Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie (lato)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-5L-SMGR-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (lato)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia V rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie seminarium empirycznego

Zaawansowana znajomość metodologii badań psychologicznych, statystycznej analizy danych oraz etyki badań naukowych

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia trwają cztery semestry na IV i V roku studiów.

Obecność na zajęciach- 120 godzin

Analiza literatury przedmiotu- 60 godzin

Przeprowadzenie i analiza badań empirycznych- 120 godzin

Opracowanie raportu- 100 godzin

Razem 400 godzin=16 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe

K_W01

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu psychologii

K_W04

zna podstawowe metody i techniki badań stosowane w naukach społecznych; ma wiedzę z zakresu metodologii badań empirycznych oraz zasad operacjonalizacji pojęć́ psychologicznych

K_W05

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach statystycznych; zna narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych; zna narzędzia służące do opracowywania wyników badań empirycznych i weryfikacji hipotez badawczych

K_W09

zna założenia i postulaty klasycznej teorii testów psychologicznych oraz teorii psychometrycznych; zna sposoby pomiaru właściwości psychicznych człowieka

K_W22

ma uporządkowaną̨ wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz zna zasady etyki zawodu psychologa

K_W27

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W31

zna klasyfikację pojęć i rozumowań;zna źródła błędów w formułowaniu myśli, potrafi rozpoznać podstawowe rodzaje błędów logicznych


Efekty przedmiotowe

Student

Zna zasady etyki badań naukowych

Zna zasady prawidłowego formułowania problemu badawczego i hipotez

Opisuje różnicę między badaniami eksploracyjnymi a weryfikacyjnymi (kontekstem odkrycia i uzasadnienia).

Wyjaśnia relację między pojęciami teoretycznymi a ich konceptualizacją i operacjonalizacją

Zna zasady triangulacji danych, metodologii, teorii i realizacji badań.

Dobiera odpowiednie statystyki do badanego problemu i właściwości narzędzi pomiarowych

Zna zasady wyszukiwania literatury przedmiotu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe

K_U02

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie podstawowych i wyższych procesów psychicznych do pracy zawodowej; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy; formułuje merytoryczne wnioski i podsumowania; potrafi przeprowadzić proces diagnostyczny człowieka w aspekcie indywidualnym i jego relacji z otoczeniem

K_U03

potrafi zbadać, zinterpretować i wyjaśnić relacje między zjawiskami społecznymi; potrafi posłużyć się̨ odpowiednimi metodami badania
i pozyskiwania danych empirycznych

K_U04

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu badawczego z zakresu wybranych obszarów psychologii; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury pozwalającej rozstrzygnąć podejmowane pytania badawcze

K_U05

umie krytycznie analizować popularne publikacje z zakresu psychologii, a także oddzielać poglądy oparte na wiedzy potocznej od danych naukowych

K_U06

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące zdobywanie wiedzy, analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych

K_U09

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim (uznawanym za podstawowy dla psychologii)

K_U11

potrafi posługiwać się̨ narzędziami informatycznymi w pracy (zarówno do wspomagania diagnozy, jak i prowadzenia badań empirycznych oraz wykonywania analiz statystycznych)

K_U12

sprawnie posługuje się regułami etycznymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów zawodowych, w odniesieniu do kategorii więzi społecznych

K_U18

posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do analizowania zjawisk społecznych w odniesieniu do problemów psychologicznych, społecznych, pedagogicznych i pomocowych

K_U21

posiada umiejętność proponowania rozwiązań problemu badawczego z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych, potrafi funkcjonować w interdyscyplinarnych zespołach badawczych


Efekty przedmiotowe

Student

Przeprowadza wyszukiwanie literatury przedmiotu

Sporządza przegląd literatury w ujęciu problemowym

Wyznacza niezbędną wielkość próby

Stosuje narzędzia badawcze onlline lub klasyczne

Posługuje się oprogramowaniem statystycznym

Komentuje uzyskane wyniki i ograniczenia pracy.

Edytuje raport zgodnie z zasadami APA7

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe

K_K02

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii; potrafi prowadzić dyskusje naukowe

K_K07

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykorzystując kompetencje nabyte podczas realizacji programu studiów


Efekty przedmiotowe

Przestrzega zasad kontraktu badawczego z uczestikami badania

Stosuje zasadę odpowiedzialności za konkluzje raportu, szczególnie za wnioski aplikacyjne.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Praca projektowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest realizacji pracy magisterskiej, będącej dojrzałym, samodzielnym projektem realizowanym przez Studenta pod opieka promotora. Student samodzielnie wyszukuje literaturę i dokonuje krytycznego jej omówienia, formułuje problem badawczy i hipotezy (w przypadku badań konfirmacyjnych). Przeprowadza badania online lub bezpośrednio, analizuje uzyskane wyniki i tworzy raport.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest realizacji pracy magisterskiej, będącej dojrzałym, samodzielnym projektem realizowanym przez Studenta pod opieka promotora.

I semestr:

Student samodzielnie wyszukuje literaturę i dokonuje krytycznego jej omówienia w ujęciu problemowym, może również przeprowadzić metaanalizę.

II semestr

Na podstawie zebranej literatury student identyfikuje lukę badawczą formułuje problem badawczy i hipotezy (w przypadku badań konfirmacyjnych).

III semestr

Student przeprowadza badania online lub bezpośrednio, analizuje uzyskane wyniki i opisuje badanie i konkluzje.

IV semestr

Student opracowuje raport (ok. 40-50 stron standardowych), zawierający podsumowanie literatury oraz badań własnych, w sposób umożliwiający ocenę ich wartości i replikację.

Literatura:

- Nęcka, E. i Stocki, R. (1999). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Universitas.

- Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. ACADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

- Skimina E., Harasimczuk J., Cieciuch J. (2022) Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7, wyd. LiberiLibri.

- Bogdan Wojciszke (2004) "Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii".(w:) J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN

- Babbie, Earl (2009) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN

Metody i kryteria oceniania:

Praca magisterska poddawana jest niezależnej recenzji, i końcowa ocena jest średnią ocen promotora i recenzenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Joanna Dreszer, Judyta Gulatowska, Małgorzata Gut, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Monika Lewandowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Łukasz Miciuk, Tytus Sosnowski, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Maciej Trojan, Joanna Ulatowska, Adrian Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Główczewski, Maria Lewicka, Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Sławomir Czachowski, Joanna Dreszer, Judyta Gulatowska, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Monika Lewandowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Łukasz Miciuk, Rafał Milner, Ewa Ratajczak, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Maciej Trojan, Joanna Ulatowska, Adrian Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Marta Białecka, Sławomir Czachowski, Joanna Dreszer, Michał Główczewski, Judyta Gulatowska, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Monika Lewandowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Łukasz Miciuk, Rafał Milner, Adam Tarnowski, Maciej Trojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Marta Białecka, Sławomir Czachowski, Joanna Dreszer, Michał Główczewski, Judyta Gulatowska, Małgorzata Gut, Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Monika Lewandowska, Maria Lewicka, Kamila Łaszewska, Łukasz Miciuk, Rafał Milner, Joanna Płotnikowska, Ewa Ratajczak, Katarzyna Śliwińska, Adam Tarnowski, Joanna Ulatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)