Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-212-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok -sj- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe z nauczycielem - 30

praca samodzielna:

- przygotowanie się do zajęć - 75 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 75 godz.

łącznie 180 godzin (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie uczenia i nauczania języków obcych,,

W2: zna i rozumie znaczenie innowacji pedagogicznych w nauczaniu języków obcych,

W3: zna i rozumie procesy komunikacji i ich zakłócenia.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi projektować i prowadzić działania pedagogiczne w zakresie nauczania języka obcego oraz dobierać w tym celu odpowiednie materiały i środki.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: jest gotów do formowania właściwych postaw dzieci wobec nauki języków obcych.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania języka obcego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, odgrywających szczególną rolę w procesie uczenia się-nauczania języków obcych. Problematyka skoncentrowana jest wokół osoby uczącego się oraz osoby nauczyciela i warunków jego pracy. Uczestnicy zajęć mają także możliwość testowania i analizy własnych predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela. W trakcie zajęć zostaną omówione następujące tematy:

- podstawowe pojęcia w teorii i dydaktyce uczenia się/nauczania języka obcego

- co to znaczy znać język obcy

- podejścia do uczenia się i nauczania języka obcego: behawioryzm, kognitywizm, funkcjonalizm, konstruktywizm

- rola autonomii w uczeniu się i nauczaniu języka obcego

- psychologiczne podstawy metod nauczania języka obcego dzieci

- dziecko jako uczący się języka obcego,

- uczeń wielojęzyczny i jego miejsce w polskiej szkole

- indywidualne różnice w uczeniu się i nauczaniu języka obcego a sukces w nauce języka

- kompetencja międzykulturowa w uczeniu się i nauczaniu języka

- kontrola wyników nauczania języka obcego

- zachowanie lekcyjne nauczyciela a sukces w pracy pedagogicznej

- wiedza i kompetencje nauczyciela języka obcego

Literatura:

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Komorowska. H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa.

Seretny A. (2006), Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, pod red. E. Lipińskiej, A. Seretny, Kraków, s. 98-113.

Wilczyńska W., Uczyć się, czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Warszawa-Poznań.

Zawadzka E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny W1, W2, W3, U1

obserwacja pracy studenta K1

kryteria oceny:

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska, Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.