Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych (zima)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-2Z-KKP-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konstrukcja kwestionariuszy psychologicznych (zima)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia II rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie wykładu z podstaw pomiaru psychometrycznego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela (konsultowanie i ocena kolejnych etapów pracy wykonywanej przez studenta): 35 h / 1,25 ECTS

- praca indywidualna studenta (stworzenie koncepcji testu, skonstruowanie pozycji testowych, ocena trafności treściowej pozycji, zaplanowanie badań) 40 h/ 1.75 t ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W09; K_W10


Efekty przedmiotowe

• Zna podstawowe pojęcia i posiada podstawową wiedzę w zakresie psychometrii

• Posiada wiedzę dotycząca wpływu czynników kulturowych i społecznych na wyniki pomiaru psychometrycznego.

• Zna podstawowe zasady etyki zawodowej dotyczące stosowania testów psychologicznych i komunikowania się z osobami badanymi.

• posiada wiedzę o kwestionariuszach psychologicznych stosowanych w wybranej dziedzinie psychologii


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U06; K_U17; K_19


Efekty przedmiotowe

• Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających konstrukcje prostych kwestionariuszy psychologicznych i ocenę ich własności psychometrycznych.

• Posiada umiejętność krytycznej oceny własności psychometrycznych testów oraz wyników badań wykorzystujących takie testy.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K01


Efekty przedmiotowe

• Posiada umiejętności pozyskiwania osób do badań psychometrycznych i komunikowania się z osobami badanymi


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (wykład konwersatoryjny)

• Metody aktywizujące (dyskutowanie koncepcji kwestionariuszy i planów badań prezentowanych przez uczestników zajęć)

• Metody aktywizujące - samodzielna konstrukcja kwestionariusz psychologicznego przez studenta, oraz zaplanowanie i przeprowadzenie przez niego badań w celu oszacowania własności psychometrycznych skonstruowanego testu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs ma umożliwić studentom praktyczne zapoznanie się z podstawowymi problemami psychometrii poprzez: (1) samodzielne skonstruowanie prostego kwestionariusza psychologicznego, (2) przeprowadzenie badań z wykorzystaniem skonstruowanego narzędzia oraz (3) oszacowanie własności kwestionariusza w oparciu o uzyskane wyniki badań.

Pełny opis:

Kurs ma umożliwić studentom praktyczne zapoznanie się z podstawowymi problemami psychometrii poprzez samodzielne skonstruowanie prostego kwestionariusza psychologicznego i oszacowanie jego własności psychometrycznych.

Podstawowe treści programowe (semestr zimowy i letni):

1) Koncepcja i teoria mierzonej cechy

2) Operacjonalizacja mierzonej cechy

3) Tworzenie pozycji kwestionariusza

4. Ocena trafności treściowej pozycji przez sędziów kompetentnych

5) Stworzenie pierwszej eksperymentalnej wersji kwestionariusza

6) Zaplanowanie i przeprowadzenie badań empirycznych w celu oszacowania własności psychometrycznych skonstruowanego przez siebie kwestionariusza

7) Analiza wyników badań (1): analiza pozycji kwestionariusza i ich selekcja z wykorzystaniem takich metod jak:

a) analiza czynnikowa

b) analiza mocy dyskryminacyjnej

c) kryterium zewnętrzne (np. porównanie grup walidacyjnych)

d) korelacja z innymi kwestionariuszami

e) inne

8). Stworzenie ostatecznej wersji kwestionariusza

9) Analiza wyników badań (2): Ocena właściwości psychometrycznych kwestionariusza, w szczególności – jego rzetelności i trafności.

10) Opracowanie norm

11) Przygotowanie kwestionariusza do użycia w badaniach (formularz testowy, instrukcja, klucz odpowiedzi, itp.)

12. Napisanie raportu z badan

UWAGA Do końca semestru zimowego powinny być zrealizowane co najmniej treści opisane w punktach 1-5. Pozostałe treści (łącznie z napisaniem raportu) powinny być zrealizowane do końca semestru letniego

Literatura:

Hornowska, E. (2001). Testy Psychologiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Fronczyk, K. (red.) (2009). Psychometria: Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press.

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych (cz. V: Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych, rozdz. 15, 16, 17, 18, 20). Warszawa: PWN.

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. (dostępne są też liczne wydania angielskie tej pracy, zatytułowane Psychological testing).

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości: Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest skonstruowanie kwestionariusza psychologicznego. Kwestionariusz ten nie musi być doskonały. Powinien być jednak oparty na jasnej koncepcji mierzonej cechy a metody tworzenia pozycji, oraz oceny pozycji i całego testu muszą być zgodnie z zasadami metodologii badań psychometrycznych. Do zaliczenia zajęć semestru zimowego wymagane jest opracowanie kwestionariusza w formie gotowej do badań empirycznych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Joanna Dreszer, Tytus Sosnowski, Magdalena Szmytke, Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)