Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjalizacyjne funkcje mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-S1-SFM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjalizacyjne funkcje mediów
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Grupa przedmiotów do wyboru - wzbogacających program medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30h - zajęcia kontaktowe,

30h - praca własna - zapoznanie z treściami wykładowymi,

30h - przygotowanie projektu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 ma wiedzę o człowieku jako aktorze funkcjonującym w świecie środków masowego przekazu i szybkiego przepływu informacji, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

K_W08 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych współczesnego świata informacyjnego i sieciowego oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, posiada wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych kształtowanych przez mechanizmy funkcjonowania mediów (ideowe, konceptualne, kulturowe, polityczne, prawne, gospodarcze i technologiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa

K_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z mediami (ideowych, pojęciowych, kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych, technicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa

K_U04 potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne współczesnego świata informacyjnego i sieciowego (ideowe, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i

dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i dyskutować na tematy o charakterze technicznym w związku z mobilnością oraz zabezpieczeniami

K_K06 Jest gotów uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny,

wykład problemowy,

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie uczestników wykładów z naukową perspektywą pozwalającą na analizowanie kwestii związanych z wpływem socjalizacyjnym mediów, który jest zdecydowanie trwalszy od krótkotrwałego wpływu społecznego. W tym celu zaprezentowane zostaną wybrane teorie socjalizacji obecne w naukach społecznych zwracające uwagę na zróżnicowane wymiary tegoż oddziaływania społecznego na strukturę czy kondycję jednostki. Dotyczy to mianowicie oddziaływań zogniskowanych na wymiarze: poznawczym, emocjonalnym, aksjonormatywnym (moralnym) oraz interakcyjnym.

Pełny opis:

Zapoznanie uczestników wykładów z naukową perspektywą pozwalającą na analizowanie kwestii związanych z wpływem socjalizacyjnym mediów, który jest zdecydowanie trwalszy od krótkotrwałego wpływu społecznego. W tym celu zaprezentowane zostaną wybrane teorie socjalizacji obecne w naukach społecznych zwracające uwagę na zróżnicowane wymiary tegoż oddziaływania społecznego na strukturę czy kondycję jednostki. Dotyczy to mianowicie oddziaływań zogniskowanych na wymiarze: poznawczy, emocjonalnym, aksjonormatywnym (moralnym) oraz interakcyjnym.

Niezbędne w tym celu będą również pojęcia oddające sposób symbolicznej konceptualizacji wszystkich aspektów rzeczywistości z procesem socjalizacji związanej. Takie pojęcia jak: jaźń i jej rodzaje, znaczący bądź uogólniony inny, habitus, internalizacja i interioryzacja, itd.

Obok różnorodności wymiarów, w ramach których proces socjalizacji przebiega, należy także podkreślić jego złożoność funkcjonalną, gdyż za cel stawia się mu zarówno działanie na rzecz stabilności i reprodukcji ładu społecznego (podtrzymanie status quo), jak i stymulowanie czynników rozwojowych, mając na myśli równocześnie rozwój osobowy człowieka, jak zmiany społeczne.

W kontekście rozważań nad socjalizacyjną funkcją mediów należy również zwrócić uwagę na zagadnienia opisujące nowe zjawiska dotycząc mediów i sposób ich funkcjonowania. Gdyż nowe media stają się dziś nie tylko przekaźnikiem społeczno-kulturowych treści, ale w sposób aktywny, ale także poprzez swoją szczególną naturę, mogą być traktowane jako znaczący podmiot tego procesu, o osobliwej logice i racjonalności działania.

Tematyka:

1. Socjalizacja jako zbanalizowane pojęcie

2. Durkheimowska koncepcja socjalizacji. Dlaczego człowiek winien być moralny?

3. Dzieci w relacji do nowych technologii. O potrzebie mediów w życiu najmłodszych użytkowników.

4. Gry komputerowe. Czy pełnią jakieś socjalizacyjne funkcje?

5. Interakcyjne podejście do socjalizacji. Koncepcja G. H. Meada

6. Język jako narzędzie i cel socjalizacji. Co koncepcja B. Bernsteina mówi nam o możliwościach poznawczych użytkowników mediów?

7. Media a problem równości. Co stoi na drodze do egalitaryzacji społeczeństwa wg. P. Bourdieu?

8. Społeczna kontrola emocji. Koncepcja Ch. Cooley’a

9. Zarządzanie emocjami. Problem wstydu

10. Społeczne konstruowanie płci. Rola mediów w tym procesie

11. Stymulowanie rozwoju i terapeutyczne funkcje nowych mediów

12. Tożsamość człowieka. Jako zadanie do realizacji?

13. Social media. Korzyści i zagrożenia

Literatura:

Archer, Margaret Scotford. 2013. Człowieczeństwo: problem sprawstwa. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Bańczyk, Emilia. 2018. Kulturowe kody reklamy: świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji. Wydanie I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bernstein, Basil B. 1990. Odtwarzanie kultury. Warszawa: PIW.

Bokszański, Zbigniew. 2007. Indywidualizm a zmiana społeczna: Polacy wobec nowoczesności--raport z badań. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN.

Borowicz, Ryszard. 1997. „Socjalizacja - czym jest?” Socjologia Wychowania XIII:257–68.

Bourdieu, Pierre. 2004. Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, Pierre. 2008. Zmysł praktyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu, Pierre, i Jean-Claude Passeron. 2006. Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bourdieu, Pierre, Wacquant, Loïc J. D. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Briggs, Asa, i Peter Burke. 2010. Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castelgandolfo-Gespräche, Michalski, Krzysztof, i Ernst Wolfgang Böckenförde, red. 1995. Tożsamość w czasach zmiany: rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków; Warszawa: Znak ; Fundacja im. Stefana Batorego.

Castells, Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, Manuel. 2009. Siła tożsamości. zredagowane przez M. Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czub, Tomasz, i Anna Izabela Brzezińska. 2013. „Regulacyjna wartość emocji wstydu w procesie kształtowania się tożsamości”. Psychologia Rozwojowa 18(1):27–42.

Durkheim, Émile. 2015. Wychowanie moralne. Bydgooszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Dziadzia, Bogusław. 2007. Wpływ mediów: konteksty społeczno-edukacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Hermans, Hubert, i Agnieszka Hermans-Konopka. 2010. Dialogical Self Theory: Positioning and Counter-Positioning in a Globalizing Society. 1 edition. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.

Hurrelmann, Klaus. 1994. Struktura społeczna a rozwój osobowości: wprowadzenie do teorii socjalizacji. Wyd. 1. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jacyno, Małgorzata. 2007. Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaniowski, Andrzej, M. 1984. „Socjalizacja jednostki a rozwój społeczny w teorii krytycznej Jurgena Habermasa”. Socjologia Wychowania (V):11–21.

Kaniowski, Andrzej, M. 1990. „Pojęcie tożsamości w koncepcji Habermasa (Filozoficzna genealogia i socjologiczna wykładnia koncepcji tożsamości ja)”. S. 247–70 w Dyskursy rozumu. Między przemocą a emancypacją. Z recepcji Jurgena Habermasa w Polsce, zredagowane przez L. Witkowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kaufmann, Jean Claude. 2004. Ego: socjologia jednostki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kaufmann, Jean Claude. 2013. Kiedy „Ja” jest innym: dlaczego i jak coś się w nas zmienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Koczanowicz, Leszek. 1992. George Herbert Mead. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego.

Koczanowicz, Leszek. 1994. Jednostka - działanie - społeczeństwo: koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu. Warszawa: IFiS PAN.

Lasch, Christopher. 2015. Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Mead, George, H. 1975. Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Melosik, Zbyszko. 2013. Kultura popularna i tożsamość młodzieży: w niewoli władzy i wolności.

Michalczyk, Stanisław. 2015. Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów: klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski : współwyd. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

Misztal, Bronisław. 2005. „Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z processami globalizacji”. S. 21–32 w Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, zredagowane przez E. Budakowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Cooley, Charles Horton. 1992. Cooley. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Taylor, Charles. 1996. Etyka autentyczności. Kraków; Warszawa: „Znak” ; Fundacja im. Stefana Batorego.

Thompson, John B. 2006. Media i nowoczesność: społeczna teoria mediów. Wyd. 1, (dodr.). Wrocław: Astrum.

Tillmann, Klaus-Jürgen. 1996. Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomasz, Leszniewski. 2007. „Moda i tożsamość. Dylematy wspólczesnego czlowieka w świecie konsumpcji”. S. 49–61 w Rozkoszna zaraza: o rzkadach mody i kulturze konsumpcji / pod red. Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Pietrowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego.

Turner, John. 1999. „Ku poznawczej redefinicji pojęcia «grupy społecznej»”. S. 149–72 w Małe struktury społeczne. Lublin: UMCS.

Witkowski, Lech. 1988. Tożsamość i zmiana: wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Witkowski, Lech. 2000. Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: WIT-GRAF.

Wrong, Denis H. 1984. „Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesne”. S. 44–70 w Kryzys i schizma. T. 1, zredagowane przez E. Mokrzycki. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.

Metody i kryteria oceniania:

W oparciu o przygotowany projekt samodzielnie bądź w grupach 2-osobowych. Celem zadania jest próba ukazania jak można wykorzystać media w celach socjalizacyjnych mierząc się z wybranym problemem społecznym

• Problem nierówności społecznych

• Stymulowanie rozwoju i poszerzanie granic autonomii (emancypacja)

• Niwelowanie deficytów wychowawczych/socjalizacyjnych

• Uwrażliwienie na potrzeby marginalizowanych grup społecznych

Podstawą oceny będzie:

- oryginalność pomysłu (1 pkt.),

- jego poprawność (zgodność stawianych tez z obowiązującą wiedzą na dany temat, właściwe wykorzystanie wybranych teorii naukowych, użytych pojęć, itp.) (5 pkt.),

- potencjalna efektywność w realizacji zamierzonego celu (na ile w oparciu o obowiązującą wiedzę możemy oczekiwać planowanych konsekwencji podjętych działań) (1 pkt.),

- sposób prezentacji przygotowanego projektu (komunikatywność, struktura i poprawność wypowiedzi, wykorzystanie prezentacji multimedialnej) (3 pkt.).

ocena:

10-9 pkt. - bdb

8 - db+

7 - db

6 - dst+

5 - dst

poniżej 5 pkt. ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)