Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji informatycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-403-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji informatycznej
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok sj - sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy to 80 godzin pracy, w tym:

* 15 godzin zajęć;

* 65 godzin pracy własnej studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Absolwent zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie kształcenia dzieci z zakresu edukacji informatycznej (KW_11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Absolwent potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka lub ucznia (KU_02)


U2: Absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KU_03)


U3: Absolwent potrafi skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań dydaktycznych (KU_05)


U4: Absolwent potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia (KU_06)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Absolwent jest gotów do efektywnej pracy w zespole, pełnienia różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej (KK_04)

Metody dydaktyczne:

Podające, poszukujące, metoda odwróconej klasy, metoda problemowa, burza mózgów

Pełny opis:

1. Komputerowe oraz tradycyjne gry edukacyjne wspomagające odkrywanie i analizowanie algorytmów.

2. Aplikacje w nauce programowania oraz zagadnień z zakresu edukacji informatycznej.

3. Poznanie i rozwijanie umiejętności pracy z edukacyjnymi zasobami cyfrowymi oraz narzędziami TIK wspierającymi kształtowanie różnych umiejętności ucznia klas 1-3 szkoły podstawowej.

4. Tradycyjne aktywności wspomagające zajęcia z edukacji informatycznej.

5. Przegląd i omówienie różnorodnych metod pracy na zajęciach z edukacji informatycznej.

Literatura:

1. S. Juszczyk, Metodyka nauczania informatyki w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek.

2. Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

3. Informatyka w edukacji : kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016.

4. Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

5. Informatyka w edukacji : nauczyciel przewodnik i twórca, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015.

6. Informatyka w edukacji : wokół nowej podstawy informatyki, (red.) Kwiatkowska, Sysło, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.

7. Technologia informacyjna w polskiej edukacji, (red.) Siemieniecki B., Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002.

8. Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion.

9. Majewska K., Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych, "Ementor" 3(75), 2018.

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, dyskusja – KU_03, KU_06, KK_04

Aktywność, zadania cząstkowe – KW_11, KU_02, KU_05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)