Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka paliatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PS-207-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0920) Welfare
Nazwa przedmiotu: Opieka paliatywna
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika specjalna II rok -sj.-sem.zim.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy pedagogiki

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin w sumie

Konwersatorium 30 h

Praca własna studenta w sumie 30 h, w tym: zapoznanie się z literaturą - 10 h; przygotowanie do zajęć - czytanie tekstów źródłowych -10 h; przygotowanie do prezentacji na zaliczenie - 10 hEfekty uczenia się - wiedza:

K_W02 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu opieki paliatywnej, hospicjów, opieki nad osobami u kresu życia i ich bliskich, a także o zadaniach istotnych dla pedagogiki, pomocy społecznej i pracy socjalnej

K_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu i społeczności lokalnych w opiece nad osobami u kresu życia i w okresie żałoby

K_W12 ma wiedzę o głównych elementach pomocy po stracie i wsparcia w żałobie oraz o edukacji społecznej na temat końca ludzkiego życiaEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi prawidłowo dostrzegać, nazywać i interpretować procesy i zjawiska społeczne w obszarze opieki paliatywnej, szczególnie w obszarze pozamedycznego wsparcia, pomocy społecznej i wolontariatu

K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z kresem ludzkiego życia i przeżywaniem żałoby

K_U05 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w kontekście wykluczenia i włączenia społecznego w obliczu choroby, śmierci i żałoby


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się opieki nad osobami u kresu życia i ich bliskimi w czasie trwania choroby i w procesie żałoby

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role związane z organizacją i integracją opieki

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności przydatne w pedagogice opiekuńczej, specjalnej, społecznej i w pracy socjalnej


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca grupowa, analiza przypadków, prezentacja wniosków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem tego kursu będzie wprowadzenie studentów w świat pojęć: ruch hospicyjny, opieka paliatywna, opieka paliatywno-hospicyjna, opieka u kresu życia, integracja opieki, towarzyszenie w żałobie.

Konwersatorium będzie ukazywać szczególnie pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej, zadania pedagogów i innych specjalistów z zakresu nauk społecznych.Omówione będą problemy społeczne, emocjonalne i duchowe pacjentów u kresu życia i rodzin obciążonych opieką i pogrążonych w żałobie. W zarysie zostanie przedstawione edukacja społeczna na temat opieki u schyłku życia, śmierci i żałoby, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu.

Pełny opis:

Celem tego kursu będzie wprowadzenie pojęć: ruch hospicyjny, opieka paliatywna, opieka paliatywno-hospicyjna, opieka u kresu życia (end-of-life care), zintegrowanie opieki; pomoc po stracie i towarzyszenie w żałobie.

Zajęcia będą miały na celu ukazanie pozamedycznych aspektów opieki paliatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji opiekunów rodzinnych i społeczności lokalnej w procesie opieki. Ukazane zostaną zadania pedagogów i innych specjalistów z zakresu nauk społecznych (psycholog, pracownik socjalny).

Zostaną ocenione i wyjaśnione problemy społeczne, emocjonalne i duchowe pacjentów u kresu życia i rodzin obciążonych opieką i pogrążonych w żałobie.

Przedstawione zostaną zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególna rola edukacji społecznej i pracy socjalnej w opiece pod koniec życia i w procesie osierocenia.

W zarysie zostanie przedstawione edukacja społeczna na temat opieki u schyłku życia, śmierci i żałoby, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu, zaangażowania szkół i społeczności lokalnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Binnebesel, Z. Bohdan, P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Paczkowska, A. Stolarczyk (red.), Przewlekle chore dziecko w domu. poradnik dla rodziny i opiekunów, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2012.

Janowicz A. , P. Krakowiak, A. Stolarczyk (red.), Solidarni. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-940626-2-0. (biblioteka)

Janowicz A. , P. Krakowiak, A. Stolarczyk [Eds.], In Solidarity. Hospice-Palliative care in Poland, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-940626-3-7. Publikacja dostępna online pod: https://www.researchgate.net/publication/305637247

Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A. (red.), Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów, Gdańsk, Fundacja Hospicyjna 2010.

Literatura uzupełniająca:

Buss T., Lichodziejewska-Niemerko M.: Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki. Forum Medycyny Rodzinnej. 2(4): 277–285. https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/viewFile/10209/8709 dostępne online

Dangel T et al: Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce 2013. dostępne online: https://www.termedia.pl/Pediatryczna-domowa-opieka-paliatywna-w-Polsce-2013-,59,25000,1,0.html

Janowicz A. , P. Krakowiak, A. Paczkowska, B. Sikora, Zdrowa rozmowa. Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-931389-7-5.

Janowicz A. Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia. CeDeWu Warszawa; 2019.

Krakowiak P., Praca socjalna w opiece u kresu życia na świecie i możliwości jej rozwoju w Polsce, Piel. Zdr. Publ. 2011, 1,3, 245–250. Available online

Krakowiak P. The loneliness of family caregivers of home care patients in Poland. Inspirations from Carers UK in social education towards their inclusion and support. Paedagogia Christiana 2020; 45: 185–200, http://www.paedchrist.umk.pl/zeszyt/1/45/2020/the-loneliness-of-homecare-family-caregivers-in-poland-inspirationsfrom-carers-uk-regarding-social-education-fortheir-inclusion-and-support (Publikacja dostępna online)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach (z uwagi na ilość godzin przedmiotu w cyklu, dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

- przygotowanie prezentacji na temat wybranego elementu opieki paliatywnej, ruchu hospicyjnego, edukacji społecznej na temat końca życia i pomocy w żałobie oraz prezentacja multimedialna na wybrany temat

- przygotowanie do zajęć i aktywność w ich trakcie

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.