Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy odnowy biologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-TOB-20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy odnowy biologicznej
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - II rok s2 - sem. zim. - moduły
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej, fizjologii, patofizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 50 godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 50 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- pisanie prac, projektów - 10

- przygotowanie do egzaminu - 10

- przygotowanie do kolokwium - 10


Łącznie: 100 godz. 5 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie:


W1: K_W02 Posiada szeroką znajomość budowy organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu. Dysponuje rozszerzonym aparatem pojęciowym i wiedzą o funkcjonowaniu układów fizjologicznych organizmu człowieka w różnych stanach: w spoczynku, podczas

aktywności fizycznej i po wysiłku fizycznym.


W2: K_W04 Jest świadomy jedności psychofizycznej człowieka, posiada elementarny zasób pojęć i wiedzy o psychicznym funkcjonowaniu człowieka w kontekście działalności edukacyjnej i sportowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Zna i rozumie etyczne, moralne, i

prawne uwarunkowania działalności zawodowej nauczyciela, wychowawcy i trenera.


W3: K_W06 Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody diagnozy sprawności fizycznej i zdrowia.

Posiada rozszerzoną wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią.


W4: K_W09 Rozumie znaczenie odnowy biologicznej i psychicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w sporcie, zna podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej i psychopedagogicznej.


W5: K_W11 Jest świadomy zagrożeń dla zdrowia wynikających z niedoboru lub nadmiaru aktywności ruchowej, zna przeciwwskazania do wysiłków fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych schorzeniach i zaburzeniach statyki ciała.


W02, W04, W06, W09, W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:


U1: K_U01 Potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wskaźników strukturalnej i morfologicznej budowy ciała oraz wskaźników fizjologicznych człowieka.


U2: K_U02 Potrafi zmierzyć wybrane parametry kinematyczne i dynamiczne, służące do oceny stanu funkcjonalnego układu ruchu człowieka, posiada umiejętność testowania podstawowych komponentów sprawności motorycznej i zdrowia.


U3: K_U10 Potrafi interpretować wyniki podstawowych wskaźników: fizjologicznych, biofizycznych i morfologicznych, pozwalających diagnozować stan organizmu. Potrafi łączyć działania projektujące z realizacją wychowawczych i edukacyjnych form komunikacyjno–informacyjnych

oraz stosować media i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w edukacji i szkoleniu sportowym.


U4: K_U16 Potrafi samodzielnie planować, projektować i prowadzić skuteczne działania zapobiegające powstawaniu urazów i kontuzji w procesie treningowym i procesie wychowania fizycznego. Dba o bezpieczeństwo i higienę zajęć edukacyjnych i sportowych.


U01, U02, U10, U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do:


K1: K_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu i zadania. Dokonując wyborów jest odpowiedzialny i autonomiczny, wykazuje aktywność, podejmuje trud, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań.K04

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny i z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów praktycznych, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej oraz nowoczesnej wiedzy ww. zakresie.

Pełny opis:

Wykład

Celem przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu odnowy biologicznej i regeneracji organizmu. Omawiane są zadania i systematyka środków odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem środków fizykalnych. Na wykładach przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie z uwzględnieniem problemu przetrenowania u sportowców.

Wstęp 1

I. FIZYKOTERAPIA 3

1. Fizykoterapia – pojęcie i definicje 5

1.1. Mechanizmy oddziaływania bodźców fizykoterapeutycznych 5

2. Termoterapia 8

2.1. Podstawy fizjopatologiczne termoterapii 8

2.1.1. Człowiek a środowisko cieplne 9

2.1.2. Termoregulacja organizmu człowieka 10

2.1.3. Reakcja organizmu człowieka na zmiany temperatury 11

2.2. Leczenie ciepłem 12

2.2.1. Sauna fińska 12

2.2.2. Sauny parowe 16

2.2.3. Zabiegi z użyciem gorącej parafiny 17

2.3. Leczenie zimnem 18

2.3.1. Wpływ zimna na organizm człowieka 19

2.3.2. Zimno stosowane miejscowo 20

2.3.3. Terapia ekstremalnym zimnem całego ciała – kriokomora 22

3. Hydroterapia 24

3.1. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na organizm człowieka 24

3.2. Wybrane zabiegi hydroterapeutyczne 29

3.2.1. Kąpiele 29

3.2.2. Półkąpiele 31

3.2.3. Natryski 32

3.2.4. Polewania 35

3.2.5. Zmywania 36

3.2.6. Nacierania 37

3.2.7. Zawijania 37

3.2.8. Okłady 37

3.2.9. Płukania 38

4. Światłolecznictwo 40

4.1. Światłolecznictwo – pojęcie i definicja 40

4.2. Promieniowanie podczerwone (IR) 42

4.2.1. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego 43

4.2.2. Aparatura do terapii promieniowaniem podczerwonym 44

4.2.3. Kabiny do naświetlań całego ciała „daleką podczerwienią” 45

4.3. Światło widzialne 47

4.3.1. Wskazania do fototerapii światłem widzialnym 48

4.3.2. Aparatura do terapii światłem widzialnym 48

4.4. Promieniowanie nadfioletowe (UV) 49

4.4.1. Reakcja fotochemiczna na promieniowanie nadfioletowe 50

4.4.2. Promieniowanie nadfioletowe a pigmentacja skóry 51

4.4.3. Rola promieniowania nadfioletowego w metabolizmie witaminy D 52

4.4.4. Działanie bakteriobójcze promieniowania nadfioletowego 52

4.4.5. Zmienność reaktywności skóry na promieniowanie nadfioletowe 53

4.4.6. Reakcje patologiczne na naświetlania promieniami nadfioletowymi 54

4.4.7. Ogólny wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm człowieka 55

4.4.8. Fizykoterapia sztucznymi promiennikami nadfioletu 56

4.4.9. Aparatura do fizykoterapii promieniowaniem nadfioletowym 57

4.4.10. Fototerapia promieniowaniem nadfioletowym w dermatologii 57

4.4.11. Metodyka naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 59

4.4.12. Przeciwwskazania do naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 63

5. Helioterapia 65

5.1. Ochrona skóry przed promieniowaniem nadfioletowym 67

6. Laseroterapia 70

6.1. Podstawy fizyczne 70

6.2. Klasyfikacja laserów 79

6.3. Zjawiska fizyczne zachodzące w tkance pod wpływem promieniowania laserowego 80

6.4. Biostymulacja laserowa (niskoenergetyczna) 83

6.4.1. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie komórki 85

6.4.2. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie tkanki 87

6.4.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego biostymulacyjnego 87

6.4.4. Metodyka zabiegów laserem biostymulacyjnym 88

6.5. Biostymulacja laserowa termiczna 93

6.6. Terapia fotodynamiczna 94

6.7. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z laserem 95

7. Elektroterapia 98

7.1. Podstawy fizyczne 98

7.2. Wpływ prądu elektrycznego na tkanki 99

7.3. Reakcja mięśni i nerwów na prąd elektryczny 99

7.4. Działanie przeciwbólowe zabiegów elektroleczniczych 100

7.5. Wpływ elektroterapii na ukrwienie tkanki 102

7.6. Ogólne zasady wykonywania zabiegów elektroleczniczych 103

7.7. Prąd stały 113

7.7.1. Galwanizacja 114

7.7.2. Jonoforeza 116

7.7.3. Kąpiele elektryczno-wodne 118

7.8. Prądy małej częstotliwości 124

7.8.1. Kształty impulsów i modulacji 124

7.8.2. Prawidłowa i patologiczna reakcja mięśni na impulsy elektryczne 129

7.8.3. Elektrodiagnostyka 139

7.8.4. Pojęcie terminu „elektrostymulacja” 149

7.8.5. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 149

7.8.6. Prądy diadynamiczne 163

7.8.7. Prądy izodynamiczne 168

7.8.8. Prądy Tra¨berta (Ultra Reiz) 168

7.8.9. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) 171

7.8.10. Prądy wysokonapięciowe (HV) 174

7.8.11. Prądy mikroamperowe (mikroamperowa elektrostymulacja) 176

7.9. Prądy średniej częstotliwości 178

7.9.1. Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) 181

7.9.2. Terapia wysokotonowa (TWT) 186

7.9.3. Terapia energotonowa (HiToP) 187

7.10. Przeciwwskazania do stosowania elektroterapii 189

7.11. Aparaty stosowane do zabiegów prądem elektrycznym 190

7.11.1. Stałe natężenie i napięcie prądu w aparatach do elektroterapii 190

7.11.2. Aparaty wielofunkcyjne 191

8. Pole elektromagnetyczne 193

8.1. Podstawy fizyczne pola elektromagnetycznego 193

8.2. Zmienne pole magnetyczne małej częstotliwości 196

8.2.1. Działanie fizyczne pola magnetycznego na struktury tkankowe 196

8.2.2. Biofizyczne efekty oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego 197

8.2.3. Biologiczne oddziaływanie pola magnetycznego 198

8.2.4. Zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości 201

8.2.5. Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości razem z innymi formami fizykoterapii 206

8.3. Zmienne pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 209

8.3.1. Powstawanie ciepła w tkankach pod wpływem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości 210

8.3.2. Diatermia krótkofalowa 212

8.3.3. Terapia pulsującym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 224

8.3.4. Diatermia mikrofalowa 226

8.4. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami wytwarzającymi silne pola elektromagnetyczne 229

9. Ultradźwięki 232

9.1. Podstawy fizyczne 232

9.2. Działanie biologiczne ultradźwięków 239

9.2.1. Zmiany pierwotne 239

9.2.2. Reakcje wtórne 241

9.3. Wytwarzanie ultradźwięków w aparatach terapeutycznych 242

9.4. Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 243

9.4.1. Substancje sprzęgające stosowane w terapii ultradźwiękowej 244

9.4.2. Sposoby prowadzenia głowicy 245

9.4.3. Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 245

9.4.4. Dobór parametrów zabiegowych 247

9.4.5. Zasady wykonywania zabiegów ultradźwiękami 250

9.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 251

9.6. Terapie łączone, kojarzące ultradźwięki z innymi zabiegami 252

9.7. Ultrafonoforeza (fonoforeza) 254

9.7.1. Leki stosowane w zabiegach ultrafonoforezy 255

9.7.2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultrafonoforezy 256

9.8. Zabiegi wprowadzania substancji czynnych za pomocą prądu elektrycznego i ultradźwięków 257

10. Inhalacje 258

10.1. Podstawy fizyczne i fizjologiczne terapii wziewnej 258

10.2. Aparatura inhalacyjna 260

10.3. Wskazania i przeciwwskazania do inhalacji układu oddechowego 261

10.4. Leki stosowane w aerozoloterapii 261

11. Terapia falami uderzeniowymi 263

II. MEDYCYNA UZDROWISKOWA 265

1. Specyfika medycyny uzdrowiskowej 267

2. Wody lecznicze 271

2.1. Kąpiele w wodach leczniczych 273

2.1.1. Kąpiele solankowe 274

2.1.2. Kąpiele kwasowęglowe 275

2.1.3. Kąpiele gazowe w dwutlenku węgla 276

2.1.4. Kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe 277

2.1.5. Ozonoterapia 278

2.1.6. Kąpiele radonowe 278

2.1.7. Kąpiele termalne 278

2.2. Kuracje pitne wodami zdrojowymi 279

2.2.1. Zastosowanie lecznicze kuracji pitnych 280

2.3. Aerozoloterapia wodami zdrojowymi 282

2.3.1. Terapia wziewna powietrzem w pobliżu tężni solnych 284

3. Subterranoterapia 285

4. Peloidoterapia 286

4.1. Torfy 286

4.1.1. Właściwości fizykochemiczne torfów 286

4.1.2. Działanie lecznicze borowin 288

4.1.3. Metodyka zabiegów borowinowych 289

4.1.4. Wskazania lecznicze do stosowania zabiegów borowinowych 290

4.5. Fango 291

5. Klimatoterapia 292

5.1. Specyficzne cechy klimatu 292

5.2. Bioklimat uzdrowiska 295

5.2.1. Walory lecznicze klimatu górskiego 295

5.2.2. Walory lecznicze klimatu nadmorskiego 296

5.2.3. Walory lecznicze klimatu nizinnego 297

6. Masaż 298

6.1. Masaż klasyczny 298

6.2. Masaże specjalistyczne 299

6.2.1. Masaż segmentarny 299

6.2.2. Masaż łącznotkankowy 299

6.2.3. Masaż okostnowy 300

6.2.4. Masaż izometryczny 300

6.2.5. Drenaż limfatyczny 301

6.2.6. Masaż z użyciem przyrządów 302

7. Fizykoterapia w uzdrowiskach 303

8. Inne formy terapii uzdrowiskowej 304

8.1. Kinezyterapia i terenoterapia 304

8.2. Dieta w terapii uzdrowiskowej 305

8.3. Psychoterapia w uzdrowisku 305

8.4. Wychowanie zdrowotne 306

8.5. Farmakoterapia w czasie leczenia uzdrowiskowego 306

9. Charakterystyka naturalnych walorów polskich uzdrowisk 307

10. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 318

III. SPA 321

1. Idea – pojęcie SPA 323

1.1. Typy ośrodków SPA 326

1.2. Profile kuracjuszy SPA zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi 329

1.3. Formy terapii w SPA 330

2. Masaż 332

2.1. Metody masażu z użyciem przyrządów w terapii cellulitu i innych defektów tkanek miękkich 332

2.2. Masaże orientalne i inne 334

2.3. Masaż z użyciem preparatów kosmetycznych 338

3. Hydroterapia 340

4. Termoterapia 342

5. Peloidoterapia 345

6. Groty solne 347

7. Promieniowanie podczerwone, widzialne i nadfioletowe w kosmetyce 349

7.1. Łóżka do opalania (solaria) 350

8. Technika laserowa w kosmetologii i medycynie estetycznej 352

8.1. Lasery niskoenergetyczne (biostymulacyjne) 352

8.2. Lasery wysokoenergetyczne 353

8.2.1. Terapia laserowa zmian naczyniowych 353

8.2.2. Laserowe usuwanie owłosienia 354

8.2.3. Laserowe usuwanie zmian barwnikowych 356

8.2.4. Fotoodmładzanie skóry 356

8.2.5. Usuwanie tatuaży 357

8.2.6. IPL i technologia ELOS 358

8.2.7. Inne zastosowanie lasera CO2 359

9. Ultradźwięki w kosmetologii i medycynie estetycznej 360

10. Zabiegi z wykorzystaniem prądu stałego i impulsowego w kosmetyce i medycynie estetycznej 363

11. Zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w kosmetyce i medycynie estetycznej 367

12. Inne zabiegi z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej 369

12.1. Peelingi i ich zastosowanie 369

12.2. Mikrodermabrazja 371

12.3. Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej 372

12.4. Wypełnianie zmarszczek 373

12.5. Mezoterapia 373

12.6. Lipoliza iniekcyjna 375

12.7. Złote nici 375

13. Fitness 376

14. Aromaterapia 379

15. Chromoterapia 381

16. Muzykoterapia 383

17. Kapsuły fizjoterapeutyczne SPA 385

Piśmiennictwo 386

Skorowidz 392

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania zabiegów odnowy biologicznej. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru zabiegów odnowy biologicznej w oparcie o najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Studenci analizują wybrane problemy zdrowotne występujące u sportowców.

Rys historyczny 13

Rola medycyny fizykalnej i lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu diagnostyce i rehabilitacji 18

Czynniki fizyczne 20

Mechanizm działania czynników fizycznych 22

Leczenie ciepłem i zimnem 25

Ciepłoiecznictwo 25

Właściwości fizyczne energii cieplnej 25

Wymiana ciepła 26

Regulacja cieplna organizmu 28

Wpływ ciepła na organizm 33

Zabiegi ciepłołecznicze 35

Łaźnia sucha szafkowa 35

Łaźnia sucha rzymska 36

Sauna 36

Zabiegi cieplne przy użyciu parafiny 42

Leczenie zimnem 44

Wpływ zimna na organizm 45

Zimne zabiegi miejscowe 47

Zimne okłady łub zawijania 47

Oziębienie przy użyciu ciekłego chlorku etylu 48

Zabiegi miejscowe przy użyciu gazów chłodzących 48

Ogólna terapia zimnem 50

Wodolecznictwo 54

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój 54

Wybrane zabiegi wodolecznicze 65

Kąpiele 65

Półkąpiele 70

Natryski 71

Natryski specjalne 75

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania natrysków 76

Polewania 77

Polewania częściowe 77

Polewania całkowite 78

Zmywania 79

Nacierania 79

Zawijanie 80

Okłady 80

Płukania 83

Pierwsza pomoc w przypadku utonięcia 84

Światłolecznictwo 85

Podstawy fizyczne i biologiczne 85

Promieniowanie podczerwone 87

Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego 88

Terapeutyczne promienniki podczerwieni 90

Lampy i urządzenia do naświetlań promieniami podczerwonymi i widzialnymi 91

Ogólne zasady obowiązujące w naświetlaniach promieniami podczerwonymi 94

Promieniowanie nadfioletowe 95

Podział i właściwości promieniowania nadfioletowego 96

Działanie biologiczne i wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm ludzki 98

Sztuczne źródła promieni nadfioletowych 108

Terapeutyczne lampy kwarcowe 113

Nowoczesne metody terapii promieniowaniem nadfioletowym 116

Bakteriobójcze lampy kwarcowe 117

Metodyka naświetlań ogólnych i miejscowych 120

Zapobiegawcze i lecznicze zastosowanie promieni nadfioletowych 128

Helioterapia 133

Biostymulacja promieniowaniem laserowym 137

Podstawy fizyczne 137

Działanie biologiczne promieniowania laserowego 143

Wybrane wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego 144

Metodyka zabiegów promieniowaniem laserowym małej mocy 146

Bezpieczeństwo pracy z laserem 149

Terapeutyczna aparatura laserowa 151

Elektroleczeictwo 159

Prąd stały 159

Wpływ prądu stałego na organizm 159

Zabiegi ełektrołecznicze przy użyciu prądu stałego 165

Galwanizacja 165

Jonoforeza 172

Kąpiełe elektryczno -wodne 183

Aparat do leczenia prądem stałym Gałvatronic GT-IC 188

Prądy małej częstotliwości 189

Ełektrostymułacj a 194

Impulsy prostokątne 200

Impulsy trójkątne 201

Aparaty do ełektrostymulacji 208

Aparat do leczenia prądem stałym i prądami impułsowymi małej częstotłiwości Stymat S-110 208

Aparat do łeczenia prądem stałym i prądami małej częstotliwości Stymat S-120 209

Aparat do leczenia porażeń wiotkich Pulsotronic ST-4M 211

Aparat do ełektrostymulacji ST-43 213

Prąd faradyczny 214

Prąd impulsowy Traberta (Ultra Reiz ) 215

Prąd wysokonapięciowy HV 216

Prąd małej częstotłiwości w leczeniu porażeń kurczowych 217

Metoda Hufschmidta 217

Metoda tonolizy 218

Aparaty do tonolizy 218

Ełektrostymułacj a czynnościowa 223

Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nerve stimulation) 227

Metoda ełektrostymulacji w skrzywieniach bocznych kręgosłupa 228

Prądy diadynamiczne (DD), zwane inaczej prądami Bernarda 229

Aparat do łeczenia prądami diadynamicznymi Diadynamic, typDD5A 235

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Astym 236

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Diatronic DT-7B 237

Metodyka zabiegów 238

Wybrane przykłady metodyki zabiegów przy użyciu prądów diadynamicznych 240

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów diadynamicznych 243

Prądy średniej częstotłiwości 248

Prądy interferencyjne (zwane również prądami Nemeca) 251

Prądy stereointerferencyjne 257

Aparaty do leczenia prądami interferencyjnymi 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Stymat S-300 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Interdynamic ID-8C 259

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Asterint 261

Aparaty do elektroterapii skojarzonej z oddziaływaniem mechanicznym 262

Aparat do terapii ultradźwiękami i prądami małej i średniej częstotliwości Mixing 2 263

Aparat do terapii podciśnieniowej i elektroterapii SC 2 264

Zasady postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym i zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektroleczniczych 265

Elektrodiagnostyka 269

Metody stosowane w elektrodiagnostyee układu nerwowo-mięśniowego 269

Metody jakościowe 270

Metody ilościowe 273

Galwanopalpacja 280

Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 281

Drgania elektromagnetyczne — ich istota i wytwarzanie 282

Działanie drgań ełektromagnetycznych na tkanki ustroju 292

Oddziaływanie na tkanki prądu wielkiej częstotliwości 292

Oddziaływanie na tkanki poła elektrycznego wielkiej częstotliwości 295

Oddziaływanie na tkanki pola magnetycznego wielkiej częstotliwości 299

Metody lecznicze 300

Arsonwalizacja 300

Diatermia krótkofalowa 301

Terapia impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 317

Diatermia mikrofalowa 319

Pola magnetyczne 329

Charakterystyka fizyczna pola magnetycznego 330

Działanie biologiczne pola magnetycznego o wyższych wartościach indukcji 333

Magnetoterapia - leczenie polami magnetycznymi o wyższych wartościach indukcji 336

Metodyka magnetoterapii 337

Aparatura do magnetoterapii 339

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magnetronic MF-10 341

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magner 343

Magnetostymulacja - terapia polami magnetycznymi o niskich wartościach indukcji 344

Działanie biologiczne pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji 345

Wskazania do magnetostymulacji 345

Aparatura do magnetostymulacji 346

Przeciwwskazania do magnetoterapii i magnetostymulacji 347

Ultradźwięki 350

Podstawy fizyczne 350

Działanie biologiczne ultradźwięków 357

Zmiany miejscowe (pierwotne) 357

Działanie mechaniczne 358

Działanie cieplne 358

Działanie fizykochemiczne 358

Zmiany ogółne (wtórne) 358

Dawkowanie ultradźwięków 360

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 362

Lecznicza aparatura ultradźwiękowa 365

Aparat do terapii ultradźwiękowej Ultraton D 200 369

Aparat do terapii ultradźwiękowej Sonicator 730 370

Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 371

Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 373

Wziewania 377

Aerozole 377

Lecznicze stosowanie aerozoli 379

Leki stosowane do wziewań 380

Urządzenia do wziewań 382

Higiena aparatów do wziewań oraz wymogi bezpieczeństwa pracy 382

Balneoterapia 386

Lecznicze wody mineralne 386

Podział i charakterystyka działania leczniczego wód mineralnych 389

Występowanie wód leczniczych w Polsce 390

Borowina 391

Kąpiele w wodzie sztucznie mineralizowanej lub gazowanej 395

Kąpiele solankowe 395

Kąpiele kwasowęglowe 396

Kąpiele siarkowodorowe 397

Klimatologia 399

Pojęcie klimatu i pogody 399

Elementy klimatyczne 400

Cechy klimatu Polski 407

Lecznictwo uzdrowiskowe 411

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 416

Skorowidz 427

Literatura:

Literatura obowjązkowa:

1. Kasprzak Wojciech, Mańkowska Agata. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021, 406 s.

2. Mika Tadeusz, Kasprzak Wojciech. Fizykoterapia. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006, 448 s. ISBN 978-83-200-4663-2.

3. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. Red. Wrzosek Zdzisława. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011, 368 s. ISBN 978-83-200-6320-2.

4. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna – K. Gieremek, L. Dec; HAS-MED, Katowice, 2000.

5. Nowak Malgorzata. Odnowa biologiczna u sportowców - kompedium wiedzy. 2015. https://treningbiegacza.pl/artykul/odnowa-biologiczna-u-sportowcow-kompendium-wiedzy

6. Białek, Ewa. Wellness Zdrowie od-Nowa. Red. . : Instytut Psychosyntezy, 2015, 239 s. ISBN 978-83-63428-67-9

7. Straburzyńska-Lupa, Anna; Straburzyńska-Migaj, Ewa; Straburzyński, Gerard. Fizjologiczne podstwy odnowy bologicznej i "wellness" w życiu codziennym, pracy i sporcie. Red. . : PWSZ Kalisz, 2015, 247 s. ISBN 978-83-64090-68-4

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna sportowa – A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa, 2005.

2. Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. Red. Patrick J McMahon. PZWL 2010.

3. Fizjologia sportu – A. Ronikier; COS,Warszawa, 2001.

4. Żywienie w sporcie. Irena Celejowa, PZWL, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin ustny (rozwiązywanie problemów) - W02, W04, W06, W09, W11.

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, kolokwia ustne, projekty praktyczne, wykonanie pracy praktycznej - U01, U02, U10, U16, K04.

K_K04 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Egzamin ustny.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianach (kolokwiumach), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, Egzamin.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianach (kolokwiumach), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, Egzamin.

Co odpowiada

Wykład

Egzamin ustny z trzech losowanych zagadnień.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego lub testu w Moodle.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 70-75% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 80-85% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Co odpowiada

Ćwiczenia

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego lub testu w Moodle.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 70-75% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 80-85% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Żukow
Prowadzący grup: Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej oraz nowoczesnej wiedzy ww. zakresie.

Pełny opis:

Wykład

Celem przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu odnowy biologicznej i regeneracji organizmu. Omawiane są zadania i systematyka środków odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem środków fizykalnych. Na wykładach przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie z uwzględnieniem problemu przetrenowania u sportowców.

Wstęp 1

I. FIZYKOTERAPIA 3

1. Fizykoterapia – pojęcie i definicje 5

1.1. Mechanizmy oddziaływania bodźców fizykoterapeutycznych 5

2. Termoterapia 8

2.1. Podstawy fizjopatologiczne termoterapii 8

2.1.1. Człowiek a środowisko cieplne 9

2.1.2. Termoregulacja organizmu człowieka 10

2.1.3. Reakcja organizmu człowieka na zmiany temperatury 11

2.2. Leczenie ciepłem 12

2.2.1. Sauna fińska 12

2.2.2. Sauny parowe 16

2.2.3. Zabiegi z użyciem gorącej parafiny 17

2.3. Leczenie zimnem 18

2.3.1. Wpływ zimna na organizm człowieka 19

2.3.2. Zimno stosowane miejscowo 20

2.3.3. Terapia ekstremalnym zimnem całego ciała – kriokomora 22

3. Hydroterapia 24

3.1. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na organizm człowieka 24

3.2. Wybrane zabiegi hydroterapeutyczne 29

3.2.1. Kąpiele 29

3.2.2. Półkąpiele 31

3.2.3. Natryski 32

3.2.4. Polewania 35

3.2.5. Zmywania 36

3.2.6. Nacierania 37

3.2.7. Zawijania 37

3.2.8. Okłady 37

3.2.9. Płukania 38

4. Światłolecznictwo 40

4.1. Światłolecznictwo – pojęcie i definicja 40

4.2. Promieniowanie podczerwone (IR) 42

4.2.1. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego 43

4.2.2. Aparatura do terapii promieniowaniem podczerwonym 44

4.2.3. Kabiny do naświetlań całego ciała „daleką podczerwienią” 45

4.3. Światło widzialne 47

4.3.1. Wskazania do fototerapii światłem widzialnym 48

4.3.2. Aparatura do terapii światłem widzialnym 48

4.4. Promieniowanie nadfioletowe (UV) 49

4.4.1. Reakcja fotochemiczna na promieniowanie nadfioletowe 50

4.4.2. Promieniowanie nadfioletowe a pigmentacja skóry 51

4.4.3. Rola promieniowania nadfioletowego w metabolizmie witaminy D 52

4.4.4. Działanie bakteriobójcze promieniowania nadfioletowego 52

4.4.5. Zmienność reaktywności skóry na promieniowanie nadfioletowe 53

4.4.6. Reakcje patologiczne na naświetlania promieniami nadfioletowymi 54

4.4.7. Ogólny wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm człowieka 55

4.4.8. Fizykoterapia sztucznymi promiennikami nadfioletu 56

4.4.9. Aparatura do fizykoterapii promieniowaniem nadfioletowym 57

4.4.10. Fototerapia promieniowaniem nadfioletowym w dermatologii 57

4.4.11. Metodyka naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 59

4.4.12. Przeciwwskazania do naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 63

5. Helioterapia 65

5.1. Ochrona skóry przed promieniowaniem nadfioletowym 67

6. Laseroterapia 70

6.1. Podstawy fizyczne 70

6.2. Klasyfikacja laserów 79

6.3. Zjawiska fizyczne zachodzące w tkance pod wpływem promieniowania laserowego 80

6.4. Biostymulacja laserowa (niskoenergetyczna) 83

6.4.1. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie komórki 85

6.4.2. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie tkanki 87

6.4.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego biostymulacyjnego 87

6.4.4. Metodyka zabiegów laserem biostymulacyjnym 88

6.5. Biostymulacja laserowa termiczna 93

6.6. Terapia fotodynamiczna 94

6.7. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z laserem 95

7. Elektroterapia 98

7.1. Podstawy fizyczne 98

7.2. Wpływ prądu elektrycznego na tkanki 99

7.3. Reakcja mięśni i nerwów na prąd elektryczny 99

7.4. Działanie przeciwbólowe zabiegów elektroleczniczych 100

7.5. Wpływ elektroterapii na ukrwienie tkanki 102

7.6. Ogólne zasady wykonywania zabiegów elektroleczniczych 103

7.7. Prąd stały 113

7.7.1. Galwanizacja 114

7.7.2. Jonoforeza 116

7.7.3. Kąpiele elektryczno-wodne 118

7.8. Prądy małej częstotliwości 124

7.8.1. Kształty impulsów i modulacji 124

7.8.2. Prawidłowa i patologiczna reakcja mięśni na impulsy elektryczne 129

7.8.3. Elektrodiagnostyka 139

7.8.4. Pojęcie terminu „elektrostymulacja” 149

7.8.5. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 149

7.8.6. Prądy diadynamiczne 163

7.8.7. Prądy izodynamiczne 168

7.8.8. Prądy Tra¨berta (Ultra Reiz) 168

7.8.9. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) 171

7.8.10. Prądy wysokonapięciowe (HV) 174

7.8.11. Prądy mikroamperowe (mikroamperowa elektrostymulacja) 176

7.9. Prądy średniej częstotliwości 178

7.9.1. Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) 181

7.9.2. Terapia wysokotonowa (TWT) 186

7.9.3. Terapia energotonowa (HiToP) 187

7.10. Przeciwwskazania do stosowania elektroterapii 189

7.11. Aparaty stosowane do zabiegów prądem elektrycznym 190

7.11.1. Stałe natężenie i napięcie prądu w aparatach do elektroterapii 190

7.11.2. Aparaty wielofunkcyjne 191

8. Pole elektromagnetyczne 193

8.1. Podstawy fizyczne pola elektromagnetycznego 193

8.2. Zmienne pole magnetyczne małej częstotliwości 196

8.2.1. Działanie fizyczne pola magnetycznego na struktury tkankowe 196

8.2.2. Biofizyczne efekty oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego 197

8.2.3. Biologiczne oddziaływanie pola magnetycznego 198

8.2.4. Zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości 201

8.2.5. Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości razem z innymi formami fizykoterapii 206

8.3. Zmienne pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 209

8.3.1. Powstawanie ciepła w tkankach pod wpływem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości 210

8.3.2. Diatermia krótkofalowa 212

8.3.3. Terapia pulsującym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 224

8.3.4. Diatermia mikrofalowa 226

8.4. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami wytwarzającymi silne pola elektromagnetyczne 229

9. Ultradźwięki 232

9.1. Podstawy fizyczne 232

9.2. Działanie biologiczne ultradźwięków 239

9.2.1. Zmiany pierwotne 239

9.2.2. Reakcje wtórne 241

9.3. Wytwarzanie ultradźwięków w aparatach terapeutycznych 242

9.4. Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 243

9.4.1. Substancje sprzęgające stosowane w terapii ultradźwiękowej 244

9.4.2. Sposoby prowadzenia głowicy 245

9.4.3. Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 245

9.4.4. Dobór parametrów zabiegowych 247

9.4.5. Zasady wykonywania zabiegów ultradźwiękami 250

9.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 251

9.6. Terapie łączone, kojarzące ultradźwięki z innymi zabiegami 252

9.7. Ultrafonoforeza (fonoforeza) 254

9.7.1. Leki stosowane w zabiegach ultrafonoforezy 255

9.7.2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultrafonoforezy 256

9.8. Zabiegi wprowadzania substancji czynnych za pomocą prądu elektrycznego i ultradźwięków 257

10. Inhalacje 258

10.1. Podstawy fizyczne i fizjologiczne terapii wziewnej 258

10.2. Aparatura inhalacyjna 260

10.3. Wskazania i przeciwwskazania do inhalacji układu oddechowego 261

10.4. Leki stosowane w aerozoloterapii 261

11. Terapia falami uderzeniowymi 263

II. MEDYCYNA UZDROWISKOWA 265

1. Specyfika medycyny uzdrowiskowej 267

2. Wody lecznicze 271

2.1. Kąpiele w wodach leczniczych 273

2.1.1. Kąpiele solankowe 274

2.1.2. Kąpiele kwasowęglowe 275

2.1.3. Kąpiele gazowe w dwutlenku węgla 276

2.1.4. Kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe 277

2.1.5. Ozonoterapia 278

2.1.6. Kąpiele radonowe 278

2.1.7. Kąpiele termalne 278

2.2. Kuracje pitne wodami zdrojowymi 279

2.2.1. Zastosowanie lecznicze kuracji pitnych 280

2.3. Aerozoloterapia wodami zdrojowymi 282

2.3.1. Terapia wziewna powietrzem w pobliżu tężni solnych 284

3. Subterranoterapia 285

4. Peloidoterapia 286

4.1. Torfy 286

4.1.1. Właściwości fizykochemiczne torfów 286

4.1.2. Działanie lecznicze borowin 288

4.1.3. Metodyka zabiegów borowinowych 289

4.1.4. Wskazania lecznicze do stosowania zabiegów borowinowych 290

4.5. Fango 291

5. Klimatoterapia 292

5.1. Specyficzne cechy klimatu 292

5.2. Bioklimat uzdrowiska 295

5.2.1. Walory lecznicze klimatu górskiego 295

5.2.2. Walory lecznicze klimatu nadmorskiego 296

5.2.3. Walory lecznicze klimatu nizinnego 297

6. Masaż 298

6.1. Masaż klasyczny 298

6.2. Masaże specjalistyczne 299

6.2.1. Masaż segmentarny 299

6.2.2. Masaż łącznotkankowy 299

6.2.3. Masaż okostnowy 300

6.2.4. Masaż izometryczny 300

6.2.5. Drenaż limfatyczny 301

6.2.6. Masaż z użyciem przyrządów 302

7. Fizykoterapia w uzdrowiskach 303

8. Inne formy terapii uzdrowiskowej 304

8.1. Kinezyterapia i terenoterapia 304

8.2. Dieta w terapii uzdrowiskowej 305

8.3. Psychoterapia w uzdrowisku 305

8.4. Wychowanie zdrowotne 306

8.5. Farmakoterapia w czasie leczenia uzdrowiskowego 306

9. Charakterystyka naturalnych walorów polskich uzdrowisk 307

10. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 318

III. SPA 321

1. Idea – pojęcie SPA 323

1.1. Typy ośrodków SPA 326

1.2. Profile kuracjuszy SPA zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi 329

1.3. Formy terapii w SPA 330

2. Masaż 332

2.1. Metody masażu z użyciem przyrządów w terapii cellulitu i innych defektów tkanek miękkich 332

2.2. Masaże orientalne i inne 334

2.3. Masaż z użyciem preparatów kosmetycznych 338

3. Hydroterapia 340

4. Termoterapia 342

5. Peloidoterapia 345

6. Groty solne 347

7. Promieniowanie podczerwone, widzialne i nadfioletowe w kosmetyce 349

7.1. Łóżka do opalania (solaria) 350

8. Technika laserowa w kosmetologii i medycynie estetycznej 352

8.1. Lasery niskoenergetyczne (biostymulacyjne) 352

8.2. Lasery wysokoenergetyczne 353

8.2.1. Terapia laserowa zmian naczyniowych 353

8.2.2. Laserowe usuwanie owłosienia 354

8.2.3. Laserowe usuwanie zmian barwnikowych 356

8.2.4. Fotoodmładzanie skóry 356

8.2.5. Usuwanie tatuaży 357

8.2.6. IPL i technologia ELOS 358

8.2.7. Inne zastosowanie lasera CO2 359

9. Ultradźwięki w kosmetologii i medycynie estetycznej 360

10. Zabiegi z wykorzystaniem prądu stałego i impulsowego w kosmetyce i medycynie estetycznej 363

11. Zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w kosmetyce i medycynie estetycznej 367

12. Inne zabiegi z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej 369

12.1. Peelingi i ich zastosowanie 369

12.2. Mikrodermabrazja 371

12.3. Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej 372

12.4. Wypełnianie zmarszczek 373

12.5. Mezoterapia 373

12.6. Lipoliza iniekcyjna 375

12.7. Złote nici 375

13. Fitness 376

14. Aromaterapia 379

15. Chromoterapia 381

16. Muzykoterapia 383

17. Kapsuły fizjoterapeutyczne SPA 385

Piśmiennictwo 386

Skorowidz 392

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania zabiegów odnowy biologicznej. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru zabiegów odnowy biologicznej w oparcie o najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Studenci analizują wybrane problemy zdrowotne występujące u sportowców.

Rys historyczny 13

Rola medycyny fizykalnej i lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu diagnostyce i rehabilitacji 18

Czynniki fizyczne 20

Mechanizm działania czynników fizycznych 22

Leczenie ciepłem i zimnem 25

Ciepłoiecznictwo 25

Właściwości fizyczne energii cieplnej 25

Wymiana ciepła 26

Regulacja cieplna organizmu 28

Wpływ ciepła na organizm 33

Zabiegi ciepłołecznicze 35

Łaźnia sucha szafkowa 35

Łaźnia sucha rzymska 36

Sauna 36

Zabiegi cieplne przy użyciu parafiny 42

Leczenie zimnem 44

Wpływ zimna na organizm 45

Zimne zabiegi miejscowe 47

Zimne okłady łub zawijania 47

Oziębienie przy użyciu ciekłego chlorku etylu 48

Zabiegi miejscowe przy użyciu gazów chłodzących 48

Ogólna terapia zimnem 50

Wodolecznictwo 54

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój 54

Wybrane zabiegi wodolecznicze 65

Kąpiele 65

Półkąpiele 70

Natryski 71

Natryski specjalne 75

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania natrysków 76

Polewania 77

Polewania częściowe 77

Polewania całkowite 78

Zmywania 79

Nacierania 79

Zawijanie 80

Okłady 80

Płukania 83

Pierwsza pomoc w przypadku utonięcia 84

Światłolecznictwo 85

Podstawy fizyczne i biologiczne 85

Promieniowanie podczerwone 87

Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego 88

Terapeutyczne promienniki podczerwieni 90

Lampy i urządzenia do naświetlań promieniami podczerwonymi i widzialnymi 91

Ogólne zasady obowiązujące w naświetlaniach promieniami podczerwonymi 94

Promieniowanie nadfioletowe 95

Podział i właściwości promieniowania nadfioletowego 96

Działanie biologiczne i wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm ludzki 98

Sztuczne źródła promieni nadfioletowych 108

Terapeutyczne lampy kwarcowe 113

Nowoczesne metody terapii promieniowaniem nadfioletowym 116

Bakteriobójcze lampy kwarcowe 117

Metodyka naświetlań ogólnych i miejscowych 120

Zapobiegawcze i lecznicze zastosowanie promieni nadfioletowych 128

Helioterapia 133

Biostymulacja promieniowaniem laserowym 137

Podstawy fizyczne 137

Działanie biologiczne promieniowania laserowego 143

Wybrane wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego 144

Metodyka zabiegów promieniowaniem laserowym małej mocy 146

Bezpieczeństwo pracy z laserem 149

Terapeutyczna aparatura laserowa 151

Elektroleczeictwo 159

Prąd stały 159

Wpływ prądu stałego na organizm 159

Zabiegi ełektrołecznicze przy użyciu prądu stałego 165

Galwanizacja 165

Jonoforeza 172

Kąpiełe elektryczno -wodne 183

Aparat do leczenia prądem stałym Gałvatronic GT-IC 188

Prądy małej częstotliwości 189

Ełektrostymułacj a 194

Impulsy prostokątne 200

Impulsy trójkątne 201

Aparaty do ełektrostymulacji 208

Aparat do leczenia prądem stałym i prądami impułsowymi małej częstotłiwości Stymat S-110 208

Aparat do łeczenia prądem stałym i prądami małej częstotliwości Stymat S-120 209

Aparat do leczenia porażeń wiotkich Pulsotronic ST-4M 211

Aparat do ełektrostymulacji ST-43 213

Prąd faradyczny 214

Prąd impulsowy Traberta (Ultra Reiz ) 215

Prąd wysokonapięciowy HV 216

Prąd małej częstotłiwości w leczeniu porażeń kurczowych 217

Metoda Hufschmidta 217

Metoda tonolizy 218

Aparaty do tonolizy 218

Ełektrostymułacj a czynnościowa 223

Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nerve stimulation) 227

Metoda ełektrostymulacji w skrzywieniach bocznych kręgosłupa 228

Prądy diadynamiczne (DD), zwane inaczej prądami Bernarda 229

Aparat do łeczenia prądami diadynamicznymi Diadynamic, typDD5A 235

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Astym 236

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Diatronic DT-7B 237

Metodyka zabiegów 238

Wybrane przykłady metodyki zabiegów przy użyciu prądów diadynamicznych 240

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów diadynamicznych 243

Prądy średniej częstotłiwości 248

Prądy interferencyjne (zwane również prądami Nemeca) 251

Prądy stereointerferencyjne 257

Aparaty do leczenia prądami interferencyjnymi 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Stymat S-300 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Interdynamic ID-8C 259

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Asterint 261

Aparaty do elektroterapii skojarzonej z oddziaływaniem mechanicznym 262

Aparat do terapii ultradźwiękami i prądami małej i średniej częstotliwości Mixing 2 263

Aparat do terapii podciśnieniowej i elektroterapii SC 2 264

Zasady postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym i zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektroleczniczych 265

Elektrodiagnostyka 269

Metody stosowane w elektrodiagnostyee układu nerwowo-mięśniowego 269

Metody jakościowe 270

Metody ilościowe 273

Galwanopalpacja 280

Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 281

Drgania elektromagnetyczne — ich istota i wytwarzanie 282

Działanie drgań ełektromagnetycznych na tkanki ustroju 292

Oddziaływanie na tkanki prądu wielkiej częstotliwości 292

Oddziaływanie na tkanki poła elektrycznego wielkiej częstotliwości 295

Oddziaływanie na tkanki pola magnetycznego wielkiej częstotliwości 299

Metody lecznicze 300

Arsonwalizacja 300

Diatermia krótkofalowa 301

Terapia impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 317

Diatermia mikrofalowa 319

Pola magnetyczne 329

Charakterystyka fizyczna pola magnetycznego 330

Działanie biologiczne pola magnetycznego o wyższych wartościach indukcji 333

Magnetoterapia - leczenie polami magnetycznymi o wyższych wartościach indukcji 336

Metodyka magnetoterapii 337

Aparatura do magnetoterapii 339

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magnetronic MF-10 341

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magner 343

Magnetostymulacja - terapia polami magnetycznymi o niskich wartościach indukcji 344

Działanie biologiczne pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji 345

Wskazania do magnetostymulacji 345

Aparatura do magnetostymulacji 346

Przeciwwskazania do magnetoterapii i magnetostymulacji 347

Ultradźwięki 350

Podstawy fizyczne 350

Działanie biologiczne ultradźwięków 357

Zmiany miejscowe (pierwotne) 357

Działanie mechaniczne 358

Działanie cieplne 358

Działanie fizykochemiczne 358

Zmiany ogółne (wtórne) 358

Dawkowanie ultradźwięków 360

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 362

Lecznicza aparatura ultradźwiękowa 365

Aparat do terapii ultradźwiękowej Ultraton D 200 369

Aparat do terapii ultradźwiękowej Sonicator 730 370

Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 371

Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 373

Wziewania 377

Aerozole 377

Lecznicze stosowanie aerozoli 379

Leki stosowane do wziewań 380

Urządzenia do wziewań 382

Higiena aparatów do wziewań oraz wymogi bezpieczeństwa pracy 382

Balneoterapia 386

Lecznicze wody mineralne 386

Podział i charakterystyka działania leczniczego wód mineralnych 389

Występowanie wód leczniczych w Polsce 390

Borowina 391

Kąpiele w wodzie sztucznie mineralizowanej lub gazowanej 395

Kąpiele solankowe 395

Kąpiele kwasowęglowe 396

Kąpiele siarkowodorowe 397

Klimatologia 399

Pojęcie klimatu i pogody 399

Elementy klimatyczne 400

Cechy klimatu Polski 407

Lecznictwo uzdrowiskowe 411

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 416

Skorowidz 427

Literatura:

Literatura obowjązkowa:

1. Kasprzak Wojciech, Mańkowska Agata. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021, 406 s.

2. Mika Tadeusz, Kasprzak Wojciech. Fizykoterapia. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006, 448 s. ISBN 978-83-200-4663-2.

3. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. Red. Wrzosek Zdzisława. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011, 368 s. ISBN 978-83-200-6320-2.

4. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna – K. Gieremek, L. Dec; HAS-MED, Katowice, 2000.

5. Nowak Malgorzata. Odnowa biologiczna u sportowców - kompedium wiedzy. 2015. https://treningbiegacza.pl/artykul/odnowa-biologiczna-u-sportowcow-kompendium-wiedzy

6. Białek, Ewa. Wellness Zdrowie od-Nowa. Red. . : Instytut Psychosyntezy, 2015, 239 s. ISBN 978-83-63428-67-9

7. Straburzyńska-Lupa, Anna; Straburzyńska-Migaj, Ewa; Straburzyński, Gerard. Fizjologiczne podstwy odnowy bologicznej i "wellness" w życiu codziennym, pracy i sporcie. Red. . : PWSZ Kalisz, 2015, 247 s. ISBN 978-83-64090-68-4

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna sportowa – A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa, 2005.

2. Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. Red. Patrick J McMahon. PZWL 2010.

3. Fizjologia sportu – A. Ronikier; COS,Warszawa, 2001.

4. Żywienie w sporcie. Irena Celejowa, PZWL, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Żukow
Prowadzący grup: Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej oraz nowoczesnej wiedzy ww. zakresie.

Pełny opis:

Wykład

Celem przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu odnowy biologicznej i regeneracji organizmu. Omawiane są zadania i systematyka środków odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem środków fizykalnych. Na wykładach przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie z uwzględnieniem problemu przetrenowania u sportowców.

Wstęp 1

I. FIZYKOTERAPIA 3

1. Fizykoterapia – pojęcie i definicje 5

1.1. Mechanizmy oddziaływania bodźców fizykoterapeutycznych 5

2. Termoterapia 8

2.1. Podstawy fizjopatologiczne termoterapii 8

2.1.1. Człowiek a środowisko cieplne 9

2.1.2. Termoregulacja organizmu człowieka 10

2.1.3. Reakcja organizmu człowieka na zmiany temperatury 11

2.2. Leczenie ciepłem 12

2.2.1. Sauna fińska 12

2.2.2. Sauny parowe 16

2.2.3. Zabiegi z użyciem gorącej parafiny 17

2.3. Leczenie zimnem 18

2.3.1. Wpływ zimna na organizm człowieka 19

2.3.2. Zimno stosowane miejscowo 20

2.3.3. Terapia ekstremalnym zimnem całego ciała – kriokomora 22

3. Hydroterapia 24

3.1. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na organizm człowieka 24

3.2. Wybrane zabiegi hydroterapeutyczne 29

3.2.1. Kąpiele 29

3.2.2. Półkąpiele 31

3.2.3. Natryski 32

3.2.4. Polewania 35

3.2.5. Zmywania 36

3.2.6. Nacierania 37

3.2.7. Zawijania 37

3.2.8. Okłady 37

3.2.9. Płukania 38

4. Światłolecznictwo 40

4.1. Światłolecznictwo – pojęcie i definicja 40

4.2. Promieniowanie podczerwone (IR) 42

4.2.1. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego 43

4.2.2. Aparatura do terapii promieniowaniem podczerwonym 44

4.2.3. Kabiny do naświetlań całego ciała „daleką podczerwienią” 45

4.3. Światło widzialne 47

4.3.1. Wskazania do fototerapii światłem widzialnym 48

4.3.2. Aparatura do terapii światłem widzialnym 48

4.4. Promieniowanie nadfioletowe (UV) 49

4.4.1. Reakcja fotochemiczna na promieniowanie nadfioletowe 50

4.4.2. Promieniowanie nadfioletowe a pigmentacja skóry 51

4.4.3. Rola promieniowania nadfioletowego w metabolizmie witaminy D 52

4.4.4. Działanie bakteriobójcze promieniowania nadfioletowego 52

4.4.5. Zmienność reaktywności skóry na promieniowanie nadfioletowe 53

4.4.6. Reakcje patologiczne na naświetlania promieniami nadfioletowymi 54

4.4.7. Ogólny wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm człowieka 55

4.4.8. Fizykoterapia sztucznymi promiennikami nadfioletu 56

4.4.9. Aparatura do fizykoterapii promieniowaniem nadfioletowym 57

4.4.10. Fototerapia promieniowaniem nadfioletowym w dermatologii 57

4.4.11. Metodyka naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 59

4.4.12. Przeciwwskazania do naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 63

5. Helioterapia 65

5.1. Ochrona skóry przed promieniowaniem nadfioletowym 67

6. Laseroterapia 70

6.1. Podstawy fizyczne 70

6.2. Klasyfikacja laserów 79

6.3. Zjawiska fizyczne zachodzące w tkance pod wpływem promieniowania laserowego 80

6.4. Biostymulacja laserowa (niskoenergetyczna) 83

6.4.1. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie komórki 85

6.4.2. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie tkanki 87

6.4.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego biostymulacyjnego 87

6.4.4. Metodyka zabiegów laserem biostymulacyjnym 88

6.5. Biostymulacja laserowa termiczna 93

6.6. Terapia fotodynamiczna 94

6.7. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z laserem 95

7. Elektroterapia 98

7.1. Podstawy fizyczne 98

7.2. Wpływ prądu elektrycznego na tkanki 99

7.3. Reakcja mięśni i nerwów na prąd elektryczny 99

7.4. Działanie przeciwbólowe zabiegów elektroleczniczych 100

7.5. Wpływ elektroterapii na ukrwienie tkanki 102

7.6. Ogólne zasady wykonywania zabiegów elektroleczniczych 103

7.7. Prąd stały 113

7.7.1. Galwanizacja 114

7.7.2. Jonoforeza 116

7.7.3. Kąpiele elektryczno-wodne 118

7.8. Prądy małej częstotliwości 124

7.8.1. Kształty impulsów i modulacji 124

7.8.2. Prawidłowa i patologiczna reakcja mięśni na impulsy elektryczne 129

7.8.3. Elektrodiagnostyka 139

7.8.4. Pojęcie terminu „elektrostymulacja” 149

7.8.5. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 149

7.8.6. Prądy diadynamiczne 163

7.8.7. Prądy izodynamiczne 168

7.8.8. Prądy Tra¨berta (Ultra Reiz) 168

7.8.9. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) 171

7.8.10. Prądy wysokonapięciowe (HV) 174

7.8.11. Prądy mikroamperowe (mikroamperowa elektrostymulacja) 176

7.9. Prądy średniej częstotliwości 178

7.9.1. Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) 181

7.9.2. Terapia wysokotonowa (TWT) 186

7.9.3. Terapia energotonowa (HiToP) 187

7.10. Przeciwwskazania do stosowania elektroterapii 189

7.11. Aparaty stosowane do zabiegów prądem elektrycznym 190

7.11.1. Stałe natężenie i napięcie prądu w aparatach do elektroterapii 190

7.11.2. Aparaty wielofunkcyjne 191

8. Pole elektromagnetyczne 193

8.1. Podstawy fizyczne pola elektromagnetycznego 193

8.2. Zmienne pole magnetyczne małej częstotliwości 196

8.2.1. Działanie fizyczne pola magnetycznego na struktury tkankowe 196

8.2.2. Biofizyczne efekty oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego 197

8.2.3. Biologiczne oddziaływanie pola magnetycznego 198

8.2.4. Zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości 201

8.2.5. Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości razem z innymi formami fizykoterapii 206

8.3. Zmienne pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 209

8.3.1. Powstawanie ciepła w tkankach pod wpływem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości 210

8.3.2. Diatermia krótkofalowa 212

8.3.3. Terapia pulsującym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 224

8.3.4. Diatermia mikrofalowa 226

8.4. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami wytwarzającymi silne pola elektromagnetyczne 229

9. Ultradźwięki 232

9.1. Podstawy fizyczne 232

9.2. Działanie biologiczne ultradźwięków 239

9.2.1. Zmiany pierwotne 239

9.2.2. Reakcje wtórne 241

9.3. Wytwarzanie ultradźwięków w aparatach terapeutycznych 242

9.4. Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 243

9.4.1. Substancje sprzęgające stosowane w terapii ultradźwiękowej 244

9.4.2. Sposoby prowadzenia głowicy 245

9.4.3. Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 245

9.4.4. Dobór parametrów zabiegowych 247

9.4.5. Zasady wykonywania zabiegów ultradźwiękami 250

9.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 251

9.6. Terapie łączone, kojarzące ultradźwięki z innymi zabiegami 252

9.7. Ultrafonoforeza (fonoforeza) 254

9.7.1. Leki stosowane w zabiegach ultrafonoforezy 255

9.7.2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultrafonoforezy 256

9.8. Zabiegi wprowadzania substancji czynnych za pomocą prądu elektrycznego i ultradźwięków 257

10. Inhalacje 258

10.1. Podstawy fizyczne i fizjologiczne terapii wziewnej 258

10.2. Aparatura inhalacyjna 260

10.3. Wskazania i przeciwwskazania do inhalacji układu oddechowego 261

10.4. Leki stosowane w aerozoloterapii 261

11. Terapia falami uderzeniowymi 263

II. MEDYCYNA UZDROWISKOWA 265

1. Specyfika medycyny uzdrowiskowej 267

2. Wody lecznicze 271

2.1. Kąpiele w wodach leczniczych 273

2.1.1. Kąpiele solankowe 274

2.1.2. Kąpiele kwasowęglowe 275

2.1.3. Kąpiele gazowe w dwutlenku węgla 276

2.1.4. Kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe 277

2.1.5. Ozonoterapia 278

2.1.6. Kąpiele radonowe 278

2.1.7. Kąpiele termalne 278

2.2. Kuracje pitne wodami zdrojowymi 279

2.2.1. Zastosowanie lecznicze kuracji pitnych 280

2.3. Aerozoloterapia wodami zdrojowymi 282

2.3.1. Terapia wziewna powietrzem w pobliżu tężni solnych 284

3. Subterranoterapia 285

4. Peloidoterapia 286

4.1. Torfy 286

4.1.1. Właściwości fizykochemiczne torfów 286

4.1.2. Działanie lecznicze borowin 288

4.1.3. Metodyka zabiegów borowinowych 289

4.1.4. Wskazania lecznicze do stosowania zabiegów borowinowych 290

4.5. Fango 291

5. Klimatoterapia 292

5.1. Specyficzne cechy klimatu 292

5.2. Bioklimat uzdrowiska 295

5.2.1. Walory lecznicze klimatu górskiego 295

5.2.2. Walory lecznicze klimatu nadmorskiego 296

5.2.3. Walory lecznicze klimatu nizinnego 297

6. Masaż 298

6.1. Masaż klasyczny 298

6.2. Masaże specjalistyczne 299

6.2.1. Masaż segmentarny 299

6.2.2. Masaż łącznotkankowy 299

6.2.3. Masaż okostnowy 300

6.2.4. Masaż izometryczny 300

6.2.5. Drenaż limfatyczny 301

6.2.6. Masaż z użyciem przyrządów 302

7. Fizykoterapia w uzdrowiskach 303

8. Inne formy terapii uzdrowiskowej 304

8.1. Kinezyterapia i terenoterapia 304

8.2. Dieta w terapii uzdrowiskowej 305

8.3. Psychoterapia w uzdrowisku 305

8.4. Wychowanie zdrowotne 306

8.5. Farmakoterapia w czasie leczenia uzdrowiskowego 306

9. Charakterystyka naturalnych walorów polskich uzdrowisk 307

10. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 318

III. SPA 321

1. Idea – pojęcie SPA 323

1.1. Typy ośrodków SPA 326

1.2. Profile kuracjuszy SPA zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi 329

1.3. Formy terapii w SPA 330

2. Masaż 332

2.1. Metody masażu z użyciem przyrządów w terapii cellulitu i innych defektów tkanek miękkich 332

2.2. Masaże orientalne i inne 334

2.3. Masaż z użyciem preparatów kosmetycznych 338

3. Hydroterapia 340

4. Termoterapia 342

5. Peloidoterapia 345

6. Groty solne 347

7. Promieniowanie podczerwone, widzialne i nadfioletowe w kosmetyce 349

7.1. Łóżka do opalania (solaria) 350

8. Technika laserowa w kosmetologii i medycynie estetycznej 352

8.1. Lasery niskoenergetyczne (biostymulacyjne) 352

8.2. Lasery wysokoenergetyczne 353

8.2.1. Terapia laserowa zmian naczyniowych 353

8.2.2. Laserowe usuwanie owłosienia 354

8.2.3. Laserowe usuwanie zmian barwnikowych 356

8.2.4. Fotoodmładzanie skóry 356

8.2.5. Usuwanie tatuaży 357

8.2.6. IPL i technologia ELOS 358

8.2.7. Inne zastosowanie lasera CO2 359

9. Ultradźwięki w kosmetologii i medycynie estetycznej 360

10. Zabiegi z wykorzystaniem prądu stałego i impulsowego w kosmetyce i medycynie estetycznej 363

11. Zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w kosmetyce i medycynie estetycznej 367

12. Inne zabiegi z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej 369

12.1. Peelingi i ich zastosowanie 369

12.2. Mikrodermabrazja 371

12.3. Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej 372

12.4. Wypełnianie zmarszczek 373

12.5. Mezoterapia 373

12.6. Lipoliza iniekcyjna 375

12.7. Złote nici 375

13. Fitness 376

14. Aromaterapia 379

15. Chromoterapia 381

16. Muzykoterapia 383

17. Kapsuły fizjoterapeutyczne SPA 385

Piśmiennictwo 386

Skorowidz 392

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania zabiegów odnowy biologicznej. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru zabiegów odnowy biologicznej w oparcie o najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Studenci analizują wybrane problemy zdrowotne występujące u sportowców.

Rys historyczny 13

Rola medycyny fizykalnej i lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu diagnostyce i rehabilitacji 18

Czynniki fizyczne 20

Mechanizm działania czynników fizycznych 22

Leczenie ciepłem i zimnem 25

Ciepłoiecznictwo 25

Właściwości fizyczne energii cieplnej 25

Wymiana ciepła 26

Regulacja cieplna organizmu 28

Wpływ ciepła na organizm 33

Zabiegi ciepłołecznicze 35

Łaźnia sucha szafkowa 35

Łaźnia sucha rzymska 36

Sauna 36

Zabiegi cieplne przy użyciu parafiny 42

Leczenie zimnem 44

Wpływ zimna na organizm 45

Zimne zabiegi miejscowe 47

Zimne okłady łub zawijania 47

Oziębienie przy użyciu ciekłego chlorku etylu 48

Zabiegi miejscowe przy użyciu gazów chłodzących 48

Ogólna terapia zimnem 50

Wodolecznictwo 54

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój 54

Wybrane zabiegi wodolecznicze 65

Kąpiele 65

Półkąpiele 70

Natryski 71

Natryski specjalne 75

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania natrysków 76

Polewania 77

Polewania częściowe 77

Polewania całkowite 78

Zmywania 79

Nacierania 79

Zawijanie 80

Okłady 80

Płukania 83

Pierwsza pomoc w przypadku utonięcia 84

Światłolecznictwo 85

Podstawy fizyczne i biologiczne 85

Promieniowanie podczerwone 87

Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego 88

Terapeutyczne promienniki podczerwieni 90

Lampy i urządzenia do naświetlań promieniami podczerwonymi i widzialnymi 91

Ogólne zasady obowiązujące w naświetlaniach promieniami podczerwonymi 94

Promieniowanie nadfioletowe 95

Podział i właściwości promieniowania nadfioletowego 96

Działanie biologiczne i wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm ludzki 98

Sztuczne źródła promieni nadfioletowych 108

Terapeutyczne lampy kwarcowe 113

Nowoczesne metody terapii promieniowaniem nadfioletowym 116

Bakteriobójcze lampy kwarcowe 117

Metodyka naświetlań ogólnych i miejscowych 120

Zapobiegawcze i lecznicze zastosowanie promieni nadfioletowych 128

Helioterapia 133

Biostymulacja promieniowaniem laserowym 137

Podstawy fizyczne 137

Działanie biologiczne promieniowania laserowego 143

Wybrane wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego 144

Metodyka zabiegów promieniowaniem laserowym małej mocy 146

Bezpieczeństwo pracy z laserem 149

Terapeutyczna aparatura laserowa 151

Elektroleczeictwo 159

Prąd stały 159

Wpływ prądu stałego na organizm 159

Zabiegi ełektrołecznicze przy użyciu prądu stałego 165

Galwanizacja 165

Jonoforeza 172

Kąpiełe elektryczno -wodne 183

Aparat do leczenia prądem stałym Gałvatronic GT-IC 188

Prądy małej częstotliwości 189

Ełektrostymułacj a 194

Impulsy prostokątne 200

Impulsy trójkątne 201

Aparaty do ełektrostymulacji 208

Aparat do leczenia prądem stałym i prądami impułsowymi małej częstotłiwości Stymat S-110 208

Aparat do łeczenia prądem stałym i prądami małej częstotliwości Stymat S-120 209

Aparat do leczenia porażeń wiotkich Pulsotronic ST-4M 211

Aparat do ełektrostymulacji ST-43 213

Prąd faradyczny 214

Prąd impulsowy Traberta (Ultra Reiz ) 215

Prąd wysokonapięciowy HV 216

Prąd małej częstotłiwości w leczeniu porażeń kurczowych 217

Metoda Hufschmidta 217

Metoda tonolizy 218

Aparaty do tonolizy 218

Ełektrostymułacj a czynnościowa 223

Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nerve stimulation) 227

Metoda ełektrostymulacji w skrzywieniach bocznych kręgosłupa 228

Prądy diadynamiczne (DD), zwane inaczej prądami Bernarda 229

Aparat do łeczenia prądami diadynamicznymi Diadynamic, typDD5A 235

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Astym 236

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Diatronic DT-7B 237

Metodyka zabiegów 238

Wybrane przykłady metodyki zabiegów przy użyciu prądów diadynamicznych 240

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów diadynamicznych 243

Prądy średniej częstotłiwości 248

Prądy interferencyjne (zwane również prądami Nemeca) 251

Prądy stereointerferencyjne 257

Aparaty do leczenia prądami interferencyjnymi 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Stymat S-300 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Interdynamic ID-8C 259

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Asterint 261

Aparaty do elektroterapii skojarzonej z oddziaływaniem mechanicznym 262

Aparat do terapii ultradźwiękami i prądami małej i średniej częstotliwości Mixing 2 263

Aparat do terapii podciśnieniowej i elektroterapii SC 2 264

Zasady postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym i zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektroleczniczych 265

Elektrodiagnostyka 269

Metody stosowane w elektrodiagnostyee układu nerwowo-mięśniowego 269

Metody jakościowe 270

Metody ilościowe 273

Galwanopalpacja 280

Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 281

Drgania elektromagnetyczne — ich istota i wytwarzanie 282

Działanie drgań ełektromagnetycznych na tkanki ustroju 292

Oddziaływanie na tkanki prądu wielkiej częstotliwości 292

Oddziaływanie na tkanki poła elektrycznego wielkiej częstotliwości 295

Oddziaływanie na tkanki pola magnetycznego wielkiej częstotliwości 299

Metody lecznicze 300

Arsonwalizacja 300

Diatermia krótkofalowa 301

Terapia impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 317

Diatermia mikrofalowa 319

Pola magnetyczne 329

Charakterystyka fizyczna pola magnetycznego 330

Działanie biologiczne pola magnetycznego o wyższych wartościach indukcji 333

Magnetoterapia - leczenie polami magnetycznymi o wyższych wartościach indukcji 336

Metodyka magnetoterapii 337

Aparatura do magnetoterapii 339

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magnetronic MF-10 341

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magner 343

Magnetostymulacja - terapia polami magnetycznymi o niskich wartościach indukcji 344

Działanie biologiczne pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji 345

Wskazania do magnetostymulacji 345

Aparatura do magnetostymulacji 346

Przeciwwskazania do magnetoterapii i magnetostymulacji 347

Ultradźwięki 350

Podstawy fizyczne 350

Działanie biologiczne ultradźwięków 357

Zmiany miejscowe (pierwotne) 357

Działanie mechaniczne 358

Działanie cieplne 358

Działanie fizykochemiczne 358

Zmiany ogółne (wtórne) 358

Dawkowanie ultradźwięków 360

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 362

Lecznicza aparatura ultradźwiękowa 365

Aparat do terapii ultradźwiękowej Ultraton D 200 369

Aparat do terapii ultradźwiękowej Sonicator 730 370

Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 371

Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 373

Wziewania 377

Aerozole 377

Lecznicze stosowanie aerozoli 379

Leki stosowane do wziewań 380

Urządzenia do wziewań 382

Higiena aparatów do wziewań oraz wymogi bezpieczeństwa pracy 382

Balneoterapia 386

Lecznicze wody mineralne 386

Podział i charakterystyka działania leczniczego wód mineralnych 389

Występowanie wód leczniczych w Polsce 390

Borowina 391

Kąpiele w wodzie sztucznie mineralizowanej lub gazowanej 395

Kąpiele solankowe 395

Kąpiele kwasowęglowe 396

Kąpiele siarkowodorowe 397

Klimatologia 399

Pojęcie klimatu i pogody 399

Elementy klimatyczne 400

Cechy klimatu Polski 407

Lecznictwo uzdrowiskowe 411

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 416

Skorowidz 427

Literatura:

Literatura obowjązkowa:

1. Kasprzak Wojciech, Mańkowska Agata. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021, 406 s.

2. Mika Tadeusz, Kasprzak Wojciech. Fizykoterapia. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006, 448 s. ISBN 978-83-200-4663-2.

3. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. Red. Wrzosek Zdzisława. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011, 368 s. ISBN 978-83-200-6320-2.

4. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna – K. Gieremek, L. Dec; HAS-MED, Katowice, 2000.

5. Nowak Malgorzata. Odnowa biologiczna u sportowców - kompedium wiedzy. 2015. https://treningbiegacza.pl/artykul/odnowa-biologiczna-u-sportowcow-kompendium-wiedzy

6. Białek, Ewa. Wellness Zdrowie od-Nowa. Red. . : Instytut Psychosyntezy, 2015, 239 s. ISBN 978-83-63428-67-9

7. Straburzyńska-Lupa, Anna; Straburzyńska-Migaj, Ewa; Straburzyński, Gerard. Fizjologiczne podstwy odnowy bologicznej i "wellness" w życiu codziennym, pracy i sporcie. Red. . : PWSZ Kalisz, 2015, 247 s. ISBN 978-83-64090-68-4

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna sportowa – A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa, 2005.

2. Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. Red. Patrick J McMahon. PZWL 2010.

3. Fizjologia sportu – A. Ronikier; COS,Warszawa, 2001.

4. Żywienie w sporcie. Irena Celejowa, PZWL, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Żukow
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej oraz nowoczesnej wiedzy ww. zakresie.

Pełny opis:

Wykład

Celem przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć z zakresu odnowy biologicznej i regeneracji organizmu. Omawiane są zadania i systematyka środków odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem środków fizykalnych. Na wykładach przedstawiane są fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie z uwzględnieniem problemu przetrenowania u sportowców.

Wstęp 1

I. FIZYKOTERAPIA 3

1. Fizykoterapia – pojęcie i definicje 5

1.1. Mechanizmy oddziaływania bodźców fizykoterapeutycznych 5

2. Termoterapia 8

2.1. Podstawy fizjopatologiczne termoterapii 8

2.1.1. Człowiek a środowisko cieplne 9

2.1.2. Termoregulacja organizmu człowieka 10

2.1.3. Reakcja organizmu człowieka na zmiany temperatury 11

2.2. Leczenie ciepłem 12

2.2.1. Sauna fińska 12

2.2.2. Sauny parowe 16

2.2.3. Zabiegi z użyciem gorącej parafiny 17

2.3. Leczenie zimnem 18

2.3.1. Wpływ zimna na organizm człowieka 19

2.3.2. Zimno stosowane miejscowo 20

2.3.3. Terapia ekstremalnym zimnem całego ciała – kriokomora 22

3. Hydroterapia 24

3.1. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na organizm człowieka 24

3.2. Wybrane zabiegi hydroterapeutyczne 29

3.2.1. Kąpiele 29

3.2.2. Półkąpiele 31

3.2.3. Natryski 32

3.2.4. Polewania 35

3.2.5. Zmywania 36

3.2.6. Nacierania 37

3.2.7. Zawijania 37

3.2.8. Okłady 37

3.2.9. Płukania 38

4. Światłolecznictwo 40

4.1. Światłolecznictwo – pojęcie i definicja 40

4.2. Promieniowanie podczerwone (IR) 42

4.2.1. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania podczerwonego 43

4.2.2. Aparatura do terapii promieniowaniem podczerwonym 44

4.2.3. Kabiny do naświetlań całego ciała „daleką podczerwienią” 45

4.3. Światło widzialne 47

4.3.1. Wskazania do fototerapii światłem widzialnym 48

4.3.2. Aparatura do terapii światłem widzialnym 48

4.4. Promieniowanie nadfioletowe (UV) 49

4.4.1. Reakcja fotochemiczna na promieniowanie nadfioletowe 50

4.4.2. Promieniowanie nadfioletowe a pigmentacja skóry 51

4.4.3. Rola promieniowania nadfioletowego w metabolizmie witaminy D 52

4.4.4. Działanie bakteriobójcze promieniowania nadfioletowego 52

4.4.5. Zmienność reaktywności skóry na promieniowanie nadfioletowe 53

4.4.6. Reakcje patologiczne na naświetlania promieniami nadfioletowymi 54

4.4.7. Ogólny wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm człowieka 55

4.4.8. Fizykoterapia sztucznymi promiennikami nadfioletu 56

4.4.9. Aparatura do fizykoterapii promieniowaniem nadfioletowym 57

4.4.10. Fototerapia promieniowaniem nadfioletowym w dermatologii 57

4.4.11. Metodyka naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 59

4.4.12. Przeciwwskazania do naświetlań promieniowaniem nadfioletowym 63

5. Helioterapia 65

5.1. Ochrona skóry przed promieniowaniem nadfioletowym 67

6. Laseroterapia 70

6.1. Podstawy fizyczne 70

6.2. Klasyfikacja laserów 79

6.3. Zjawiska fizyczne zachodzące w tkance pod wpływem promieniowania laserowego 80

6.4. Biostymulacja laserowa (niskoenergetyczna) 83

6.4.1. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie komórki 85

6.4.2. Oddziaływanie promienia laserowego na poziomie tkanki 87

6.4.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego biostymulacyjnego 87

6.4.4. Metodyka zabiegów laserem biostymulacyjnym 88

6.5. Biostymulacja laserowa termiczna 93

6.6. Terapia fotodynamiczna 94

6.7. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z laserem 95

7. Elektroterapia 98

7.1. Podstawy fizyczne 98

7.2. Wpływ prądu elektrycznego na tkanki 99

7.3. Reakcja mięśni i nerwów na prąd elektryczny 99

7.4. Działanie przeciwbólowe zabiegów elektroleczniczych 100

7.5. Wpływ elektroterapii na ukrwienie tkanki 102

7.6. Ogólne zasady wykonywania zabiegów elektroleczniczych 103

7.7. Prąd stały 113

7.7.1. Galwanizacja 114

7.7.2. Jonoforeza 116

7.7.3. Kąpiele elektryczno-wodne 118

7.8. Prądy małej częstotliwości 124

7.8.1. Kształty impulsów i modulacji 124

7.8.2. Prawidłowa i patologiczna reakcja mięśni na impulsy elektryczne 129

7.8.3. Elektrodiagnostyka 139

7.8.4. Pojęcie terminu „elektrostymulacja” 149

7.8.5. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 149

7.8.6. Prądy diadynamiczne 163

7.8.7. Prądy izodynamiczne 168

7.8.8. Prądy Tra¨berta (Ultra Reiz) 168

7.8.9. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) 171

7.8.10. Prądy wysokonapięciowe (HV) 174

7.8.11. Prądy mikroamperowe (mikroamperowa elektrostymulacja) 176

7.9. Prądy średniej częstotliwości 178

7.9.1. Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) 181

7.9.2. Terapia wysokotonowa (TWT) 186

7.9.3. Terapia energotonowa (HiToP) 187

7.10. Przeciwwskazania do stosowania elektroterapii 189

7.11. Aparaty stosowane do zabiegów prądem elektrycznym 190

7.11.1. Stałe natężenie i napięcie prądu w aparatach do elektroterapii 190

7.11.2. Aparaty wielofunkcyjne 191

8. Pole elektromagnetyczne 193

8.1. Podstawy fizyczne pola elektromagnetycznego 193

8.2. Zmienne pole magnetyczne małej częstotliwości 196

8.2.1. Działanie fizyczne pola magnetycznego na struktury tkankowe 196

8.2.2. Biofizyczne efekty oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego 197

8.2.3. Biologiczne oddziaływanie pola magnetycznego 198

8.2.4. Zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości 201

8.2.5. Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości razem z innymi formami fizykoterapii 206

8.3. Zmienne pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 209

8.3.1. Powstawanie ciepła w tkankach pod wpływem pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości 210

8.3.2. Diatermia krótkofalowa 212

8.3.3. Terapia pulsującym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 224

8.3.4. Diatermia mikrofalowa 226

8.4. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami wytwarzającymi silne pola elektromagnetyczne 229

9. Ultradźwięki 232

9.1. Podstawy fizyczne 232

9.2. Działanie biologiczne ultradźwięków 239

9.2.1. Zmiany pierwotne 239

9.2.2. Reakcje wtórne 241

9.3. Wytwarzanie ultradźwięków w aparatach terapeutycznych 242

9.4. Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 243

9.4.1. Substancje sprzęgające stosowane w terapii ultradźwiękowej 244

9.4.2. Sposoby prowadzenia głowicy 245

9.4.3. Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 245

9.4.4. Dobór parametrów zabiegowych 247

9.4.5. Zasady wykonywania zabiegów ultradźwiękami 250

9.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 251

9.6. Terapie łączone, kojarzące ultradźwięki z innymi zabiegami 252

9.7. Ultrafonoforeza (fonoforeza) 254

9.7.1. Leki stosowane w zabiegach ultrafonoforezy 255

9.7.2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultrafonoforezy 256

9.8. Zabiegi wprowadzania substancji czynnych za pomocą prądu elektrycznego i ultradźwięków 257

10. Inhalacje 258

10.1. Podstawy fizyczne i fizjologiczne terapii wziewnej 258

10.2. Aparatura inhalacyjna 260

10.3. Wskazania i przeciwwskazania do inhalacji układu oddechowego 261

10.4. Leki stosowane w aerozoloterapii 261

11. Terapia falami uderzeniowymi 263

II. MEDYCYNA UZDROWISKOWA 265

1. Specyfika medycyny uzdrowiskowej 267

2. Wody lecznicze 271

2.1. Kąpiele w wodach leczniczych 273

2.1.1. Kąpiele solankowe 274

2.1.2. Kąpiele kwasowęglowe 275

2.1.3. Kąpiele gazowe w dwutlenku węgla 276

2.1.4. Kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe 277

2.1.5. Ozonoterapia 278

2.1.6. Kąpiele radonowe 278

2.1.7. Kąpiele termalne 278

2.2. Kuracje pitne wodami zdrojowymi 279

2.2.1. Zastosowanie lecznicze kuracji pitnych 280

2.3. Aerozoloterapia wodami zdrojowymi 282

2.3.1. Terapia wziewna powietrzem w pobliżu tężni solnych 284

3. Subterranoterapia 285

4. Peloidoterapia 286

4.1. Torfy 286

4.1.1. Właściwości fizykochemiczne torfów 286

4.1.2. Działanie lecznicze borowin 288

4.1.3. Metodyka zabiegów borowinowych 289

4.1.4. Wskazania lecznicze do stosowania zabiegów borowinowych 290

4.5. Fango 291

5. Klimatoterapia 292

5.1. Specyficzne cechy klimatu 292

5.2. Bioklimat uzdrowiska 295

5.2.1. Walory lecznicze klimatu górskiego 295

5.2.2. Walory lecznicze klimatu nadmorskiego 296

5.2.3. Walory lecznicze klimatu nizinnego 297

6. Masaż 298

6.1. Masaż klasyczny 298

6.2. Masaże specjalistyczne 299

6.2.1. Masaż segmentarny 299

6.2.2. Masaż łącznotkankowy 299

6.2.3. Masaż okostnowy 300

6.2.4. Masaż izometryczny 300

6.2.5. Drenaż limfatyczny 301

6.2.6. Masaż z użyciem przyrządów 302

7. Fizykoterapia w uzdrowiskach 303

8. Inne formy terapii uzdrowiskowej 304

8.1. Kinezyterapia i terenoterapia 304

8.2. Dieta w terapii uzdrowiskowej 305

8.3. Psychoterapia w uzdrowisku 305

8.4. Wychowanie zdrowotne 306

8.5. Farmakoterapia w czasie leczenia uzdrowiskowego 306

9. Charakterystyka naturalnych walorów polskich uzdrowisk 307

10. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 318

III. SPA 321

1. Idea – pojęcie SPA 323

1.1. Typy ośrodków SPA 326

1.2. Profile kuracjuszy SPA zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi 329

1.3. Formy terapii w SPA 330

2. Masaż 332

2.1. Metody masażu z użyciem przyrządów w terapii cellulitu i innych defektów tkanek miękkich 332

2.2. Masaże orientalne i inne 334

2.3. Masaż z użyciem preparatów kosmetycznych 338

3. Hydroterapia 340

4. Termoterapia 342

5. Peloidoterapia 345

6. Groty solne 347

7. Promieniowanie podczerwone, widzialne i nadfioletowe w kosmetyce 349

7.1. Łóżka do opalania (solaria) 350

8. Technika laserowa w kosmetologii i medycynie estetycznej 352

8.1. Lasery niskoenergetyczne (biostymulacyjne) 352

8.2. Lasery wysokoenergetyczne 353

8.2.1. Terapia laserowa zmian naczyniowych 353

8.2.2. Laserowe usuwanie owłosienia 354

8.2.3. Laserowe usuwanie zmian barwnikowych 356

8.2.4. Fotoodmładzanie skóry 356

8.2.5. Usuwanie tatuaży 357

8.2.6. IPL i technologia ELOS 358

8.2.7. Inne zastosowanie lasera CO2 359

9. Ultradźwięki w kosmetologii i medycynie estetycznej 360

10. Zabiegi z wykorzystaniem prądu stałego i impulsowego w kosmetyce i medycynie estetycznej 363

11. Zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w kosmetyce i medycynie estetycznej 367

12. Inne zabiegi z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej 369

12.1. Peelingi i ich zastosowanie 369

12.2. Mikrodermabrazja 371

12.3. Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej 372

12.4. Wypełnianie zmarszczek 373

12.5. Mezoterapia 373

12.6. Lipoliza iniekcyjna 375

12.7. Złote nici 375

13. Fitness 376

14. Aromaterapia 379

15. Chromoterapia 381

16. Muzykoterapia 383

17. Kapsuły fizjoterapeutyczne SPA 385

Piśmiennictwo 386

Skorowidz 392

Ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami programowania zabiegów odnowy biologicznej. Ćwiczenia pozwalają na wypracowanie umiejętności doboru zabiegów odnowy biologicznej w oparcie o najnowsze dane z dostępnego piśmiennictwa. Studenci analizują wybrane problemy zdrowotne występujące u sportowców.

Rys historyczny 13

Rola medycyny fizykalnej i lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu diagnostyce i rehabilitacji 18

Czynniki fizyczne 20

Mechanizm działania czynników fizycznych 22

Leczenie ciepłem i zimnem 25

Ciepłoiecznictwo 25

Właściwości fizyczne energii cieplnej 25

Wymiana ciepła 26

Regulacja cieplna organizmu 28

Wpływ ciepła na organizm 33

Zabiegi ciepłołecznicze 35

Łaźnia sucha szafkowa 35

Łaźnia sucha rzymska 36

Sauna 36

Zabiegi cieplne przy użyciu parafiny 42

Leczenie zimnem 44

Wpływ zimna na organizm 45

Zimne zabiegi miejscowe 47

Zimne okłady łub zawijania 47

Oziębienie przy użyciu ciekłego chlorku etylu 48

Zabiegi miejscowe przy użyciu gazów chłodzących 48

Ogólna terapia zimnem 50

Wodolecznictwo 54

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój 54

Wybrane zabiegi wodolecznicze 65

Kąpiele 65

Półkąpiele 70

Natryski 71

Natryski specjalne 75

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania natrysków 76

Polewania 77

Polewania częściowe 77

Polewania całkowite 78

Zmywania 79

Nacierania 79

Zawijanie 80

Okłady 80

Płukania 83

Pierwsza pomoc w przypadku utonięcia 84

Światłolecznictwo 85

Podstawy fizyczne i biologiczne 85

Promieniowanie podczerwone 87

Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego 88

Terapeutyczne promienniki podczerwieni 90

Lampy i urządzenia do naświetlań promieniami podczerwonymi i widzialnymi 91

Ogólne zasady obowiązujące w naświetlaniach promieniami podczerwonymi 94

Promieniowanie nadfioletowe 95

Podział i właściwości promieniowania nadfioletowego 96

Działanie biologiczne i wpływ promieniowania nadfioletowego na organizm ludzki 98

Sztuczne źródła promieni nadfioletowych 108

Terapeutyczne lampy kwarcowe 113

Nowoczesne metody terapii promieniowaniem nadfioletowym 116

Bakteriobójcze lampy kwarcowe 117

Metodyka naświetlań ogólnych i miejscowych 120

Zapobiegawcze i lecznicze zastosowanie promieni nadfioletowych 128

Helioterapia 133

Biostymulacja promieniowaniem laserowym 137

Podstawy fizyczne 137

Działanie biologiczne promieniowania laserowego 143

Wybrane wskazania i przeciwwskazania do stosowania promieniowania laserowego 144

Metodyka zabiegów promieniowaniem laserowym małej mocy 146

Bezpieczeństwo pracy z laserem 149

Terapeutyczna aparatura laserowa 151

Elektroleczeictwo 159

Prąd stały 159

Wpływ prądu stałego na organizm 159

Zabiegi ełektrołecznicze przy użyciu prądu stałego 165

Galwanizacja 165

Jonoforeza 172

Kąpiełe elektryczno -wodne 183

Aparat do leczenia prądem stałym Gałvatronic GT-IC 188

Prądy małej częstotliwości 189

Ełektrostymułacj a 194

Impulsy prostokątne 200

Impulsy trójkątne 201

Aparaty do ełektrostymulacji 208

Aparat do leczenia prądem stałym i prądami impułsowymi małej częstotłiwości Stymat S-110 208

Aparat do łeczenia prądem stałym i prądami małej częstotliwości Stymat S-120 209

Aparat do leczenia porażeń wiotkich Pulsotronic ST-4M 211

Aparat do ełektrostymulacji ST-43 213

Prąd faradyczny 214

Prąd impulsowy Traberta (Ultra Reiz ) 215

Prąd wysokonapięciowy HV 216

Prąd małej częstotłiwości w leczeniu porażeń kurczowych 217

Metoda Hufschmidta 217

Metoda tonolizy 218

Aparaty do tonolizy 218

Ełektrostymułacj a czynnościowa 223

Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nerve stimulation) 227

Metoda ełektrostymulacji w skrzywieniach bocznych kręgosłupa 228

Prądy diadynamiczne (DD), zwane inaczej prądami Bernarda 229

Aparat do łeczenia prądami diadynamicznymi Diadynamic, typDD5A 235

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Astym 236

Aparat do leczenia prądami diadynamicznymi Diatronic DT-7B 237

Metodyka zabiegów 238

Wybrane przykłady metodyki zabiegów przy użyciu prądów diadynamicznych 240

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów diadynamicznych 243

Prądy średniej częstotłiwości 248

Prądy interferencyjne (zwane również prądami Nemeca) 251

Prądy stereointerferencyjne 257

Aparaty do leczenia prądami interferencyjnymi 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Stymat S-300 258

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Interdynamic ID-8C 259

Aparat do leczenia prądami interferencyjnymi Asterint 261

Aparaty do elektroterapii skojarzonej z oddziaływaniem mechanicznym 262

Aparat do terapii ultradźwiękami i prądami małej i średniej częstotliwości Mixing 2 263

Aparat do terapii podciśnieniowej i elektroterapii SC 2 264

Zasady postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym i zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektroleczniczych 265

Elektrodiagnostyka 269

Metody stosowane w elektrodiagnostyee układu nerwowo-mięśniowego 269

Metody jakościowe 270

Metody ilościowe 273

Galwanopalpacja 280

Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości 281

Drgania elektromagnetyczne — ich istota i wytwarzanie 282

Działanie drgań ełektromagnetycznych na tkanki ustroju 292

Oddziaływanie na tkanki prądu wielkiej częstotliwości 292

Oddziaływanie na tkanki poła elektrycznego wielkiej częstotliwości 295

Oddziaływanie na tkanki pola magnetycznego wielkiej częstotliwości 299

Metody lecznicze 300

Arsonwalizacja 300

Diatermia krótkofalowa 301

Terapia impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości 317

Diatermia mikrofalowa 319

Pola magnetyczne 329

Charakterystyka fizyczna pola magnetycznego 330

Działanie biologiczne pola magnetycznego o wyższych wartościach indukcji 333

Magnetoterapia - leczenie polami magnetycznymi o wyższych wartościach indukcji 336

Metodyka magnetoterapii 337

Aparatura do magnetoterapii 339

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magnetronic MF-10 341

Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym Magner 343

Magnetostymulacja - terapia polami magnetycznymi o niskich wartościach indukcji 344

Działanie biologiczne pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji 345

Wskazania do magnetostymulacji 345

Aparatura do magnetostymulacji 346

Przeciwwskazania do magnetoterapii i magnetostymulacji 347

Ultradźwięki 350

Podstawy fizyczne 350

Działanie biologiczne ultradźwięków 357

Zmiany miejscowe (pierwotne) 357

Działanie mechaniczne 358

Działanie cieplne 358

Działanie fizykochemiczne 358

Zmiany ogółne (wtórne) 358

Dawkowanie ultradźwięków 360

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków 362

Lecznicza aparatura ultradźwiękowa 365

Aparat do terapii ultradźwiękowej Ultraton D 200 369

Aparat do terapii ultradźwiękowej Sonicator 730 370

Metodyka zabiegów ultradźwiękowych 371

Metody leczniczego stosowania ultradźwięków 373

Wziewania 377

Aerozole 377

Lecznicze stosowanie aerozoli 379

Leki stosowane do wziewań 380

Urządzenia do wziewań 382

Higiena aparatów do wziewań oraz wymogi bezpieczeństwa pracy 382

Balneoterapia 386

Lecznicze wody mineralne 386

Podział i charakterystyka działania leczniczego wód mineralnych 389

Występowanie wód leczniczych w Polsce 390

Borowina 391

Kąpiele w wodzie sztucznie mineralizowanej lub gazowanej 395

Kąpiele solankowe 395

Kąpiele kwasowęglowe 396

Kąpiele siarkowodorowe 397

Klimatologia 399

Pojęcie klimatu i pogody 399

Elementy klimatyczne 400

Cechy klimatu Polski 407

Lecznictwo uzdrowiskowe 411

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 416

Skorowidz 427

Literatura:

Literatura obowjązkowa:

1. Kasprzak Wojciech, Mańkowska Agata. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021, 406 s.

2. Mika Tadeusz, Kasprzak Wojciech. Fizykoterapia. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2006, 448 s. ISBN 978-83-200-4663-2.

3. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. Red. Wrzosek Zdzisława. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011, 368 s. ISBN 978-83-200-6320-2.

4. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna – K. Gieremek, L. Dec; HAS-MED, Katowice, 2000.

5. Nowak Malgorzata. Odnowa biologiczna u sportowców - kompedium wiedzy. 2015. https://treningbiegacza.pl/artykul/odnowa-biologiczna-u-sportowcow-kompendium-wiedzy

6. Białek, Ewa. Wellness Zdrowie od-Nowa. Red. . : Instytut Psychosyntezy, 2015, 239 s. ISBN 978-83-63428-67-9

7. Straburzyńska-Lupa, Anna; Straburzyńska-Migaj, Ewa; Straburzyński, Gerard. Fizjologiczne podstwy odnowy bologicznej i "wellness" w życiu codziennym, pracy i sporcie. Red. . : PWSZ Kalisz, 2015, 247 s. ISBN 978-83-64090-68-4

Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna sportowa – A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa, 2005.

2. Medycyna sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. Red. Patrick J McMahon. PZWL 2010.

3. Fizjologia sportu – A. Ronikier; COS,Warszawa, 2001.

4. Żywienie w sporcie. Irena Celejowa, PZWL, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)