Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Trening twórczego myślenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-TTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening twórczego myślenia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma żadnych szczególnych wymagań, choć pewnie przydatna będzie znajomość podstawowych zagadnień, terminologii z zakresu psychologii poznawczej. Ponadto niezbędne jest spełnienie pewnych "wymagań" czy oczekiwań dotyczących charakteru zajęć i uczestnictwa w nich. Zajęcia mają formułę warsztatów z elementami integracji grupy, przyjmują często formę zabawową i wymagających aktywnego udziału. W związku z tym wybór tego przedmiotu fakultatywnego nie jest polecany osobom, które nie odnajdują się w tej formie zajęć, nie lubią pracować w grupie, nie chcą się integrować z innymi uczestnikami czy unikają wypowiadania się na forum grupy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (15 h), czas na samodzielne analizowanie zagadnień i technik omawianych i ćwiczonych na zajęciach (15 h) i przygotowanie pracy zaliczeniowej (30 h) = 2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna i potrafi opisać przykładowe techniki treningu twórczości i wie, które umiejętności pozwalają one ćwiczyć i rozwijać (np. abstrahowanie, skojarzenia)

- zna i rozumie zastosowanie poszczególnych metod ćwiczących kreatywność (aplikacyjny charakter)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi wykonać zadania w ramach treningu twórczości

- jest w stanie przeprowadzić pewne elementy treningu

- planuje krótki trening twórczego myślenia dla wybranej grupy (np. dzieci, studentów, pracowników określonej branży).

K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- integruje się z grupą

- chętnie dzieli się pomysłami, dyskutuje

- aktywnie współpracuje w grupie, w dwójce, w podgrupach nad wykonaniem wspólnego zadania

- przedstawia i wyjaśnia swoje pomysły na forum grupy

- omawia rezultaty treningu poszczególnych umiejętności

- potrafi się odnieść krytycznie do swojej aktywności.

K_K07; K_K11

Metody dydaktyczne:

warsztat + omówienie (poszczególnych technik i ich rezultatów)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Typowe zajęcia warsztatowe, podczas których w niewielkich grupach (do 15 osób) zaprezentowane zostaną w praktyce przykładowe techniki trenujące i rozwijające zdolności abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, metaforyzowania i transformowania, ale także umiejętności interpersonalne nakierowane na poznanie się, stworzenie określonego klimatu grupy, komunikację w niej i współpracę. Wykorzystane zostaną także metody pracy z grupą związane z motywacją towarzyszącą treningom oraz z pokonywaniem przeszkód w myśleniu twórczym. Ćwiczenia będą realizowane w działaniu z grupą, a część z nich będzie omawiana (znaczenie techniki, zastosowanie, jej zalety).

Pełny opis:

Typowe zajęcia warsztatowe, podczas których w niewielkich grupach (do 15 osób) zaprezentowane zostaną w praktyce przykładowe techniki trenujące i rozwijające zdolności abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, metaforyzowania i transformowania, ale także umiejętności interpersonalne nakierowane na poznanie się, stworzenie określonego klimatu grupy, komunikację w niej i współpracę. Wykorzystane zostaną także metody pracy z grupą związane z motywacją towarzyszącą treningom oraz z pokonywaniem przeszkód w myśleniu twórczym. Ćwiczenia będą realizowane w działaniu z grupą, a część z nich będzie omawiana (znaczenie techniki, zastosowanie, jej zalety).

Literatura:

Nie ma literatury obowiązkowej, ale przydatna może być pozycja:

E. Nęcka, A. Gruszka, J. Orzechowski, B. Szymura (2019) "Trening twórczości". Wydawnictwo Smak słowa.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność (i oczywiście aktywność) na WSZYSTKICH spotkaniach. Zajęcia są zblokowane i obejmują tylko 3 spotkania po 5 godzin lekcyjnych (w trakcie przewidziane są 2 przerwy). Nieobecność na którymkolwiek ze spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Dla każdej grupy ćwiczeniowej przewidziane są inne terminy zajęć. Ponadto do końca semestru należy przygotować pisemną pracę zaliczeniową: scenariusz krótkiego treningu twórczości dla wybranej grupy (np. dzieci w wieku przedszkolnym, pracownicy określonej branży, studenci, itp.). Aktywność na zajęciach i ocena z pracy zaliczeniowej składają się na ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gut
Prowadzący grup: Małgorzata Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)