Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka treningu motorycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-TPM-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka treningu motorycznego
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Posiada szeroką znajomość budowy organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu. Dysponuje rozszerzonym aparatem pojęciowym i wiedzą o funkcjonowaniu układów fizjologicznych organizmu człowieka w różnych stanach: w spoczynku, podczas aktywności fizycznej i po wysiłku fizycznym.

K_W06 Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody diagnozy sprawności fizycznej i zdrowia. Posiada rozszerzoną wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią.

K_W09 Rozumie znaczenie odnowy biologicznej i psychicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w sporcie, zna podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej i psychopedagogicznej.

K_W10 Zna metody diagnozowania stanów przeciążenia organizmu ćwiczeniami fizycznymi i ich wpływu na organizm. Zna i rozumie prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej nauczyciela, wychowawcy, trenera.

K_W11 Jest świadomy zagrożeń dla zdrowia wynikających z niedoboru lub nadmiaru aktywności ruchowej, zna przeciwwskazania do wysiłków fizycznych i wykonywania ćwiczeń fizycznych w niektórych schorzeniach i zaburzeniach statyki ciała.

K_W15 Zna terminologię i posiada wiedzę z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz sprawności fizycznej i motoryczności człowieka.

K_W16 Posiada zasób pojęć i ma wiedzę na temat teorii i metodyki wychowania fizycznego i sportu, z uwzględnieniem specyfiki sportu dzieci i młodzieży, aktywności rekreacyjnej, aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wskaźników strukturalnej i morfologicznej budowy ciała oraz wskaźników fizjologicznych człowieka

K_U02 Potrafi zmierzyć wybrane parametry kinematyczne i dynamiczne, służące do oceny stanu funkcjonalnego układu ruchu człowieka, posiada umiejętność testowania podstawowych komponentów sprawności motorycznej i zdrowia.

K_U03 Potrafi obsługiwać urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pedagogice, terapii, wychowaniu fizycznym, sporcie oraz posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem.

K_U06 Posiada umiejętność diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów zdrowia i sprawności motorycznej, potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce, w tym w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

K_U07 Potrafi dokonywać diagnozy i prognozy pedagogicznej w celu planowania, projektowania i realizacji procesu edukacyjnego, procesu wychowania fizycznego i procesu szkolenia sportowego oraz identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.

K_U09 Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych oraz wykorzystywania w działalności edukacyjnej, sportowej i do własnego rozwoju zawodowego.

K_U13 Potrafi planować, projektować i prowadzić zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia treningowe w różnych okresach cyklu treningowego, prowadzić i sędziować zawody sportowe i rekreacyjne. Potrafi kierować pracami zespołu, współdziałać i współpracować zespołowo, podejmować wiodącą rolę w zespołach.

K_U15 Jest praktycznie przygotowany do działań profesjonalnych w zakresie wybranej specjalności studiów. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań praktycznych. Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Potrafi prowadzić dyskusję i debatę merytoryczną.

K_U16 Potrafi samodzielnie planować, projektować i prowadzić skuteczne działania zapobiegające powstawaniu urazów i kontuzji w procesie treningowym i procesie wychowania fizycznego. Dba o bezpieczeństwo i higienę zajęć edukacyjnych i sportowych.

K_U17 Potrafi wykonywać, demonstrować, asekurować ćwiczenia wszechstronne, ukierunkowane i specjalne z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych. Potrafi się komunikować na tematy specjalistyczne z uczniami, zawodnikami i innymi uczestnikami zajęć.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego i zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, kształcenia ustawicznego. Planuje swój rozwój zawodowy, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.

K_K02 Okazuje szacunek wobec wychowanka (ucznia, zawodnika) i troskę o jego dobro, będąc z nim w relacjach, dokonując oceny i formułując opinie na jego temat, ujawnia wrażliwość etyczną, empatię, otwartość, refleksyjność, postawy prospołeczne i odpowiedzialność. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy i umiejętności.

K_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu i zadania. Dokonując wyborów jest odpowiedzialny i autonomiczny, wykazuje aktywność, podejmuje trud, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań.

K_K08 Dba o swój poziom sprawności fizycznej, niezbędnej do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń fizycznych, modelowania zachowań związanych z prowadzeniem aktywnego stylu życia, kształtowania postaw prosomatycznych i prozdrowotnych. Przestrzega zasad higieny aparatu głosowego, ujawnia prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy w działalności zawodowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Ćwiczenia : metoda projektów praktycznych, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, zajęcia praktyczne.

Skrócony opis:

Motoryczność, człowieka, projektowanie i planowanie pracy krótko i długoterminowej, zdolności motoryczne, prewencja urazów.

Pełny opis:

Struktura procesu treningowego. Obciążenia treningowe. Planowanie procesu treningu motorycznego. Długoterminowy rozwój sportowca LTAD. Model rozwoju fizycznego sportowca YPD. Przygotowanie szybkościowe zawodnika - formy szybkości, rozwój szybkości, metodyka kształtowania szybkości. Przygotowanie siłowe-rodzaje siły i sposoby jej kształtowania,. Gibkość, mobilność, stabilność sportowca. Kształtowanie systemów energetycznych ESD. Prewencja urazów i powrót do sportu po kontuzji.

Literatura:

1. Naglak Z. Metodyka trenowania sportowca. Wrocław 1999. AWF.

2. Raczek J.: Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1991. RCMSzKFiS

3. Sozański H. (red.) Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999. RCMSzKFiS.

4. K.Starrett 2016. Bądź sprawny jak lampart.

5. A. Pacek, M. Babiarz Sekrety przygotowania motorycznego w sporcie, Gdynia 2019

6. A. Horsching, K. Sonthana Rekonstrukcja Milona, 2021

7. M Rippetoe Zacznij o siły, 2005

8. M. Boyle Nowoczesny trening funkcjonalny, 2016

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny-  K_W02, K_W06, K_W09, K_W10, K_W11, K_W15, K_W16

projekt –K_U13,K_U16

kolokwium- K_01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U3, K_U15, K_U16, K_U17

 

dst - 60%

dst plus - 65 %

db - 70%)

db plus- 80%

bdb-  90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kola-Jankowska, Michał Tyburski, Krzysztof Wasilkiewicz, Łukasz Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Berlikowska
Prowadzący grup: Zofia Berlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Motoryczność, człowieka, projektowanie i planowanie pracy krótko i długoterminowej, zdolności motoryczne, prewencja urazów.

Pełny opis:

Struktura procesu treningowego. Obciążenia treningowe. Planowanie procesu treningu motorycznego. Długoterminowy rozwój sportowca LTAD. Model rozwoju fizycznego sportowca YPD. Przygotowanie szybkościowe zawodnika - formy szybkości, rozwój szybkości, metodyka kształtowania szybkości. Przygotowanie siłowe-rodzaje siły i sposoby jej kształtowania,. Gibkość, mobilność, stabilność sportowca. Kształtowanie systemów energetycznych ESD. Prewencja urazów i powrót do sportu po kontuzji.

Literatura:

1. Naglak Z. Metodyka trenowania sportowca. Wrocław 1999. AWF.

2. Raczek J.: Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1991. RCMSzKFiS

3. Sozański H. (red.) Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999. RCMSzKFiS.

4. K.Starrett 2016. Bądź sprawny jak lampart.

5. A. Pacek, M. Babiarz Sekrety przygotowania motorycznego w sporcie, Gdynia 2019

6. A. Horsching, K. Sonthana Rekonstrukcja Milona, 2021

7. M Rippetoe Zacznij o siły, 2005

8. M. Boyle Nowoczesny trening funkcjonalny, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)