Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-Pe-310-TOn1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

25 godzin (10 godz. wykładu prowadzonego przez prowadzącego, 10 godz. pracy własnej oraz 5 godz. konsultacji z wykładowcą), co daje 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych K_W19;

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w

pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach,

technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć student:

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi oraz prawnymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne i prawne; przewiduje skutki prawne konkretnych działań pedagogicznych K_U12;

- potrafi dokonać analizy własnych działań, także w kontekście ich zgodności z prawem własności intelektualnej, i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po odbyciu zajęć student:

- jest świadomy istnienia etycznego i prawnego wymiaru w badaniach naukowych K_K06;

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne i prawne związane

z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje

zgodnie z zasadami etyki i prawem K_K05

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., ustawie o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej a także regulamin dóbr intelektualnych stosowany w Uniwersytecie w zakresie mającym zastosowanie do studentów.

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wstępne informacje na temat ochrony własności intelektualnej - aspekty historyczne, filozoficzne i ekonomiczne;

- przedmiot ochrony prawa autorskiego - utwór;

- podmiot praw autorskich (w tym do utworów pracowniczych, utworów naukowych, prac dyplomowych, pracowniczych programów komputerowych, baz danych i utworów audiowizualnych) oraz problem współautorstwa utworu;

- treść praw autorskich;

- prawa autorskie w Internecie;

- ograniczenia wykonywania praw autorskich - wyczerpanie prawa, dozwolony użytek;

- umowy dotyczące praw autorskich;

- środki ochrony praw autorskich, odpowiedzialność;

- przedmioty ochrony własności intelektualnej;

- ochrona prawna wynalazków i wzorów użytkowych;

- regulamin dóbr intelektualnych UMK.

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest napisanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 12 (po 1 pkt) pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań otwartych (odpowiednio 3 i 5 punktów za wyczerpujące odpowiedzi, odpowiednio mniejsza liczba pkt w zależności od stopnia wyczerpania tematu w rozważaniach studenta).

Skala ocen jest następująca:

19-20 pkt - bdb (5);

18-17 pkt - db+ (4+);

15-16 pkt - db (4);

14 pkt - dst+ (3+);

11-13 pkt - dst (3).

Kryterium oceny odpowiedzi na 1. pytanie otwarte (za 3 punkty): wskazanie trzech poprawnych przykładów.

Kryteria oceny odpowiedzi na 2. pytanie otwarte (za 5 punktów):

- poprawna identyfikacja elementów konstrukcyjnych instytucji - 3 punkty;

- poprawne określenie dodatkowych przesłanek (np. termin, warunek) - 2 punkty.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące problematyki ochrony własności intelektualnej - z punktu widzenia twórców i odbiorców.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej; z możliwościami egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej - przede wszystkim prawa do ochrony wizerunku i praw autorskich.

Na wykładzie prezentowane są polskie regulacje prawne w kontekście porównawczym. Na zajęciach prezentowane są liczne przykłady i różne ujęcia poruszanej problematyki. Studenci pracują przede wszystkim na kazusach.

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące problematyki ochrony własności intelektualnej - z punktu widzenia twórców i odbiorców.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej; z możliwościami egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej - przede wszystkim prawa do ochrony wizerunku i praw autorskich.

Na wykładzie prezentowane są polskie regulacje prawne w kontekście porównawczym. Na zajęciach prezentowane są liczne przykłady i różne ujęcia poruszanej problematyki. Studenci pracują przede wszystkim na kazusach.

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)