. Teorie rozwoju moralnego (teorie psychodynamiczne, społecznego uczenia się, poznawcze). Opisowe i normatywne paradygmaty edukacji moralnej. Programy stymulowania rozwoju moralnego: A/ klaryfikacja wartości, B/stymulowanie rozumowania moralnego, C/kształtowanie charakteru – podejście dyrektywne.

5.Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Zachowania i postawy prospołeczne. Teorie pomocniczości - dlaczego pomagamy innym? Motywacja czynności prospołecznych. Rozwój i kształtowanie prospołecznej osobowości.

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności świadomego projektowania zajęć wychowawczych rozwijających kompetencje społeczno-moralne dzieci i młodzieży. Punkt wyjścia stanowi zatem wiedza na temat rozwoju społecznego i moralnego dzieci i młodzieży oraz wyniki analiz podstaw programowych, których współautorką jest prowadząca, a które wskazują m.in. na wyraźne deficyty lub niewielką reprezentację określonych kompetencji społecznych w ramach planowanej edukacji szkolnej. To właśnie te kompetencji stanowią punkt zainteresowania w ramach przygotowywanych przez studentów i studentki podczas zajęć projektów zajęć wychowawczych.

Program zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne: prezentacja sylabusa, wymagania, organizacja zajęć,

2. Teorie rozwoju moralnego . Opisowe i normatywne paradygmaty edukacji moralnej. Stymulowanie rozwoju moralnego (klaryfikacja wartości, stymulowanie rozumowania moralnego, kształtowanie charakteru, wspólnota sprawiedliwościowa), Kompetencje społeczne i społeczno-moralne. Kompetencje społeczne w podstawach programowych kształcenia ogólnego - wyniki badań.

3. Wiek przedszkolny – charakterystyka rozwoju społeczno-moralnego dzieci; wychowanie społeczno-moralne na tym etapie; projektowanie działań, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-moralne dzieci na tym etapie.

4. Wczesny wiek szkolny - charakterystyka rozwoju społeczno-moralnego dzieci; wychowanie społeczno-moralne na tym etapie; projektowanie działań, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-moralne dzieci na tym etapie

5. Środkowy wiek szkolny - charakterystyka rozwoju społeczno-moralnego dzieci; wychowanie społeczno-moralne na tym etapie; projektowanie działań, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-moralne dzieci na tym etapie.

6. Wczesna faza dorastania - charakterystyka rozwoju społeczno-moralnego młodzieży; wychowanie społeczno-moralne na tym etapie; projektowanie działań, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-moralne młodzieży na tym etapie

7. Późna faza dorastania - charakterystyka rozwoju społeczno-moralnego młodzieży; wychowanie społeczno-moralne na tym etapie; projektowanie działań, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-moralne młodzieży na tym etapie.

Literatura:

Literatura podstawowa - wykłady:

Birch A., Malim T. (1998) Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa Wyd. Nauk. PWN;

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. Modele szkolnej edukacji moralnej wobec rozwoju kompetencji moralnych : analiza porównawcza.

"Studia Edukacyjne", Nr 42; 2016

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. Przestrzeń aksjologiczna szkoły. 2: Metodologiczne parametry badania. "Przegląd badań Edukacyjnych" 23 2016

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K. Przestrzeń aksjologiczna szkoły. 1: Konstrukt teoretyczny. "Przegląd badań Edukacyjnych" 23 2016

Goleman D. (1997) Inteligencja emocjonalna, Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań;

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002), Psychologia rozwoju człowieka, T.3, Warszawa Wyd. Nauk. PWN;

Hoffman M.L. (2006), Empatia i rozwój moralny, Gdańsk GWP;

Nicci L.P., Narvaes D. (red.) (2008) Handbook of moral and character education. Routledge. Taylor & Francis Group New York and London.

Reykowski J. (1986) Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa PWN;

Schaffer H.R. (2006), Rozwój społeczny, Kraków GWP.

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa Wyd. Nauk. Scholar;

Wojciszke B. (2004), Człowiek wśród ludzi, Warszawa Wyd. Nauk. Scholar;

Kaplan P.S., Educational Psychology for Tomorrow’s Teacher, West Publishing Company, St. Paul 1990.

Ćwiczenia - Literatura podstawowa:

1. Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna (red.) (2017). Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (wybrane fragmenty)

2. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, pod red. A.I. Brzezińskiej

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=214&Itemid=282&select_item=125_213&select_item_125_213=126_214

3. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 3. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, pod red. A.I. Brzezińskiej

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=224&Itemid=282&select_item=125_213&select_item_125_213=128_224

4. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 2. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania, pod red. A. I. Brzezińskiej

http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.html?option=com_content&view=category&id=215&Itemid=282&select_item=125_213&select_item_125_213=127_215

lub

5. Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2003,;

lub

6. Psychologia rozwoju człowieka pod red. B. Harwas-Napierały, J. Trempały, tom 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

Kopińska Violetta, Solarczyk-Szwec Hanna (red.) (2017). Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kopińska V. (2014), Key Civic Competences: Between Modern and Postmodern Perspectives, “Edukacja Dorosłych”, nr 1(70), s. 49-61.

Solarczyk-Szwec H., Matusiak A., Kopińska V. (2016), Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość. Krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, „Edukacja Dorosłych” Nr 2, s. 29-44.

Kopińska V., Majchrzak K., Szwech A. (2017), Patriotyzm w edukacji szkolnej. Założenia podstaw programowych kształcenia ogólnego, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Nr 1

Przyborowska B., Kopińska V., Murawska I. (2016), Kompetencje społeczne i obywatelskie na trzecim etapie edukacyjnym – pozór podstawy programowej kształcenia ogólnego, „Przegląd Badań Edukacyjnych” , vol. 23 (2), s. 45-60.

Kopińska V., Solarczyk-Szwec H. (2016), Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego, „Forum Oświatowe” nr 2, s. 11-32;

Kopińska V. (2016), Wartości demokratyczne w szkole. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego, „Rocznik Pedagogiczny”, t.39, s. 55-67.

Kopińska Violetta (2017). Zmiana czy status quo? Krytyczna analiza nowych podstaw programowych do wiedzy o społeczeństwie. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 25, s. 201-228

Kopińska Violetta (2018). Zmiana polskich podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich : analiza krytyczna. Parezja, nr 1 (9), s. 132-154

I inne dowolnie wybrane przez studentów i studentki

Metody i kryteria oceniania:

Wykład : Egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczenie pięciu prac grupowych, pełnienie co najmniej raz w semestrze roli eksperta/ekspertki oraz sprawozdawcy/sprawozdawczyni

Kryteria oceny:

Prace grupowe - kryterium- zgodność projektowanych zajęć z celem wyznaczonym w zadaniu, stopień wykorzystania wiedzy teoretycznej w uzasadnieniu do projektowanych zajęć lub w odpowiedziach na dodatkowe pytania skonstruowane do zadania ; przygotowanie ekspertów/ekspertek wyznaczonych w ramach określonego tematu, prawidłowe i terminowe wykonanie zadań przez sprawozdawców i sprawozdawczynie wyznaczone w ramach określonego zadania, stopień wykorzystania uwag formułowanych przez grupę i prowadzącą w korekcie roboczej wersji zadania. Skala ocen 2-5.

Ocena końcowa obejmuje średnią ocen wszystkich (5) prac grupowych (wszystkie prace muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3, przy czym każdy student/studentka może nie uczestniczyć w wykonywaniu jednej pracy grupowej (jeżeli wiąże się to z nieobecnością na zajęciach). Aby uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń każdy student/studentka zobowiązany/a jest pełnić rolę eksperta/ekspertki i sprawozdawcy/sprawozdawczyni przynajmniej raz w semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Violetta Kopińska, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Violetta Kopińska, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Violetta Kopińska, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Violetta Kopińska, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)