Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Taniec i fitness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Taniec i fitness
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Wychowanie fizyczne i sport - II rok s2 - sem. zimowy i letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Poczucie rytmu, dobra koordynacja ruchowa, świadomość własnego ciała.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 25

- opracowanie scenariusza zajęć- 2

- czytanie literatury- 3

- przygotowanie do zaliczenia - 20


Łącznie: 75 godz. (3 pkt.ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W16 Posiada zasób pojęć i ma wiedzę na temat teorii i metodyki wychowania fizycznego i sportu, z uwzględnieniem specyfiki sportu dzieci i młodzieży oraz aktywności rekreacyjnej.

K_W17 Posiada wiedzę i zna terminologię psychologiczną i pedagogiczną, niezbędną do realizacji lekcji wychowania fizycznego oraz szkolenia sportowego.

K_W18 Posiada wiedzę merytoryczną, niezbędną do prowadzenia zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego, zna fachową terminologię.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06 Posiada umiejętność diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów zdrowia i sprawności motorycznej, potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.

K_U12 Potrafi prowadzić dokumentację procesu edukacji i procesu wychowania fizycznego oraz procesu treningowego.

K_U13 Potrafi planować, projektować i prowadzić zajęcia wychowania fizycznego. Potrafi kierować pracami zespołu, współdziałać i współpracować zespołowo, podejmować wiodącą rolę w zespołach.

K_U14 Posiada umiejętność nauczania podstawowych, ukierunkowanych i specjalnych ćwiczeń z zakresu wybranych dyscyplin sportu i aktywności ruchowych. Potrafi działać zespołowo i kierować pracą takich zespołów.

K_U17 Potrafi wykonywać, demonstrować ćwiczenia z zakresu sportów indywidualnych. Potrafi się komunikować na tematy specjalistyczne z uczestnikami zajęć.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Okazuje szacunek wobec wychowanka (ucznia, zawodnika) i troskę o jego dobro, będąc z nim w relacjach i dokonując oceny.

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w zespole, pełniąc różne role. Umie podejmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne związane z projektowaniem i realizacją działań profesjonalnych.

K_K06 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca - pokaz


Metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny, opis, pogadanka


Metody dydaktyczne poszukujące - ćwiczeniowa, obserwacji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Taniec i fitness to przedmiot o charakterze praktycznym. Zajęcia odbywają się przy muzyce. Obejmują zagadnienia, których celem jest wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości dotyczące budowy utworu muzycznego i wykorzystanie tych informacji do prowadzenia kroków i ćwiczeń w rytmie muzycznym a także poznanie historii i pochodzenia wybranych tańców.

Pełny opis:

Taniec i fitness to przedmiot o charakterze praktycznym. Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia fragmentów zajęć, instruowania podopiecznych i korygowania ich błędów w zakresie choreografii fitnessowych i tanecznych, a także ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.

W trakcie zajęć dotyczących dziedziny tańca przedstawiane będą kroki podstawowe i figury taneczne, nauka stabilnego trzymania ramion, tzw. ramy, prowadzenia partnerki oraz utrzymywania równowagi podczas wykonywania kroków tanecznych.

W zakresie dziedziny fitness przedstawione będą typowe formy zajęć o charakterze siłowo - wytrzymałościowym i kondycyjnym. Główny nacisk będzie położony na prawidłową technikę wykonania ćwiczeń bądź kroków fitnessowych, metodykę nauczania oraz instruowania podopiecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarzowa B., Młodzikowska M.: Tańce. Rytm Ruch Muzyka. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1983.

2. Kuźmińska O.: Taniec w teorii i praktyce. AWF, Poznań 2002.

3. Kuźmińska O., Popielewska H.: Taniec Rytm Muzyka. AWF, Poznań 1995.

4.Olex-Mierzejewska D.: Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. AWF, Katowice 2002.

5. Grodzka-Kubiak E.: Aerobik czy fitness. DDK Edition, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Franklin E.N.: Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych. Kined, Warszawa 2007.

2. Waganowa A.J.: Zasady tańca klasycznego. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1965.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W1: Rozmowy ze studentami

U1: Obserwacja działań studenta podczas pracy (prowadzenie fragmentów zajęć)

K1: Sprawdzanie obecności.

Podstawowe kryteria to 100% obecności na zajęciach, pozytywna ocena za prowadzenie fragmentu zajęć oraz przedstawienie choreografii z wybranych tańców.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska-Plińska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)