Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia poznawcza 1: percepcja i uwaga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-1-PP1-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia poznawcza 1: percepcja i uwaga
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Psychologia I rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

- praca indywidualna studenta (przygotowanie się do zajęć): 30 h

- przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Razem: 90 h, 3 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę z zakresu następujących zagadnień: koncepcji dotyczących reprezentacji poznawczych, teorii dotyczących percepcji, zasad grupowania percepcyjnego, złudzeń wzrokowych i przyczyn ich powstawania,

roli mózgu w kreowaniu postrzeganej rzeczywistości (w sytuacji nowości lub niejasności percepcyjnej), znaczenia kontekstu w postrzeganiu, mechanizmów halucynacji wzrokowych i słuchowych, percepcji twarzy, szlaków zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, czucie skórna, propriocepcja, smak, węch), wskazówek jednoocznych i dwuocznych w percepcji głębi, podstawowych informacji dotyczących mózgowej kontroli percepcji kształtu, barwy, jasności, ruchu, teorii dotyczących działania uwagi, znaczenia uwagi w świadomej percepcji, różnicy między percepcją świadoma i nieświadomą (prymowanie, maskowanie, metody badania neuronalnych korelatów świadomości), metod badania percepcji i uwagi (K_W07, K_W11, K_W16, K_W24).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student w rezultacie realizacji zajęć potrafi krytycznie studiować literaturę naukową, wyciągać wnioski na podstawie wyników badań, dyskutować z nimi oraz stawiać pytania wynikające z dotychczasowych danych z literatury.

(K_U05, K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi sformułować konstruktywną krytykę czyjejś wypowiedzi, opisu wyników badań z literatury lub koncepcji/teorii. Potrafi dyskutować wykazując się kulturą osobistą i szacunkiem do odmiennej opinii innych dyskutantów. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą podczas wykładów. Wykazuje ciekawość poznawczą, ma świadomość poznanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Efektywnie organizuje swoją pracę, potrafi praktycznie ocenić jej priorytety i stopień jej zaawansowania.

(K_K02, K_K05, K_K11).

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny;

- prezentacja;

- dyskusja.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu koncepcji dotyczących reprezentacji poznawczych, teorii dotyczących percepcji, zasad grupowania percepcyjnego, złudzeń wzrokowych i przyczyn ich powstawania, jak również roli mózgu w kreowaniu postrzeganej rzeczywistości, percepcji twarzy, szlaków zmysłowych, percepcji głębi, kształtu, barwy, jasności, ruchu, teorii dotyczących działania uwagi i różnicy między percepcją świadoma i nieświadomą.

Pełny opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z zakresu:

- Koncepcji dotyczących reprezentacji poznawczych,

- Teorii dotyczących percepcji,

- Zasad grupowania percepcyjnego,

- Złudzeń wzrokowych i przyczyn ich powstawania,

- Roli mózgu w kreowaniu postrzeganej rzeczywistości (w sytuacji nowości lub niejasności percepcyjnej), znaczenia kontekstu w postrzeganiu,

- Mechanizmów halucynacji wzrokowych i słuchowych,

- Percepcji twarzy,

- Szlaków zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, czucie skórna, propriocepcja, smak, węch),

- Wskazówek jednoocznych i dwuocznych w percepcji głębi,

- Podstawowych informacji dotyczących mózgowej kontroli percepcji kształtu, barwy, jasności, ruchu,

- Teorii dotyczących działania uwagi,

- Znaczenia uwagi w świadomej percepcji,

- Różnicy między percepcją świadoma i nieświadomą (prymowanie, maskowanie, metody badania neuronalnych korelatów świadomości)

- Metod badania percepcji i uwagi.

Literatura:

- E. Nęcka, J. Orzechowski i B. Szymura „Psychologia poznawcza”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (wybrane rozdziały)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny z wykładów. Jest to test jednokrotnego wyboru (W1, U1. K1). W wystawieniu oceny

końcowej jest uwzględniana aktywność na wykładach. Aktywny student może mieć podwyższoną ocenę z egzaminu o pół stopnia.

Kryteria poszczególnych ocen z egzaminu:

Mniej niż 60% - ocena niedostateczna

60-69% - dostateczny

70-74% - dostateczny plus

75-84% - dobry

85-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)