Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do psychoonkologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-WPO-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychoonkologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. oglądanie filmów, przygotowanie studium przypadku; czytanie literatury: 25


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (kolokwium): 20Efekty uczenia się - wiedza:

W01 Student potrafi omówić problemy wynikające z rozpoznania choroby nowotworowej i ich specyfikę w zależności od sytuacji życiowej pacjenta, rodzaju raka oraz leczenia (K_W02, K_W19, K_W26).

W02 Student potrafi przedstawić propozycje wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny/bliskich na poszczególnych etapach choroby nowotworowej (K_W21).

W03 Student potrafi omówić zasady komunikacji psychologa z pacjentem i jego rodziną/bliskimi (K_W21, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 Student potrafi wskazać zasady pracy z pacjentem chorym onkologicznie i jego rodziną/bliskimi oraz możliwe trudności w procesie wsparcia psychologicznego (K_U14, K_U15).

U02 Student potrafi wskazać pozycje wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin/bliskich, dostosowane do zasobów pacjenta, uwzględniając sytuację życiową, stan psychiczny i zaawansowanie choroby (K_U14, K_U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 Student jest gotowy do podejmowania wyzwań w zakresie opieki psychologicznej nad pacjentem onkologicznym i jego rodziną/bliskimi, wykazuje się aktywnością w poszukiwaniu metod pracy (K_K04, K_K05, K_K11)

K02 Student ma pełne przekonanie o konieczności przestrzegania etyki zawodowej w procesie wspierania psychologicznego osób chorych na raka i ich rodzin/bliskich (K_K03, K_K10, K_K12).


Metody dydaktyczne:

Podające, multimedialne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności związane ze wspieraniem osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich rodzin. Kurs obejmuje: 1) omówienie różnych aspektów choroby nowotworowej, 2) zadania psychologa w obszarze diagnozy i pomocy psychologicznej na różnych etapach choroby, 3) specyficzne potrzeby pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową, 4) wsparcie psychologiczne dla osoby umierającej, 5) wsparcie dla rodzin.

Pełny opis:

1. Choroba nowotworowa- aspekt biologiczny, psychiczny i społeczny

2. Wspieranie pacjenta na różnych etapach choroby:

• problemy psychologiczne pacjenta w trakcie diagnozy

• etap leczenia chirurgicznego, chemioterapii, radioterapii

• nawrót choroby i towarzyszące mu problemy psychologiczne.

3. Pytania o sens choroby- implikacje praktyczne do pracy z pacjentem

4. Opieka psychologiczna nad osobą umierającą

5. Pomoc psychologiczna dla rodziny/bliskich pacjenta z choroba nowotworową

6. Praca z osobami w żałobie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rogiewicz, M. (2015). Praktyczny podręcznik psychoonkologii tom 1-2. Kraków: Medycyna Praktyczna.

de Walden-Gałuszko (2014) Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Dorfmuller M., Dietzfelbinger, H., Sęk, H. (2011). Psychoonkologia. Diagnostyka - Metody Terapeutyczne. Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo.

Kubacka-Jasiecka D., Łosiak W. (1999), Zmagając się z chorobą nowotworową. Kraków: Wyd. UJ.

Heszen I., Sęk, H. (2007): Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

Rębiałkowska-Stankiewicz M., Kowalczyk M. (red.) (2012): Akademia Walki z Rakiem: wsparcie społeczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Lektura uzupełniająca:

de Walden-Gałuszko K., Mankowicz M. (1994). Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Bishop G.D. (2000): Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wydawnictwo Astrum, Wrocław

Dolińska – Zygmunt G. (2001) (red): Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Salomon P. (2002): Psychologia w medycynie. GWP, Gdańsk

Cybulski, Strzelecki (2010). Psychologia w naukach medycznych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Pietrzyk A. (2006). Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Fopka-Kowalczyk M. (2017): Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci? Warszawa: Wydawnictwo: Difin

Rębiałkowska-Stankiewicz M., Mianowski J., Gajewska M. (2018): Searching for meaning in life by taking part in drama. The perspective of mentees of the Fight Cancer Academy in Toruń, Studia Humanistyczne AGH, T. 17, nr 3, s. 61-78

Rębiałkowska-Stankiewicz M., Mianowski J. (2017): The trajectory of change in an emerging adult with a brain glioma: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, T. 18, nr 3, s. 98-118

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność),

Zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/22 zajęcia oraz zaliczenie odbywać się będą w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)