Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia pracy umysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-1-TPU-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia pracy umysłowej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

100 h


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W 10

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U 09

K_U 10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K 02

K_K03

Metody dydaktyczne:

w informacjach dla poszczególnych grup

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- panelowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

w informacjach dla cyklu 2021/22

Tematyka zajęć

1. Zajęcia organizacyjne: jak przedmiot zaliczyć i po co i jak studiować.

2. Specyfika uniwersytetu jako organizacji kształcenia i badań.

3. Uniwersyteckie savoir-vivre: zasady zachowania się na zajęciach, zwracanie się do prowadzących, korespondencja.

4. Jak analizować programy zajęć, jak układać własne plany.

5. Organizacja studiowania: zarządzanie czasem i organizacja pracy. Przygotowanie do zajęć.

6. Biblioteki i inne źródła.

6. Studiowanie naukowych tekstów.

7. Zasady pisania prac naukowych.

8. Analiza przygotowanych prac.

9. Zasady przygotowania referatów.

10. Wygłaszanie referatów bez prezentacji multimedialnej.

11. Wygłaszanie referatów z prezentacją multimedialną.

12. Zasady dyskusji naukowej.

13. Dyskusje nad zadanym tekstem.

14. Etyka badań naukowych.

15. Podsumowanie zajęć.

Pełny opis:

w informacjach dla cyklu 2020/2021.

Celem realizacji zajęć jest przygotowanie do samodzielnego studiowania i samodzielnej pracy naukowej studentów pierwszego roku. Uczestniczący w zajęciach zapoznają się z zasadami funkcjonowania uniwersytetu, regulaminami, a także prawami i obowiązkami studenta. Studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania i korzystania z bibliotek oraz innych źródeł wiarygodnej wiedzy. Zdobędą podstawowe umiejętności dotyczące samodzielnego zdobywania i efektywnego studiowania tekstów naukowych. Będą wiedzieli jak organizować studiowanie, w tym jak przygotowywać się do zajęć, jak pisać proste teksty naukowe oraz jak wygłaszać referaty, i w jaki sposób dyskutować.

Literatura:

• Regulamin studiów na UMK

• Program studiów dla I roku medioznawstwa

• PARNAS

• Becker, S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Buehl, Dough, Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Kraków 2004, Wydawnictwo Edukacyjne.

• Ingarden, Roman, O dyskusji owocnej słów kilka, Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie, s,. 173-176.

• Makowska, Marta (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Warszawa 2018, Wydawnictwo naukowe Scholar, s. 55-79.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na co najmniej 13 zajęciach

Aktywność na co najmniej 10 zajęciach

Wygłoszenie referatu z i bez prezentacji multimedialnej

Studetka/ka będzie oceniany biorąc jego/jej przygotowanie do wygłoszenia prezentacji, sposób prezentacji oraz ogólne zaangażowanie podczas zajęć. Skala ocen standardowa (2-5).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak, Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak, Marta Jaworska, Malwina Krajewska
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak, Marta Jaworska, Malwina Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)