Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w praktyce klinicznej i badaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-4-NP-ZMEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w praktyce klinicznej i badaniach
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - specjalizacja - Neuropsychologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologicznych mechanizmów zachowania oraz psychofizjologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- wykład:30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

- przygotowanie się do kolokwiom 30 godz.

Razem: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W08

zna podstawowe metody pomiaru psychofizjologicznego oraz biologiczne mechanizmy leżące u podłoża mierzonych zmiennych

K_W10

zna podstawowe własności psychometryczne testu oraz sposoby ich określania

K_W24

zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej właściwej dla psychologii (np. MRI, EEG, okulograf)


Efekty przedmiotowe:

Student

zna mechanizmy generacji sygnału bioelektrycznego mózgu;

zna podstawy rejestracji i analizy sygnału EEG,

zna szczegółową terminologię w języku - polskim i angielskim związaną z przedmiotem,

zna metody elektrofizjologiczne (analiza jakościowa i ilościowa EEG) stosowane w badaniach naukowych oraz ocenie klinicznej osób z różnymi zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego;

zna podstawy oceny jakościowej i ilościowej sygnału EEG w wybranych chorobach neurologicznych, psychiatrycznych i innych dysfunkcjach OUN

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U06

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące zdobywanie wiedzy, analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych

K_U11

potrafi posługiwać się̨ narzędziami informatycznymi w pracy (zarówno do wspomagania diagnozy, jak i prowadzenia badań empirycznych oraz wykonywania analiz statystycznych)

K_U14

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji problemowych oraz analizowania ludzkich i zwierzęcych zachowań; potrafi rozpoznać prawidłowe i zaburzone funkcjonowanie człowieka, grup i organizacji społecznych


Efekty przedmiotowe:

Student

potrafi wykonać podstawową analizę jakościową oraz ilościową spontanicznego sygnału EEG i sygnału zarejestrowanego w trakcie wykonywania zadania;

umie zinterpretować uzyskane wyniki, zaprojektować i przeprowadzić badanie metodą potencjałów wywołanych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe:

K_K07

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykorzystując kompetencje nabyte podczas realizacji programu studiów

K_K11

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się i rozwoju innych osób; wykazuje krytyczną postawę wobec różnych poglądów i praktyk psychologicznych


Efekty przedmiotowe:

Student

umie pracować w zespole, przedstawić i przedyskutować wyniki wykonanych analiz

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny);

- wykład konwersatoryjny;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz;

Metody dydaktyczne poszukujące:

-ćwiczeniowa;

- obserwacji;


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie rejestracji i analizy sygnału bioelektrycznego mózgu człowieka, projektowania badań z wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych: analizy jakościowej i ilościowej EEG, potencjałów wywołanych. Na zajęciach zostaną omówione zalety, wady metod elektrofizjologicznych oraz ich zastosowanie w diagnostyce zaburzeń neuropsychologicznych.

Literatura:

- Neurobiologia. Krótkie Wykłady. Longstaff Alan. 2006, PWN

- Neurofeedback Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Thompson M., Thompson L., 2013, Biomed Neurotechnologie, Wrocław

-Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Wróbel Andrzej, 1997, Kosmos 46(3), 317-326

-Behavioral Neuroscience - 8th edition. Breedlove S.M., Watson N.V. 2017, Sinauer Associates

- Walsh K., Darby D. – Neuropsychologia Kliniczna Walsha, 2008 –Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

- Clark D.L. Boutros N.N., Mendez M.F – The Brain and Behavior. An introduction to Behavioral Neuroanatomy. 2010, Cambridge, New Yor;

- Jerzy Majkowski – Elektroencefalografia kliniczna (1989) – Polski Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, Polska

- Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej (2008) – Elsevier Urban & Partner, Wrocław, Polska

-Stephen Luck – An Introduction to the Event-Related Potential Technique, Second Edition (2005) – Mitpress, Cambridge, Massachusetts, London, England

- Libenson Mark – Practical Approach to Electroencephalograpy ( 2009) – Sauders Elsevier, Philadelphia, USA

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności)

Kolokwium pisemne, 20-22 pytania opisowe z minimalnym 50% progiem koniecznym do zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie rejestracji i analizy sygnału bioelektrycznego mózgu człowieka, projektowania badań z wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych: analizy jakościowej i ilościowej EEG, potencjałów wywołanych. Na zajęciach zostaną omówione zalety, wady metod elektrofizjologicznych oraz ich zastosowanie w diagnostyce zaburzeń neuropsychologicznych.

Literatura:

- Neurobiologia. Krótkie Wykłady. Longstaff Alan. 2006, PWN

- Neurofeedback Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Thompson M., Thompson L., 2013, Biomed Neurotechnologie, Wrocław

-Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Wróbel Andrzej, 1997, Kosmos 46(3), 317-326

-Behavioral Neuroscience - 8th edition. Breedlove S.M., Watson N.V. 2017, Sinauer Associates

- Walsh K., Darby D. – Neuropsychologia Kliniczna Walsha, 2008 –Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

- Clark D.L. Boutros N.N., Mendez M.F – The Brain and Behavior. An introduction to Behavioral Neuroanatomy. 2010, Cambridge, New Yor;

- Jerzy Majkowski – Elektroencefalografia kliniczna (1989) – Polski Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, Polska

- Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej (2008) – Elsevier Urban & Partner, Wrocław, Polska

-Stephen Luck – An Introduction to the Event-Related Potential Technique, Second Edition (2005) – Mitpress, Cambridge, Massachusetts, London, England

- Libenson Mark – Practical Approach to Electroencephalograpy ( 2009) – Sauders Elsevier, Philadelphia, USA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie rejestracji i analizy sygnału bioelektrycznego mózgu człowieka, projektowania badań z wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych: analizy jakościowej i ilościowej EEG, potencjałów wywołanych. Na zajęciach zostaną omówione zalety, wady metod elektrofizjologicznych oraz ich zastosowanie w diagnostyce zaburzeń neuropsychologicznych.

Literatura:

- Neurobiologia. Krótkie Wykłady. Longstaff Alan. 2006, PWN

- Neurofeedback Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Thompson M., Thompson L., 2013, Biomed Neurotechnologie, Wrocław

-Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Wróbel Andrzej, 1997, Kosmos 46(3), 317-326

-Behavioral Neuroscience - 8th edition. Breedlove S.M., Watson N.V. 2017, Sinauer Associates

- Walsh K., Darby D. – Neuropsychologia Kliniczna Walsha, 2008 –Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

- Clark D.L. Boutros N.N., Mendez M.F – The Brain and Behavior. An introduction to Behavioral Neuroanatomy. 2010, Cambridge, New Yor;

- Jerzy Majkowski – Elektroencefalografia kliniczna (1989) – Polski Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, Polska

- Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej (2008) – Elsevier Urban & Partner, Wrocław, Polska

-Stephen Luck – An Introduction to the Event-Related Potential Technique, Second Edition (2005) – Mitpress, Cambridge, Massachusetts, London, England

- Libenson Mark – Practical Approach to Electroencephalograpy ( 2009) – Sauders Elsevier, Philadelphia, USA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska, Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami akwizycji i analizy sygnału EEG oraz prezentacja metod elektrofizjologicznych oraz ich możliwości ich wykorzystania w badaniach eksperymentalnych i pracy klinicznej neuropsychologa.

Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie rejestracji i analizy sygnału bioelektrycznego mózgu człowieka, projektowania badań z wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych: analizy jakościowej i ilościowej EEG, potencjałów wywołanych. Na zajęciach zostaną omówione zalety, wady metod elektrofizjologicznych oraz ich zastosowanie w diagnostyce zaburzeń neuropsychologicznych.

Literatura:

- Neurobiologia. Krótkie Wykłady. Longstaff Alan. 2006, PWN

- Neurofeedback Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Thompson M., Thompson L., 2013, Biomed Neurotechnologie, Wrocław

-Zbiorcza aktywność elektryczna mózgu. Wróbel Andrzej, 1997, Kosmos 46(3), 317-326

-Behavioral Neuroscience - 8th edition. Breedlove S.M., Watson N.V. 2017, Sinauer Associates

- Walsh K., Darby D. – Neuropsychologia Kliniczna Walsha, 2008 –Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

- Clark D.L. Boutros N.N., Mendez M.F – The Brain and Behavior. An introduction to Behavioral Neuroanatomy. 2010, Cambridge, New Yor;

- Jerzy Majkowski – Elektroencefalografia kliniczna (1989) – Polski Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, Polska

- Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej (2008) – Elsevier Urban & Partner, Wrocław, Polska

-Stephen Luck – An Introduction to the Event-Related Potential Technique, Second Edition (2005) – Mitpress, Cambridge, Massachusetts, London, England

- Libenson Mark – Practical Approach to Electroencephalograpy ( 2009) – Sauders Elsevier, Philadelphia, USA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)