Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy edukacji informatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-217-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji informatycznej
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok -sj- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

Ćwiczenia – 15 godz.

Wykład – 15 godz.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj.


wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek;

zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

wymagane powtórzenie materiału,

pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi rekomendowanymi przez prowadzącego – 40 godz.


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania – 20 godz.


W sumie 90 godz. = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Absolwent zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie kształcenia dzieci z zakresu edukacji informatycznej (KW_11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Absolwent potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka lub ucznia (KU_02)

U2: Absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KU_03)

U3: Absolwent potrafi skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań dydaktycznych (KU_05)

U4: Absolwent potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia (KU_06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Absolwent jest gotów do efektywnej pracy w zespole, pełnienia różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej (KK_04)

Metody dydaktyczne:

Podające, poszukujące, metoda odwróconej klasy

metoda problemowa, burza mózgów


Pełny opis:

Wykład:

1. Zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu. Książki i zeszyty ćwiczeń, jako wsparcie w pracy nauczyciela informatyki klas I-III.

2. Zasoby sieciowe. Wyszukiwanie, analiza i ocena zasobów sieciowych.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem.

4. Cyberzagrożenia. Dzień bezpiecznego Internetu.

5. Technologia informacyjna oraz multimedia w życiu społeczeństwa.

6. Myślenie komputacyjne i jego znaczenie w rozwoju dziecka.

7. Programowanie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

8. Algorytmy i schematy blokowe.

Ćwiczenia:

1. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela informatyki.

2. Podstawowe zagadnienia i umiejętności pracy w systemie Windows.

3. Praca z systemem Microsoft Office.

4. Zapoznanie z programami graficznymi.

5. Aplikacje i strony internetowe wspomagające zajęcia z informatyki.

6. Programowanie w Srcatchu

Literatura:

Wybrane fragmenty, rekomendowane podczas zajęć z pozycji:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka.

2. S. Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

3. Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

4. Informatyka w edukacji : kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016.

5. Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

6. Informatyka w edukacji : nauczyciel przewodnik i twórca, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015.

7. Informatyka w edukacji : wokół nowej podstawy informatyki, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

8. Technologia informacyjna w polskiej edukacji, (red.) Siemieniecki B., Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

9. Siemieniecka D., Język nowej komunikacji, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

10. Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów, Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005.

11. Raczyńska M., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2010.

12. Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion.

13. Majewska K., Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych, "Ementor" 3(75), 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład:

1. Zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu. Książki i zeszyty ćwiczeń, jako wsparcie w pracy nauczyciela informatyki klas I-III.

2. Zasoby sieciowe. Wyszukiwanie, analiza i ocena zasobów sieciowych.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem.

4. Cyberzagrożenia. Dzień bezpiecznego Internetu.

5. Technologia informacyjna oraz multimedia w życiu społeczeństwa.

6. Myślenie komputacyjne i jego znaczenie w rozwoju dziecka.

7. Programowanie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

8. Algorytmy i schematy blokowe.

Ćwiczenia:

1. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela informatyki.

2. Podstawowe zagadnienia i umiejętności pracy w systemie Windows.

3. Praca z systemem Microsoft Office.

4. Zapoznanie z programami graficznymi.

5. Aplikacje i strony internetowe wspomagające zajęcia z informatyki.

6. Programowanie w Srcatchu

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka.

2. S. Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

3. Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

4. Informatyka w edukacji : kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016.

5. Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

6. Informatyka w edukacji : nauczyciel przewodnik i twórca, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015.

7. Informatyka w edukacji : wokół nowej podstawy informatyki, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

8. Technologia informacyjna w polskiej edukacji, (red.) Siemieniecki B., Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

9. Siemieniecka D., Język nowej komunikacji, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

10. Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów, Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005.

11. Raczyńska M., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2010.

12. Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład:

1. Zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu. Książki i zeszyty ćwiczeń, jako wsparcie w pracy nauczyciela informatyki klas I-III.

2. Zasoby sieciowe. Wyszukiwanie, analiza i ocena zasobów sieciowych.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem.

4. Cyberzagrożenia. Dzień bezpiecznego Internetu.

5. Technologia informacyjna oraz multimedia w życiu społeczeństwa.

6. Myślenie komputacyjne i jego znaczenie w rozwoju dziecka.

7. Programowanie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

8. Algorytmy i schematy blokowe.

Ćwiczenia:

1. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela informatyki.

2. Podstawowe zagadnienia i umiejętności pracy w systemie Windows.

3. Praca z systemem Microsoft Office.

4. Zapoznanie z programami graficznymi.

5. Aplikacje i strony internetowe wspomagające zajęcia z informatyki.

6. Programowanie w Srcatchu

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka.

2. S. Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

3. Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

4. Informatyka w edukacji : kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016.

5. Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

6. Informatyka w edukacji : nauczyciel przewodnik i twórca, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015.

7. Informatyka w edukacji : wokół nowej podstawy informatyki, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

8. Technologia informacyjna w polskiej edukacji, (red.) Siemieniecki B., Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

9. Siemieniecka D., Język nowej komunikacji, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

10. Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów, Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005.

11. Raczyńska M., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2010.

12. Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład:

1. Zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu. Książki i zeszyty ćwiczeń, jako wsparcie w pracy nauczyciela informatyki klas I-III.

2. Zasoby sieciowe. Wyszukiwanie, analiza i ocena zasobów sieciowych.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem.

4. Cyberzagrożenia. Dzień bezpiecznego Internetu.

5. Technologia informacyjna oraz multimedia w życiu społeczeństwa.

6. Myślenie komputacyjne i jego znaczenie w rozwoju dziecka.

7. Programowanie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

8. Algorytmy i schematy blokowe.

Ćwiczenia:

1. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela informatyki.

2. Podstawowe zagadnienia i umiejętności pracy w systemie Windows.

3. Praca z systemem Microsoft Office.

4. Zapoznanie z programami graficznymi.

5. Aplikacje i strony internetowe wspomagające zajęcia z informatyki.

6. Programowanie w Srcatchu

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka.

2. S. Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

3. Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

4. Informatyka w edukacji : kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016.

5. Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

6. Informatyka w edukacji : nauczyciel przewodnik i twórca, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015.

7. Informatyka w edukacji : wokół nowej podstawy informatyki, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

8. Technologia informacyjna w polskiej edukacji, (red.) Siemieniecki B., Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

9. Siemieniecka D., Język nowej komunikacji, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

10. Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów, Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005.

11. Raczyńska M., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2010.

12. Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)