Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-AS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna rodzaje więzi społecznych charakterystycznych dla różnych form organizacji społeczeństwa, posiada wiedzę na temat prawidłowości w obrębie różnych interakcji w ramach konkretnych typów zbiorowości stanowiących przedmiot zainteresowania socjologów - K_W04


- posiada podstawową wiedzę o człowieku rozumianym jako zoon politikon, w szczególności jako elemencie i podmiocie struktur i systemów społecznych - K_W05


- posiada wiedzę o porządku społecznym i systemie aksjonormatywnym, w tym o obyczajach, regulacjach i prawach organizujących życie społeczne; wykazuje też wiedzę o genezie, funkcjonowaniu i przemianach norm i wartości oraz sposobach dostosowania ludzi do obowiązujących w społeczeństwie reguł formalnych i obyczajowych - K_W07


- posiada podstawową wiedzę na temat filozoficznych źródeł socjologii, o przemianach myśli socjologicznej oraz dysponuje podstawową wiedzą w zakresie teorii nauk społecznych - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska społeczne z wykorzystaniem wiedzy socjologicznej; dysponuje „wyobraźnią socjologiczną” (rozpoznaje zamierzone/ niezamierzone, natychmiastowe/ skumulowane, bezpośrednie/pośrednie efekty działań podmiotów społecznych, ma świadomość ukrytych zasobów, barier strukturalnych i kulturowych wyznaczających szanse działań podmiotów, rozpoznaje dziedzictwo przeszłości w fenomenach społecznych, dostrzega zmienność struktur i instytucji, akceptuje różnorodność przejawów życia społecznego) - K_U01


- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- nie ogranicza się do korpusu wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych, ale systematycznie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06


- myśli i działa w sposób kreatywny w różnych kontekstach, wykazuje indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, kulturowych w realizacji własnych celów - K_K07

Metody dydaktyczne:

Szczegółowe informacje zob. Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2023/24 (Zajęcia: Konwersatorium: Informacje o grupie i i 2).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- punktowana
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

Antropologia społeczna jest nauką zajmującą się kulturową różnorodnością człowieka, która zaprasza nas do poznania i zrozumienia inności. Poprzez perspektywę międzykulturowego porównania zachęca do odrzucenia zachodniego etnocentryzmu i prowincjonalizmu. Antropologię można pojmować jako wyraz fascynacji kulturową odmiennością. Oferuje nam ona możność spojrzenia na naszą kulturę z perspektywy wiedzy o innych kulturach i w konsekwencji lepsze zrozumienie nas samych.

Ważnym elementem kursu będzie krytyczna analiza fragmentów klasycznych i współczesnych prac antropologicznych, poświęconych badaniom (zwłaszcza terenowym) różnych społeczności i zjawisk kulturowych, reprezentującymi główne – w różnych postaciach ważne i dzisiaj – orientacje w dziejach antropologii społecznej. Nacisk kładziony będzie przede wszystkim na przebieg procesu badawczego, kwestie metodologiczne oraz analizę zalet i wad metod badawczych, wykorzystywanych przez poszczególnych badaczy. Przyjrzymy się także związanymi z ich nazwiskami pojęciom, koncepcjom, teoriom oraz spróbujemy krytycznie (włączając w to postmodernistyczną krytykę antropologii, ale i krytykę postmodernizmu w antropologii) ocenić konsekwencje przyjęcia określonych założeń teoretycznych i metodologicznych dla kształtu poznania i wyników badań interesujących nas antropologów.

Literatura:

Szczegółowe informacje zob. Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2023/24 (Zajęcia: Konwersatorium: Informacje o grupie i i 2).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA1:

Podręczniki:

Barnard Alan, 2016, ANTROPOLOGIA – ZARYS TEORII I HISTORII, Państwowy Instytut Wydawniczy

Barnard Alan, 2022, ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA, NARODOWE CENTRUM KULTURY.

Nowicka Ewa, 2006, ŚWIAT CZŁOWIEKA – ŚWIAT KULTURY, Wydawnictwo Naukowe PWN.

GRUPA 2:

Podręcznik: Eller, Jack David. 2012, ANTROPOLOGIA KULTUROWA. GLOBALNE SIŁY, LOKALNE ŚWIATY. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe informacje zob. Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2023/24 (Zajęcia: Konwersatorium: Informacje o grupie i i 2).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA 1:

ABY Z POWODZENIEM ZAKOŃCZYĆ ZAJĘCIA NALEŻY:

1. Uczestniczyć w zajęciach, kurs jest obowiązkowy. Dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze.

2. Regularnie czytać teksty (obowiązkowe) związane z tematyką prowadzonych zajęć i brać udział w dyskusji. Może się zdarzyć, że zostaną Państwo poproszeni o napisanie „wejściówki”.

3. Zdać kolokwium śródsemestralne oraz całościowe, kończące konwersatorium. Kolokwium będzie oparte na wybranych fragmentach podręczników omawianych w trakcie zajęć

( Barnard 2016; , i Nowicka 2016).

Skala ocen z kolokwium: 0%-50% ndst; 51%-60% dst; 61%-70% dst+;

71%-80% db; 81%-90% db+; 91%-100% bdb .

4. Osoby wyróżniające się aktywnością w trakcie zajęć mają szansę na dodatkowe plusy. Osoby nieprzygotowane do zajęć będą otrzymywać minusy.

5. Ocena kończąca zajęcia będzie składać się z: średniej ocen uzyskanych z testów (60%), plusów lub minusów uzyskanych za aktywność (20%) oraz wyników wejściówek (20%).

GRUPA 2:

Na ocenę końcową składały się będą trzy elementy:

a) wynik sprawdzianu końcowego w oparciu o rozdziały I-III, VI-VII, IX, XI-XV podręcznika Jacka Davida Ellera "Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy" (Kraków 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Sprawdzian zostanie przeprowadzony na ostatnich zajęciach w semestrze letnim i oceniony w skali 0-52 punktów.

b) aktywność podczas zajęć w części kursu Praca z tekstami (oceniana na każdych zajęciach w skali 0-2 punkty),

c) wyniki pisemnych sprawdzianów z treści lektur w części kursu Praca z tekstami (0-4 punkty za każdą „wejściówkę”).

Maksymalnie będzie można uzyskać 100 punktów (52 + 16 + 32).

Punktacja a oceny

0-50 --- ndst 51-60 --- dst 61-70 --- dst+

71-80 --- db 81-90 --- db+ 91-100 --- bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

Antropologia społeczna jest nauką zajmującą się kulturową różnorodnością człowieka, która zaprasza nas do poznania i zrozumienia inności. Poprzez perspektywę międzykulturowego porównania zachęca do odrzucenia zachodniego etnocentryzmu i prowincjonalizmu. Antropologię można pojmować jako wyraz fascynacji kulturową odmiennością. Oferuje nam ona możność spojrzenia na naszą kulturę z perspektywy wiedzy o innych kulturach i w konsekwencji lepsze zrozumienie nas samych.

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej. Ważnym elementem kursu będzie krytyczna analiza fragmentów klasycznych i współczesnych prac antropologicznych, poświęconych badaniom (zwłaszcza terenowym) różnych społeczności i zjawisk kulturowych, reprezentującymi główne – w różnych postaciach ważne i dzisiaj – orientacje w dziejach antropologii społecznej. Nacisk kładziony będzie przede wszystkim na przebieg procesu badawczego, kwestie metodologiczne oraz analizę zalet i wad metod badawczych, wykorzystywanych przez poszczególnych badaczy. Przyjrzymy się także związanymi z ich nazwiskami pojęciom, koncepcjom, teoriom oraz spróbujemy krytycznie (włączając w to postmodernistyczną krytykę antropologii, ale i krytykę postmodernizmu w antropologii) ocenić konsekwencje przyjęcia określonych założeń teoretycznych i metodologicznych dla kształtu poznania i wyników badań interesujących nas antropologów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

Antropologia społeczna jest nauką zajmującą się kulturową różnorodnością człowieka, która zaprasza nas do poznania i zrozumienia inności. Poprzez perspektywę międzykulturowego porównania zachęca do odrzucenia zachodniego etnocentryzmu i prowincjonalizmu. Antropologię można pojmować jako wyraz fascynacji kulturową odmiennością. Oferuje nam ona możność spojrzenia na naszą kulturę z perspektywy wiedzy o innych kulturach i w konsekwencji lepsze zrozumienie nas samych.

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej. Ważnym elementem kursu będzie krytyczna analiza fragmentów klasycznych i współczesnych prac antropologicznych, poświęconych badaniom (zwłaszcza terenowym) różnych społeczności i zjawisk kulturowych, reprezentującymi główne – w różnych postaciach ważne i dzisiaj – orientacje w dziejach antropologii społecznej. Nacisk kładziony będzie przede wszystkim na przebieg procesu badawczego, kwestie metodologiczne oraz analizę zalet i wad metod badawczych, wykorzystywanych przez poszczególnych badaczy. Przyjrzymy się także związanymi z ich nazwiskami pojęciom, koncepcjom, teoriom oraz spróbujemy krytycznie (włączając w to postmodernistyczną krytykę antropologii, ale i krytykę postmodernizmu w antropologii) ocenić konsekwencje przyjęcia określonych założeń teoretycznych i metodologicznych dla kształtu poznania i wyników badań interesujących nas antropologów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)