Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy neurorehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-5-NP-PN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurorehabilitacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - specjalizacja - Neuropsychologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z biologicznych mechanizmów zachowania (neuroanatomii i neurofizjologii człowieka). Ukończony kurs z psychofizjologii (przede wszystkim znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pomiaru i analizy aktywności,.mózgowej).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 75 godzin (3 ECTS)

w tym:

-godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godz.

plus

- czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: 60 godz. (w tym):

- przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

- czytanie literatury: 15 godz.

- przygotowanie się do końcowego kolokwium (zaliczenia): 15 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W20

zna podstawowe koncepcje (biologiczne, psychologiczne i społeczne) wyjaśniające powstawanie i rozwój zaburzeń psychicznych

K_W21

zna metody udzielania pomocy psychologicznej (np. poradnictwo, psychoterapia, rehabilitacja psychologiczna, psychoedukacja); zna prawidłowości rządzące procesem terapeutycznym

K_W22

ma uporządkowaną̨ wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz zna zasady etyki zawodu psychologa

K_W26

ma uporządkowaną, pogłębioną szczegółową wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, psychologii społecznej, psychologii zwierząt lub neuropsychologii


Efekty przedmiotowe:

Student:

posiada podstawową wiedze na temat różnych metod neurorehabilitacji i neuroterapeutycznych: neurofeedbacku, przezczaszkowej stymulacji prądem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej , stymulacji słuchowo-wzrokowej czy stymulacji nerwu błędnego

wie jakie są możliwości zastosowania każdej z w.w omawianych metod w terapii rożnego typu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego

wie jakich technik monitorowania oraz oceny efektywności treningów można użyć w przypadku zastosowania każdej z technik

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U04

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu badawczego z zakresu wybranych obszarów psychologii; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury pozwalającej rozstrzygnąć podejmowane pytania badawcze


Efekty przedmiotowe:

Student:

potrafi na podstawie zdobytej wiedzy zaplanować prosty trening wybraną metodą neuroterapii

posiada umiejętność właściwego dobrania różnych form treningów, metod neuroterapeutycznych do rodzaju zaburzeniaEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe:

K_K03

posiadając kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne stosuje je w sposób szanujący godność i podmiotowość osoby; informacje przekazuje w sposób zrozumiały i dostosowany do potrzeb i poziomu rozwojowego odbiorcy

K_K08

potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności; ma świadomość, że sytuacja pomocy psychologicznej bazuje na specyficznej relacji interpersonalnej

K_K10

przestrzega zasad etyki psychologa; w relacji z klientem kieruje się podstawową zasadą, którą jest jego dobro


Efekty przedmiotowe:

Student:

zna zasady działania poszczególnych metod neuroterapeutycznych i wie jak wykorzystać te metody później w swojej praktyce psychologa aby pomóc innym ludziom


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody poszukujące:

- ćwiczeniowa - analiza danych


Metody eksponujące

- pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy na temat różnych metod neuroterapeutycznych: neurofeedback`u, przezczaszkowej stymulacji prądem, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, stymulacji audio-wizualnej oraz stymulacji nerwu błędnego. Będzie można dowiedzieć się jakie badania wstępne i diagnostyczne należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie kursu uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć kurs należy zdać egzamin pisemny.

Egzamin: test wielokrotnego wyboru + pytania opisowe z minimalnym 50% progiem koniecznym na zaliczenie.

Kryteria oceniania:

ndst < 10 pkt

dst - 10-12 pkt

dst plus - 12.5-14 pkt

db - 14.5-16 pkt

db plus - 16.5-18 pkt

bdb - 18.5-20 pkt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy na temat różnych metod neuroterapeutycznych: neurofeedback`u, przezczaszkowej stymulacji prądem, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, stymulacji audio-wizualnej oraz stymulacji nerwu błędnego. Będzie można dowiedzieć się jakie badania wstępne i diagnostyczne należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie kursu uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy na temat różnych metod neuroterapeutycznych: neurofeedback`u, przezczaszkowej stymulacji prądem, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, stymulacji audio-wizualnej oraz stymulacji nerwu błędnego. Będzie można dowiedzieć się jakie badania wstępne i diagnostyczne należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie kursu uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
34

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska, Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami neuroterapii które mogą być wykorzystane w neurorehabilitacji i w praktyce neuropsychologa. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia wiedzy na temat różnych metod neuroterapeutycznych: neurofeedback`u, przezczaszkowej stymulacji prądem, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, stymulacji audio-wizualnej oraz stymulacji nerwu błędnego. Będzie można dowiedzieć się jakie badania wstępne i diagnostyczne należy wykonać przed rozpoczęciem treningów, jak prowadzić i monitorować terapię. W trakcie kursu uczestnikom zaprezentowany zostanie sprzęt oraz oprogramowanie do treningów wybranymi metodami.

Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)