Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologiczne mechanizmy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-1-BMZ-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologiczne mechanizmy zachowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Psychologia I rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h/ 1 punkt ECTS

- praca indywidualna studenta: 30 h/ 1 punkt ECTS

- przygotowanie się do egzaminu: 30 h/ 1 punkt ECTS

Razem: 90 h, 3 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu:

- Budowy i funkcjonowania neuronu, roli komórek glejowych, mechanizmów powstawania potencjałów czynnościowych i postsynaptycznych oraz neuroprzekaźnictwa;

- Anatomii i organizacji funkcjonalnej mózgu, budowy i roli rdzenia kręgowego;

- Organizacji i funkcji autonomicznego układu nerwowego;

- zależności między układem nerwowym i hormonalnym;

- najważniejszych i powszechnie stosowanych współczesnych metod badania mózgu,

- podstaw percepcji wzrokowej, budowy szlaku wzrokowego, zaburzeń widzenia, budowy oka, działania komórek receptorowych, mechanizmów widzenia.

- innych niż wzrok modalności (słuch, równowaga, czucie somatosensoryczne, smak i węch).

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia – wiedza: K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W24.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student w rezultacie realizacji zajęć potrafi krytycznie studiować literaturę naukową, wyciągać wnioski na podstawie wyników badań, dyskutować z nimi oraz stawiać pytania wynikające z dotychczasowych danych z literatury. Potrafi wskazać lokalizację najważniejszych struktur czy obszarów funkcjonalnych (np. pierwszorzędowa kora ruchowa, płacik ciemieniowy górny, zakręt skroniowy dolny, wyspa i inne).

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia – umiejętności: K_U05, K_U07, K_U08.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi sformułować konstruktywną krytykę czyjejś wypowiedzi, opisu wyników badań z literatury lub koncepcji/teorii. Potrafi dyskutować wykazując się kulturą osobistą i szacunkiem do odmiennej opinii innych dyskutantów. Wykazuje ciekawość poznawczą.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia – kompetencje społeczne: K_K02, K_K05, K_K11.

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny;

- dyskusja.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego oraz narządów zmysłów i szlaków zmysłowych. Ponadto, na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące fizjologii i biochemii komórki nerwowej, mechanizmów powstawania potencjałów postsynaptycznych i czynnościowych oraz neurotransmisji. Przedstawiane są także w miarę możliwości (czasu) podstawy z zakresu współczesnych metod badania mózgu, np. EEG, MRI, PET czy TMS.

Pełny opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego, budowy i elektrofizjologii komórki nerwowej, szlaków zmysłowych i narządów zmysłów.

W ramach wykładów omówione zostaną kolejno następujące zagadnienia:

- Przypomnienie podstaw z zakresu: biologia komórki zwierzęcej, przede wszystkim komórki nerwowej; Potencjały postsynaptyczne i czynnościowe; Rodzaje i funkcje gleju; Neuroprzekaźnictwo; kanały jonowe; rola białek i ich synteza w komórce.

- Terminologia dotycząca opisu układu nerwowego (rodzaje przekrojów, nazewnictwo dotyczące lokalizacji obszarów i struktur mózgowych).

- Anatomia i organizacja funkcjonalna (podstawy) układu nerwowego: ośrodkowego i obwodowego.

- Organizacja i znaczenie autonomicznego układu nerwowego.

- Drogi sensoryczne (szlak wzrokowy, słuchowy, itd.), mechanizmy widzenia, słyszenia, zmysłu równowagi, czucia skórnego, smaku i węchu na poziomie narządów zmysłów i na poziomie mózgu (podstawy). Skutki zaburzonego działania narządów zmysłów i lezji określonych ośrodków zmysłowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (podstawy).

- Rola układu dokrewnego i zależność między nim a układem nerwowym.

Literatura:

- D. L. Felten i R. Józefowicz (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

- S. Stahl (2009). Podstawy psychofarmakologii. Teoria i praktyka. Tom 1. Wydawnictwo VIA MEDICA, Gdańsk.

- J. Kalat "Biologiczne podstawy psychologii". Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006;

- P. Jaśkowski "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł". Warszawa, wydawnictwo Vizja, Warszawa, 2009;

- C. Frith "Od mózgu do umysłu". Warszawa, Wydawnictwa UW, 2011;

- V. S. Ramachandran (2012) Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny z wykładów. Jest to test jednokrotnego wyboru. Kryteria poszczególnych ocen z egzaminu:

Mniej niż 60% - ocena niedostateczna

60-69% - dostateczny

70-74% - dostateczny plus

75-84% - dobry

85-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego oraz narządów zmysłów i szlaków zmysłowych. Ponadto, na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące fizjologii i biochemii komórki nerwowej, mechanizmów powstawania potencjałów postsynaptycznych i czynnościowych oraz neurotransmisji. Przedstawiane są także podstawy z zakresu współczesnych metod badania mózgu, np. EEG, MRI, PET czy TMS.

Pełny opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego, budowy i elektrofizjologii komórki nerwowej, szlaków zmysłowych i narządów zmysłów.

W ramach wykładów omówione zostaną kolejno następujące zagadnienia:

- Przypomnienie podstaw z zakresu: biologia komórki zwierzęcej, przede wszystkim komórki nerwowej; Potencjały postsynaptyczne i czynnościowe; Rodzaje i funkcje gleju; Neuroprzekaźnictwo; kanały jonowe; rola białek i ich synteza w komórce.

- Terminologia dotycząca opisu układu nerwowego (rodzaje przekrojów, nazewnictwo dotyczące lokalizacji obszarów i struktur mózgowych).

- Anatomia i organizacja funkcjonalna (podstawy) układu nerwowego: ośrodkowego i obwodowego.

- Organizacja i znaczenie autonomicznego układu nerwowego.

- Drogi sensoryczne (szlak wzrokowy, słuchowy, itd.), mechanizmy widzenia, słyszenia, zmysłu równowagi, czucia skórnego, smaku i węchu na poziomie narządów zmysłów i na poziomie mózgu (podstawy). Skutki zaburzonego działania narządów zmysłów i lezji określonych ośrodków zmysłowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (podstawy).

- Rola układu dokrewnego i zależność między nim a układem nerwowym.

Literatura:

- D. L. Felten i R. Józefowicz (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

- S. Stahl (2009). Podstawy psychofarmakologii. Teoria i praktyka. Tom 1. Wydawnictwo VIA MEDICA, Gdańsk.

- J. Kalat "Biologiczne podstawy psychologii". Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006;

- P. Jaśkowski "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł". Warszawa, wydawnictwo Vizja, Warszawa, 2009;

- C. Frith "Od mózgu do umysłu". Warszawa, Wydawnictwa UW, 2011;

- V. S. Ramachandran (2012) Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego oraz narządów zmysłów i szlaków zmysłowych. Ponadto, na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące fizjologii i biochemii komórki nerwowej, mechanizmów powstawania potencjałów postsynaptycznych i czynnościowych oraz neurotransmisji. Przedstawiane są także podstawy z zakresu współczesnych metod badania mózgu, np. EEG, MRI, PET czy TMS.

Pełny opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego, budowy i elektrofizjologii komórki nerwowej, szlaków zmysłowych i narządów zmysłów.

W ramach wykładów omówione zostaną kolejno następujące zagadnienia:

- Przypomnienie podstaw z zakresu: biologia komórki zwierzęcej, przede wszystkim komórki nerwowej; Potencjały postsynaptyczne i czynnościowe; Rodzaje i funkcje gleju; Neuroprzekaźnictwo; kanały jonowe; rola białek i ich synteza w komórce.

- Terminologia dotycząca opisu układu nerwowego (rodzaje przekrojów, nazewnictwo dotyczące lokalizacji obszarów i struktur mózgowych).

- Anatomia i organizacja funkcjonalna (podstawy) układu nerwowego: ośrodkowego i obwodowego.

- Organizacja i znaczenie autonomicznego układu nerwowego.

- Drogi sensoryczne (szlak wzrokowy, słuchowy, itd.), mechanizmy widzenia, słyszenia, zmysłu równowagi, czucia skórnego, smaku i węchu na poziomie narządów zmysłów i na poziomie mózgu (podstawy). Skutki zaburzonego działania narządów zmysłów i lezji określonych ośrodków zmysłowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (podstawy).

- Rola układu dokrewnego i zależność między nim a układem nerwowym.

Literatura:

- D. L. Felten i R. Józefowicz (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

- S. Stahl (2009). Podstawy psychofarmakologii. Teoria i praktyka. Tom 1. Wydawnictwo VIA MEDICA, Gdańsk.

- J. Kalat "Biologiczne podstawy psychologii". Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006;

- P. Jaśkowski "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł". Warszawa, wydawnictwo Vizja, Warszawa, 2009;

- C. Frith "Od mózgu do umysłu". Warszawa, Wydawnictwa UW, 2011;

- V. S. Ramachandran (2012) Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego oraz narządów zmysłów i szlaków zmysłowych. Ponadto, na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące fizjologii i biochemii komórki nerwowej, mechanizmów powstawania potencjałów postsynaptycznych i czynnościowych oraz neurotransmisji. Przedstawiane są także podstawy z zakresu współczesnych metod badania mózgu, np. EEG, MRI, PET czy TMS.

Pełny opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu anatomii i organizacji funkcjonalnej układu nerwowego, budowy i elektrofizjologii komórki nerwowej, szlaków zmysłowych i narządów zmysłów.

W ramach wykładów omówione zostaną kolejno następujące zagadnienia:

- Przypomnienie podstaw z zakresu: biologia komórki zwierzęcej, przede wszystkim komórki nerwowej; Potencjały postsynaptyczne i czynnościowe; Rodzaje i funkcje gleju; Neuroprzekaźnictwo; kanały jonowe; rola białek i ich synteza w komórce.

- Terminologia dotycząca opisu układu nerwowego (rodzaje przekrojów, nazewnictwo dotyczące lokalizacji obszarów i struktur mózgowych).

- Anatomia i organizacja funkcjonalna (podstawy) układu nerwowego: ośrodkowego i obwodowego.

- Organizacja i znaczenie autonomicznego układu nerwowego.

- Drogi sensoryczne (szlak wzrokowy, słuchowy, itd.), mechanizmy widzenia, słyszenia, zmysłu równowagi, czucia skórnego, smaku i węchu na poziomie narządów zmysłów i na poziomie mózgu (podstawy). Skutki zaburzonego działania narządów zmysłów i lezji określonych ośrodków zmysłowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (podstawy).

- Rola układu dokrewnego i zależność między nim a układem nerwowym.

Literatura:

- D. L. Felten i R. Józefowicz (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

- S. Stahl (2009). Podstawy psychofarmakologii. Teoria i praktyka. Tom 1. Wydawnictwo VIA MEDICA, Gdańsk.

- J. Kalat "Biologiczne podstawy psychologii". Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006;

- P. Jaśkowski "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł". Warszawa, wydawnictwo Vizja, Warszawa, 2009;

- C. Frith "Od mózgu do umysłu". Warszawa, Wydawnictwa UW, 2011;

- V. S. Ramachandran (2012) Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)