Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Game studies – wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-S1-GS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Game studies – wprowadzenie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Grupa przedmiotów do wyboru - wzbogacających program medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z wykładowcą:

- uczestnictwo w wykładach - 30 godzin (online)

- konsultacje – 30 godzin (online)


Godziny pracy samodzielnej:

- przygotowanie się do egzaminu - 40 godzin


Razem: 100 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna rodzaje i naturę więzi społecznych wytwarzających się między graczami, twórcami gier oraz społecznościami graczy w kontekście groznawstwa i z uwzględnieniem specyfiki gier jako medium (K_W04)

W2: ma wiedzę o graczu w kontekście przemysłu gier cyfrowych oraz jako o aktywnym członku społeczności graczy, który poprzez swoje działania ma możliwość kształtowania tejże społeczności oraz o rosnącym znaczeniu kulturowym i artystycznym gier cyfrowych we współczesnym świecie (K_W04, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi prawidłowo interpretować rozmaite zjawiska związane z grami cyfrowymi, ich odbiorem, i popularnością, na podstawie kompetentnie dobranych źródeł z różnych mediów i teorii naukowych z zakresu groznawstwa (K_U01)

U2: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu groznawstwa i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych gier cyfrowych i związanych z nimi zjawisk kształtowanych przez mechanizmy funkcjonowania gier cyfrowych w kulturze (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotowy prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w którym wykorzystuje wiedzę z zakresu groznawstwa (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład poświęcony grom cyfrowym jako medium. W czasie kursu omówione zostaną cechy charakterystyczne gier cyfrowych, różne gatunki, problematyka relacji i proporcji między historią opowiadaną w grze a elementami czysto ludycznymi, oraz cechy gier, które wyróżniają to medium i jego teksty na tle innych mediów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony grom cyfrowym jako medium. W czasie kursu omówione zostaną cechy charakterystyczne gier cyfrowych, różne gatunki, problematyka relacji i proporcji między historią opowiadaną w grze a elementami czysto ludycznymi, oraz cechy gier, które wyróżniają to medium i jego teksty na tle innych mediów.

Zakres tematów obejmuje następujące bloki tematyczne:

→ specyfikę gier jako medium i różne sposoby definiowania tej specyfiki

→ zmienny i wielopostaciowy charakter gier cyfrowych

→ elementy formalne gier cyfrowych

→ retoryki stosowane do omawiania gier cyfrowych

→ możliwości gier cyfrowych

→ doświadczenia graczy i odbiór gier cyfrowych

Literatura:

1. Bizzocchi, Jim and Joshua Tanenbaum. 2011. “Well read: Applying close reading techniques to gameplay experiences,” in: Well played 3.0

2. Consalvo Mia, 2009, There is no magic circle, “Games & Culture” 4 (4)

3. Fernández-Vara, Clara. 2015. Introduction to Game Analysis. New York: Routledge

4. Malaby, Thomas. 2007. Beyond play: A new approach to games. Games & Culture

5. Marak, Katarzyna, i Miłosz Markocki. Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze. Studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

6. Isbister, Katherine. 2017. How Games Move Us: Emotion by Design. Cambridge, MA: MIT Press

7. Rambusch, Jana. 2016. “It’s Not Just Hands: Embodiment Aspect in Gameplay,” in: Video Games and the Mind: Essays on Cognition, Affect and Emotion. Jefferson, NC: McFarland

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy (W1, W2, U1, U2, K1).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3897
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5456
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)