Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-Pe-208-PWn1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Podstawy języka polskiego
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika II rok n1 - przed. specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 10 godzin wykładu

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji - 4 godziny

3) Godziny realizowane samodzielnie przez studenta w ramach przygotowywania się do zaliczenia - 6 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: charakteryzuje najważniejsze zjawiska fonetyczne i prozodyczne współczesnej polszczyzny - K_W01, K_W13;

W2: zna budowę form wyrazowych leksemów i klasyfikacje części mowy - K_W13, K_W14;

W3: ma wiedzę na temat kategorii gramatycznych we współczesnej polszczyźnie - K_W01, K_W13;

W4: opisuje podstawowe mechanizmy leżące u podstaw tworzenia zdań języka polskiego - K_W14, K_W15;

W5: charakteryzuje błędy językowe - K_W13, K_W14,

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: interpretuje obserwowalne zmiany głoskowe - K_U04;

U2: opisuje funkcje cech prozodycznych i właściwie akcentuje wyrażenia współczesnej polszczyzny - K_W14, K_U05;

U3: objaśnia budowę morfologiczną form wyrazowych - K_W15, K_U04;

U4: właściwie interpretuje formy wyrazowe pojawiające się we współczesnych tekstach polskich - K_U05;

U5: analizuje wypowiedzenia pojedyncze i złożone - K_U04, K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów językowych - K_K06;

K2: dostrzega potrzebę świadomego i celowego posługiwania się językiem jako istotnym składnikiem tożsamości narodowej - K_K06.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki, morfologii, składni oraz kultury języka polskiego.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia: opozycja między systemem językowym i tekstem, relacja między odmianą ustną i pisaną języka, budowa form wyrazowych i wypowiedzeń, klasy gramatyczne leksemów, kategorie gramatyczne fleksyjne i selektywne we współczesnej polszczyźnie, poprawność językowa i typologia błędów językowych.

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Derwojedowa M., Kopcińska D., Karaś H. (red.), Język polski, Warszawa 2005.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1995 (lub późniejsze).

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa 1968.

Laskowski R., Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2: Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1998, s. 27-86.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1987.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 2001.

Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997.

Metody i kryteria oceniania:

1) Uczestnictwo w zajęciach na poziomie 80%.

2) Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Duraj-Nowosielska
Prowadzący grup: Izabela Duraj-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.