Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka w psychologii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-2-SP-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w psychologii 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia II rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty wykładu:



U1: potrafi planować badania, potrafi dobrać odpowiednie narzędzia pomiarowe do zmiennych, potrafi rozpoznać poziom pomiaru zmiennych (K_U04, K_U05)



U2 dobiera metody statystyczne odpowiednie do zweryfikowania postawionych hipotez (K_U11)



Efekty laboratorium:


U1:Przeprowadza analizy statystyczne odpowiednie dla każdego typu zmiennych (umiejętność doboru odpowiednich narzędzi, sprawdzanie warunków do stosowania testów) (K_U11)

U2: Poprawnie przedstawia i interpretuje uzyskane wyniki analiz statystycznych (K_U11)

Pełny opis:

TEST T-STUDENTA DLA POWTARZANYCH POMIARÓW

Założenia testu, jakie dane mogą być wykorzystane.

Statystyka testowa – co naprawdę wchodzi do testów?

Jak uzyskiwana jest wartość statystyki testowe,

Jakie jest rozkład statystyki testowej?

ANALIZA WARIANCJI

Analiza wariancji

Nomenklatura. Czynnik i zmienna zależna.

Wymagania odnośnie danych (jakie warunki powinny spełniać, aby można było zastosować ANOVA)

Test F (wykorzystywany w ANOVA). Statystyka testowa testu F. Co oznacza zmienność wewnątrz i międzygrupowa. Jak obliczana jest statystyka testowa. Jakie wartości wskazują na to, że czynnik różnicuje średnie zmiennej zależnej. Na podstawie jakiego rozkładu jest obliczana p-wartość (istotność statystyczna). Jak wygląda rozkład statystyki F-Snedecora. Stopnie swobody i co one oznaczają.

Wielkość efektu w teście ANOVA, co oznacza, jaką informację podaje. Progi według Cohena,

Kontynuacja ANOVA – testy post-hoc oraz kontrasty. Kiedy jaką metodę powinniśmy zastosować? Wielkości efektu dla testów post-hoc oraz dla kontrastów.

Nieparametryczny test Kruskalla Wallisa – kiedy możemy uznać go za odpowiednik?

REGRESJA LINIOWA

Związki korelacji z analizą regresji. Różnica między nimi.

Założenia modelu regresji – jakich zmiennych możemy użyć? Jaki związek powinien je łączyć?

Analiza regresji prostej (jednozmiennowej)

Nomenklatura – regresja; zmienna zależna i zmienna niezależna; predyktor; zmienna wyjaśniana/objaśniana, zmienna objaśniajaca/wyjaśniająca; kombinacja liniowa; reszty regresji; notacja wartości przewidywanej

Na czym polega przewidywanie? Jak to zrobić?

Interpretacja współczynników regresji, standaryzowanych i niestandaryzowanych,

Analiza regresji jako model – założenia modelu, współczynniki regresji (interpretacja)

Zapis wyników regresji zgodnie z APA

Diagnostyka modelu regresji - Co ma mieć rozkład normalny? Zmienna zależna, niezależna, coś innego?

R kwadrat skorygowane, zmienność wyjaśniana, Testy istotności statystycznej współczynników,

LABORATORIA

- Tematy planowane podczas zajęć to: 1. Porównania międzygrupowe - test t-Studenta dla zależnych oraz ANOVA; 2. Regresja liniowa, 3. Analiza czynnikowa budowa kwestionariuszy

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia WYKŁADU:

- Egzamin pisemny (K_W04; K_W05, K_U04, K_U05, K_U11). Próg zaliczenia to 60% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów ze statystyki

Warunki zaliczenia LABORATORIÓW:

- Trzy kolokwia w formie pisemnej – po każdym z tematów.

- Dwie dozwolone nieobecności. Nieobecność na większej liczbie niż pięć oznacza niezaliczenie zajęć.

- Nieobecność na kolokwium skutkuje niedostateczną oceną. Poprawa jest możliwa po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego (np. skan) w ciągu siedmiu dni od daty kolokwium.

- Ocen zaliczających kolokwium nie można poprawiać. Poprawka dotyczy jedynie oceny niedostatecznej. Z poprawy można otrzymać co najwyżej ocenę dostateczną (3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
Prowadzący grup: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Ewa Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)