Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika st. stacj. I stopnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-320-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe- III rok pedagogika st. stacj. I stopnia
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość obszarów tematycznych pedagogiki i dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- elementarna wiedza na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych (w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej),

- umiejętność oceny przydatności typowych metod, procedur badawczych do realizacji zadań diagnostycznych,

- samodzielność w zdobywaniu wiedzy i korzystaniu z różnych źródeł


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;

- zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

- potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania

strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych

i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje

dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

- potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane

z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne


Metody dydaktyczne:

- pokaz

- opis

- pogadanka

- wykład konwersatoryjny

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów

- obserwacji

- pomiaru w terenie

- projektu

- referatu

- seminaryjna

- studium przypadku

- sytuacyjna


Skrócony opis:

Przedstawienie etapów pracy dyplomowej:

- faza określenia – diagnozy

- faza poszukiwań

- faza decyzji – realizacji

- faza ewaluacji

Pełny opis:

1. Przedstawienie etapów pracy dyplomowej:

- faza określenia – diagnozy

- faza poszukiwań

- faza decyzji – realizacji

2. Przedstawienie obszarów badawczych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, aktualizacja problemów, wybór i uszczegółowienie problematyki badawczej, akceptacja tematyki.

3. Proces pisania pracy dyplomowej, analiza poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, ocena trafności doboru literatury przedmiotu, uporządkowanie treści.

4. Metodologia badań jakościowych i ilościowych w pedagogice. Trafność doboru metody do problematyki badawczej.

5. Organizacja badań, opracowanie narzędzi badawczych.

6. Metody gromadzenia materiału badawczego, metody przetwarzania materiałów, metody systematyzowania wyników badań – interpretowanie, wnioskowanie, definiowanie, hipoteza, dowodzenie.

7. Praca edytorska nad tekstem i językiem badań.

Literatura:

1. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008.

2. Dutkiewicz W., Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1996.

3. Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1989.

4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 2001.

5. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

6. Niezbędnik badacza – 6 części, PWN, Warszawa 2010.

7. Półturzycki J., Jak studiować zaocznie, Płock 2001. R. IX Praca dyplomowa

8. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie pracy dyplomowej w części merytorycznej i empirycznej

egzamin dyplomowy (obrona pracy)

Praktyki zawodowe:

organizacja procesu badawczego może być łączone z realizacją praktyki ciągłej w przedszkolu i szkole

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cukras-Stelągowska, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Anna Kola, Violetta Kopińska, Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska, Filip Nalaskowski, Małgorzata Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Jacek Szczepkowski, Elżbieta Wieczór, Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak, Magdalena Cuprjak, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Violetta Kopińska, Katarzyna Kuziak, Wioletta Kwiatkowska, Tomasz Leszniewski, Kamila Majewska, Filip Nalaskowski, Małgorzata Skibińska, Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Elżbieta Wieczór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cukras-Stelągowska, Dagna Dejna, Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Violetta Kopińska, Katarzyna Kuziak, Wioletta Kwiatkowska, Tomasz Leszniewski, Filip Nalaskowski, Tomasz Różański, Małgorzata Skibińska, Władysława Szulakiewicz, Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Elżbieta Wieczór
Prowadzący grup: Joanna Cukras-Stelągowska, Dagna Dejna, Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Violetta Kopińska, Katarzyna Kuziak, Wioletta Kwiatkowska, Tomasz Leszniewski, Filip Nalaskowski, Tomasz Różański, Małgorzata Skibińska, Władysława Szulakiewicz, Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Elżbieta Wieczór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cukras-Stelągowska, Dagna Dejna, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Maciej Kołodziejski, Katarzyna Kuziak, Wioletta Kwiatkowska, Filip Nalaskowski, Tomasz Różański, Małgorzata Skibińska, Elżbieta Wieczór
Prowadzący grup: Joanna Cukras-Stelągowska, Dagna Dejna, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Maciej Kołodziejski, Katarzyna Kuziak, Wioletta Kwiatkowska, Filip Nalaskowski, Tomasz Różański, Małgorzata Skibińska, Elżbieta Wieczór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)