Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Demografia i migracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Demografia i migracje
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie nakład pracy studenta - 80 godzin

w tym:

30 godzin - udział w zajęciach

10 godzin - przygotowanie do zajęć (literatura)

20 godzin - przygotowanie prezentacji

20 godzin - przygotowanie do kolokwium

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: posiada wiedzę o specyfice oraz miejscu demografii pośród innych dyscyplin w ramach nauk społecznych;

K_W02: zna najważniejsze teorie demograficzne;

K_W03: posiada wiedzę w zakresie relacji między mikro i makro strukturami demograficznymi, ich zróżnicowaniem w wymiarze lokalnym i regionalnym;

K_W06: dysponuje wiedzą o metodach badań demograficznych;


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska demograficzne;

K_U02: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych zjawisk i procesów demograficznych;

K_U03: potrafi wskazywać na zależności przyczynowo-skutkowe w obszarze zjawisk ludnościowych;

K_U04: potrafi diagnozować i przewidywać potencjalne kierunki zmian w strukturach demograficznych oraz charakteryzować towarzyszące im zjawiska i procesy społeczne;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-K01: Jest gotów do pogłębienia wiedzy i umiejętności;

K_K02: potrafi współpracować w grupie, dokonywać konstruktywnej weryfikacji projektów.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, problemowy w trakcie, którego studenci zobowiązani są do interpretacji zjawisk i procesów demograficznych zachodzących we współczesnych populacjach.

Na podstawie literatury przedmiotu i dostępnych źródeł elektronicznych uczestnicy kursu przygotowują analizę demograficzną wybranego kraju lub województwa w Polsce.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie jego uczestników w problematykę procesów ludnościowych, wskazanie na ich podstawowe tendencje, uwarunkowania i konsekwencje. Teoretyczno-metodologiczne zagadnienia przemian demograficznych umożliwią interpretację zjawisk i procesów zachodzących we współczesnych populacjach.

Pełny opis:

Demografia jako nauka – początki, przedmiot, związki z innymi dyscyplinami.

Teoretyczne aspekty badań procesów ludnościowych – klasyczne koncepcje dynamiki ludności, teorie przejścia demograficznego i mobilności, mikroekonomiczne teorie zachowań prokreacyjnych.

Metodologia badań – źródła, standaryzacja danych, współczynniki demograficzne, siatka demograficzna, podstawowe kategorie analizy demograficznej. Analiza dynamiki zjawisk demograficznych.

Ruch naturalny ludności – podstawowe pojęcia, miary, tendencje.

Struktura ludności według wieku i płci. Przeobrażenia struktury rodziny. Przeobrażenia zachowań prokreacyjnych. Dynamika przemian wzorców zawierania małżeństw. Rozwody – tendencje zmian.

Procesy starzenia się populacji – wyzwania dla polityki społecznej. Śmiertelność i zachorowalność.

Zróżnicowanie przestrzenne ludności w Polsce - uwarunkowania historyczne i społeczne.

Struktura ludności według cech społeczno-ekonomicznych.

Typy i mierniki migracji. Czynniki warunkujące procesy migracyjne ludności – społeczne, ekonomiczne, polityczne.

Perspektywy przemian procesów ludnościowych w Polsce i na świecie.

Literatura:

Holzer, Jerzy, Z., 2003, Demografia, Warszawa: Wydawnictwo PWE

Kotowska, Irena (red.), 2009, Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"

Okólski, Marek.,2005, Demografia - podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Okólski, Marek, Fihel, Agnieszka, 2012., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie kursu jego uczestnik może zdobyć maksymalnie 50 punktów:

prezentacja - 20 punktów

kolokwium - 20 punktów

aktywność - 10 punktów

Punkty przeliczane są na ocenę końcową w następujący sposób:

0-25 niedostateczny

26-30 dostateczny

31-35 dostateczny plus

36-40 dobry

41-45 dobry plus

46-50 bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domalewski
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domalewski
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domalewski
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)