Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-5-PK-IK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - specjalizacja - Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Specjalność kliniczna- obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem wykładowcy: 15

- praca indywidualna studenta (opracowywanie tekstów): 25

- przygotowanie się do egzaminu- 25

- konsultacje z prowadzącym: 10

Łącznie godz.75 – 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W13, K_W17, K_W20, K_W21, K_W22, K_W26

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna definicję kryzysu.

W2: Zna wybrane modele interwenci kryzysowej (K_W20).

W3: Zna główne obszary kryzysów: normatywne kryzysy rozwojowe, kryzysy sytuacyjne, kryzysy egzystencjalne, kryzysy środowiskowe (K_W02, K_W20, K_W26).

W4: Zna podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej (K_W13, K_W21).

W5: Posiada wiedzę z zakresu kryzysów rozwojowych, ich specyfiki i metod udzielania wsparcia (K_W19, K_W20, K_W21, K_W22).

W6: Zna kryzysy związane ze związkiem i metody udzielania wsparcia (K_W17, K_W21, K_W22).

W7: Zna specyfikę kryzysu związanego ze śmiercią i żałobą i metody udzielania wsparcia (K_W21, K_W22),

W8: Zna specyfikę kryzysu związanego z zagrożeniem suicydalnym i metody udzielania wsparcia (K_W21, K_W22).

W9: Zna specyfikę innych, potencjalnie trudnych, wydarzeń życiowych (min. narodziny dziecka, bezrobocie, bezpłodność, emerytura) i metody udzielania wsparcia (K_W02, K_W17, K_W21).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U18

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi trafnie zdiagnozować kryzys i jego rodzaj (K_U13, K_U14, K_U15)

U2: Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu metod prowadzenia interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu problemów również o charakterze etycznym (K_U12)

U3: Potrafi stosować wiedzę z zakresu specyfiki poszczególnych sytuacji trudnych w celu udzielenia skutecznej pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych (K_U18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K08, K_K09, K_K10, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Potrafi komunikować się z pacjentem w kryzysie i jego rodziną (K_K08, K_K09).

K2: Potrafi utrzymać profesjonalny dystans w przebiegu interwencji kryzysowej (K_K03, K_K10),

K3: Dba o własną higienę psychiczną (K_K10)

K4: Szanuje dobro i godność klienta (K_K04, K_K10, K_K12)


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny).

• Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z pacjentem w kryzysie o charakterze normatywnym sytuacyjnym, egzystencjalnym i środowiskowym. Po zajęciach student powinien trafnie oceniać i klasyfikować sytuację kryzysową, prawidłowo nawiązywać kontakt z pacjentem i adekwatnie planować pomoc psychologiczną.

Pełny opis:

1. Teoria kryzysu- definicja, charakterystyka, obszary kryzysów, stany transkryzysowe.

2. Wybrane modele interwencji kryzysowej: równowagi, poznawczy, przemiany psychospołecznej.

3. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.

4. Kompetencje społeczne interweniujących.

5. Ocena natężenia kryzysu.

6. Kryzysy rozwojowe: kształtowania tożsamości, kryzys „połowy życia” i inne- charakterystyka, metody pracy.

7. Kryzysy związku- małżeńskie i rodzinne- fazy rozwoju związku partnerskiego, uwarunkowania kryzysów rodzinnych, żałoba w rodzinie. Wskazania terapeutyczne i interwencyjne.

8. Kryzys utraty i żałoby- reakcje i proces żałoby, mechanizmy doświadczania straty,

9. Proces „pracy żałoby”. Interwencja i pomoc w kryzysach żałoby.

10. Kryzysy suicydalne- charakterystyka, ocena ryzyka suicydalnego. Formy interwencji kryzysowej w kryzysach suicydalnych. Interwencja kryzysowa po samobójstwie dokonanym.

11. Inne wybrane kryzysy: bezrobocie, bezpłodność, choroba psychiczna w rodzinie.

12. Obciążenia wynikające z interwencji kryzysowej i przeciwdziałanie wypaleniu interweniujących.

Literatura:

James, R.K., Gilliland, B.E. (2010). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA

Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny: wybrane zagadnienia (19-53). Kraków: WUJ

Lipczyński, A. (2007). Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: Difin.

Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Kubacka-Jasiecka, D., Mudyń, K. (2014). Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej. Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek.

Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. (ss. 251-265). Warszawa: Scholar Wydawnictwo Naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (1 nieobecność dopuszczalna)

Aktywność na zajęciach, realizacja zleconych zadań,

Kolokwium sprawdzające wiedzę z zakresu ustalonych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Anna Kornetowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kornetowska, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Anna Kornetowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 będą odbywały się zdalnie (5 spotkań x 3h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kornetowska, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Anna Kornetowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 będą odbywały się zdalnie (5 spotkań x 3h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kornetowska, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Anna Kornetowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 będą odbywały się zdalnie (5 spotkań x 3h)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)