Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawa dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-115-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawa dziecka
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok -sj- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe z prowadzącą - 15 godzin

praca własna studenta: analiza aktów prawnych, wykonywanie zadań, przygotowanie się do zaliczenia - 10 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę o prawach dziecka i regulacjach prawnych służących realizacji tych praw w porządku krajowym


W2: ma wiedzę na temat prawnych aspektów różnych procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawa do analizy i interpretacji problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych


U2: potrafi samodzielnie szukać aktów prawnych i regulacji odnoszących się do wybranego zagadnienia


U3: potrafi posługiwać się językiem prawnym w podstawowym zakresie niezbędnym w działalności pedagogicznej


U4: potrafi argumentować własne stanowisko przy pomocy regulacji prawnych odnoszących się do wybranego zakresu działalności

pedagogicznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość swojego poziomu wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcanie się zawodowego i rozwoju osobistego


K2: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny


K3: przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w grupach organizacjach poprzez rozwój swoich kompetencji prawnych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji prawnych studentów i studentek, przy czym obszarem na bazie którego są rozwijane te kompetencje jest problematyka praw dziecka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji prawnych studentów i studentek, przy czym obszarem na bazie którego są rozwijane te kompetencje jest problematyka praw dziecka.

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Wprowadzenie - historia powstania Konwencji o prawach dziecka

2. Prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka

3. Analiza regulacji prawa krajowego odnoszących się do wybranych praw dziecka (prawo dziecka do tożsamości, prawo do życia w rodzinie, prawo do kontaktu z rodzicami, prawo do pieczy zastępczej, prawo do ochrony przed przemocą, prawa dziecka przez organami wymiaru sprawiedliwości, prawo do nauki)

Literatura:

Akty prawne:

(Uwaga akty te obowiązują tylko w zakresie wskazanym na zajęciach)

Akty prawne:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (z wszelkimi zmianami) – w zakresie omawianym na zajęciach

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (z wszelkimi zmianami)

4. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny ( z wszelkimi zmianami)

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, Dz. U. 2022, poz. 1700

6. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.

Literatura uzupełniająca:

- Dowolny podręcznik obejmujący prawo karne materialne, np. Bojarski Marek, Giezek Jacek, Sienkiewicz Zofia, Prawo karne materialne.

Część ogólna i szczególna, Wolters Kluwers 2017

- Dowolny podręcznik z zakresu prawa rodzinnego, np. Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa, 2016

- Kopińska V. (2014), Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej jako wyraz kultury prawnej. Ujęcie pedagogiczne, „Studia Edukacyjne” nr 32, s. 245-265.

- Andrzejczak-Świątek, Małgorzata, Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016

- Czaja, Marzena, Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018

- Dąbrowska, Marta, Grooming – wybrane aspekty prawno karne i kryminologiczne, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018

- Jaros, Paweł J., Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego: Komentarz do Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013

- Jaros, Paweł J., Prawa dziecka: Dokumenty Rady Europy, Warszawa: Biuro

Rzecznika Praw Dziecka, 2012

- Jarosz, Ewa, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie: Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012

- Jarosz, Ewa, Przemoc w wychowaniu: Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

Metody i kryteria oceniania:

wykonywanie ćwiczeń w ramach zajęć - U1, U2, U3, U4, K1,K2, K3

pisemne kolokwium - W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K3

Ocena końcowa to ocena z kolokwium polegającego na rozwiązywaniu kazusów (dopuszczalna praca w zespołach 2-osobowych) - forma pisemna

Kryteria oceniania: poprawność merytoryczna (poprawne rozwiązanie wraz z poprawna argumentacją), poprawność formalna (poprawne powołanie podstaw prawnych, poprawne oznaczenie przepisów i aktów prawnych).

Skala ocen 2-5; Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium jest uzyskanie 60% ogólnej liczby punktów.

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu konieczne jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), wykonywanie zadań na zajęciach, analiza materiałów udostępnionych studentom, analiza aktów prawnych w zakresie wskazanym w materiałach, terminowe oddawanie zadań, uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Kopińska
Prowadzący grup: Violetta Kopińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)