Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nieinwazyjne metody neuroterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-5-NP-NMN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nieinwazyjne metody neuroterapii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - specjalizacja - Neuropsychologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z neuroanatomii, neurofizjologii i psychofizjologii. Wymagane uczestnictwo w zajęciach z Podstaw neuroterapii (wykład). Ukończony kurs z zastosowania metod elektrofizjologicznych w praktyce klinicznej i badaniach

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie: 75 godzin (3 ECTS)

-udział w zajęciach - 15 godz.


Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: 60 godz.(w tym):


- przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

- czytanie literatury: 15 godz.

- przygotowanie się do końcowego kolokwium (zaliczenia) lub opracowanie protokołu: 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W07

ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami ruchowymi, funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym człowieka

K_W11

zna podstawowe teorie psychologii procesów poznawczych oraz terminologię dotyczącą percepcji, uczenia, pamięci, myślenia i decyzji

K_21

zna metody udzielania pomocy psychologicznej (np. poradnictwo, psychoterapia, rehabilitacja psychologiczna, psychoedukacja); zna prawidłowości rządzące procesem terapeutycznym


Efekty przedmiotowe (wiedza):

Student

posiada podstawową wiedzę na temat różnych metod neuroterapeutycznych: neurofeedbacku, przezczaszkowej stymulacji prądem, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, stymulacji słuchowo-wzrokowej, stymulacji nerwu błędnego.

wie jakie są możliwości zastosowania każdej z omawianych metod w terapii różnego typu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego

wie jakich technik można używać do monitorowania i oceny efektywności każdej z omawianych technik neuroterapeutycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U04

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu badawczego z zakresu wybranych obszarów psychologii; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury pozwalającej rozstrzygnąć podejmowane pytania badawcze

K_U14

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji problemowych oraz analizowania ludzkich i zwierzęcych zachowań; potrafi rozpoznać prawidłowe i zaburzone funkcjonowanie człowieka, grup i organizacji społecznych


Efekty przedmiotowe:

Student

potrafi wykonać badania diagnostyczne i kontrolne wybraną metodą neuroterapii

potrafi na podstawie uzyskanych wyników zaplanować prosty trening wybraną metodą neuroterapii

potrafi wykonać podstawowy trening wybraną metodą neuroterapeutyczną

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe:

K_K06

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość zakresu swoich kompetencji; potrafi rozpoznać sytuacje, w których powinien zwrócić się do ekspertów z innej dziedziny nauki/praktyki

K_K07

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykorzystując kompetencje nabyte podczas realizacji programu studiów

K_K10

przestrzega zasad etyki psychologa; w relacji z klientem kieruje się podstawową zasadą, którą jest jego dobro


Efekty przedmiotowe:

Student

zna zasady działania poszczególnych metod neuroterapeutycznych i wie jak wykorzystać te metody później w swojej praktyce psychologa aby pomóc innym ludziom

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące:

- laboratoryjna - ćwiczenia praktyczne (praca z dostępnymi urządzeniami do neuroterapii)

- ćwiczeniowa - analiza danych

Metody eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa.W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy a przede wszystkim popraktykowania z wybranymi metodami neuroterapeutycznymi: neurofeedback`em (klasycznym pasmowym, z-score oraz SCP neurofeedback`em), przezczaszkowa stymulacją prądem. Będzie można dowiedzieć się i wykonać wstępne i diagnostyczne badania które należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, poćwiczyć jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie zajęć uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

test sprawdzający - 20 opisowych pytań z minimalnym 50% progiem koniecznym do zaliczenia

opracowanie protokołu do terapii wybrana metodą neuroterapeutyczną praktykowaną na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa.W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy a przede wszystkim popraktykowania z wybranymi metodami neuroterapeutycznymi: neurofeedback`em (klasycznym pasmowym, z-score oraz SCP neurofeedback`em), przezczaszkowa stymulacją prądem. Będzie można dowiedzieć się i wykonać wstępne i diagnostyczne badania które należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, poćwiczyć jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie zajęć uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa.W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy a przede wszystkim popraktykowania z wybranymi metodami neuroterapeutycznymi: neurofeedback`em (klasycznym pasmowym, z-score oraz SCP neurofeedback`em), przezczaszkowa stymulacją prądem. Będzie można dowiedzieć się i wykonać wstępne i diagnostyczne badania które należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, poćwiczyć jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie zajęć uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska, Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest nauczenie studentów praktycznego korzystania z nowoczesnych metod neuroterapeutycznych umożliwiającymi zmianę (normalizację) pracy mózgu. Korzystanie z tych metod może być pomocne w codziennej praktyce neuropsychologa.W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy a przede wszystkim popraktykowania z wybranymi metodami neuroterapeutycznymi: neurofeedback`em (klasycznym pasmowym, z-score oraz SCP neurofeedback`em), przezczaszkowa stymulacją prądem. Będzie można dowiedzieć się i wykonać wstępne i diagnostyczne badania które należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, poćwiczyć jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie zajęć uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)