Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etyka i zwierzęta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-4-SPZ-EiZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka i zwierzęta
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Psychologia - specjalizacje - stosowana psychologia zwierząt
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs przeznaczony dla studentów przyjętych na specjalizację Stosowana psychologia zwierząt; otwarty również dla osób spoza specjalizacji.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

‒ stosowanie kategorii etycznych w relacjach człowiek ‒ inne zwierzęta;

‒ zdolność określenia moralnego statusu zwierzęcia innego niż człowiek na tle etyki uniwersalnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

‒ stosowanie argumentów broniących zwierząt przed cierpieniem

‒ pogłębienie wrażliwości na cierpienie innych zwierząt w służbie człowiekowi

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne

‒ świadomość odpowiedzialności moralnej za podejmowanie decyzje dotyczących innych zwierząt

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja, dyskusja).

Skrócony opis:

Większość ludzi jest zgodnych co do tego, że mamy moralne zobowiązania wobec innych zwierząt, ale istnieje wyraźna różnica zdań co do zakresu tych obowiązków. Wśród bardziej kontrowersyjnych pytań znajduje się status moralny zwierząt (np. czy mają prawa) i wykorzystywanie zwierząt w celach konsumpcyjnych, badawczych czy rozrywkowych. Podczas tego kursu przyjrzymy się tym i podobnym kwestiom, starając się lepiej zrozumieć nasze relacje z innymi gatunkami.

Pełny opis:

Niniejszy kurs stanowi wprowadzenie do etyki naszych relacji z innymi zwierzętami. Na zajęciach zastanowimy się nad statusem moralnym zwierząt innych niż ludzie (kiedyś i obecnie) i znaczeniem różnic między człowiekiem i zwierzęciem. Porozmawiamy o szowinizmie gatunkowym; poddamy analizie główne teorie filozoficzne, dotyczące traktowania zwierząt, a także omówimy praktyczne problemy związane z wykorzystaniem zwierząt z jednej strony i troską o nie – z drugiej.

Ponadto zajmiemy się kwestiami związanymi z hodowaniem i zabijaniem zwierząt w celach konsumpcyjnych (pożywienie, ubranie), trzymaniem zwierząt w niewoli w celach rozrywkowych i naukowych, jako zwierząt domowych, zarządzaniem miejską dziką fauną, ochroną dzikiej przyrody. Zastanowimy się, czy inne gatunki powinny mieć ochronę uregulowaną prawnie i które z praw są najważniejsze dla ich ochrony.

Zakres zagadnień realizowanych w ramach kursu:

Status moralny zwierząt.

Gatunkowizm.

Utylitaryzm.

Kontraktualizm.

Świnia i wieprzowina.

Eksperymenty na zwierzętach.

Zwierzęta domowe, ogrody zoologiczne, polowania.

Aktywizm i zwierzęta.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

uczestnictwo w zajęciach;

aktywność w dyskusji;

znajomość literatury i materiału zajęć – wejściówki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Sikorska
Prowadzący grup: Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Sikorska
Prowadzący grup: Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Sikorska, Maciej Trojan
Prowadzący grup: Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)