Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy logiki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 20

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Potrafi określić przedmiot logiki, zna podstawowe problemy analizowane przez logikę i potrafi ulokować je w obrębie zainteresowania innych nauk. K_W06

W2. Zna podstawowe pojęcia teorii zbiorów i relacji. K_W06

W3. Zna podstawowe pojęcia semiotyki: znaku, nazwy. Zna klasyfikację nazw. K_W06

W4. Wie czym są deskrypcje jednostkowe, potrafi odróżnić je od nazw. K_W06

W5. Odróżnia pojęcia zaprzeczenia, zaprzeczenia logicznego, negacji oraz operatora negacji. K_W06

W6. Potrafi wyjaśnić logiczne modele: relacji, rozumowania, pojęcia. K_W06

W7. Zna i rozumie podstawowe pojęcia logiki: rozumowania, wynikania, wynikania logicznego, dedukcji, indukcji, stałej logicznej, tautologii, sprzeczności, zdania prawdziwego, zdania fałszywego. K_W06

W8. Zna pojęcie uzasadnienia zdania, odróżnia uzasadnienia dedukcyjne od indukcyjnych, uzasadnienia wprost od uzasadnień nie wprost. K_W06

W9. Zna różne rodzaje rozumowań indukcyjnych: enumeracyjne (niezupełne i zupełne), eliminacyjne. K_W06

W10. Zna różne rodzaje rozumowań przez analogię: po obiektach, po własnościach, mieszane. K_W06

W11. Zna podstawowe operatory logiczne: negacji, koniunkcji, alternatywy (rozłącznej i nierozłącznej), implikacji materialnej, równoważności materialnej, kwantyfikatorów ogólnego i egzystencjalnego. K_W06

W12. Zna prawa de Morgana dla koniunkcji, alternatywy oraz kwantyfikatorów ogólnego i egzystencjalnego. K_W06

W13. Zna pojęcia spójników prawdziwościowego i nieprawdziwościowego (ekstensjonalnego i intensjonalnego). K_W06

W14. Zna tabelkową metodę sprawdzania tautologii. K_W06

W15. Zna różne teorie prawdziwości zdań warunkowych. K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi przeanalizować wypowiedź po kątem pełnionych przez nią funkcji. K_U05

U2. Analizuje wypowiedź pod kątem występowania w niej błędów logicznych: ekwiwokacji, amfibologii i sprzeczności. K_U05

U3. Potrafi przeanalizować rozumowanie dedukcyjne pod kątem jego poprawności. K_U05

U4. Potrafi przeanalizować rozumowanie indukcyjne pod kątem jego poprawności. K_U05

U5. Zna i stosuje metodę nie wprost weryfikowania hipotez naukowych. K_U02

U6. Potrafi zastosować rozumowania wprost i nie wprost. K_U02

U7. Odróżnia weryfikowanie hipotez od bezpośredniego falsyfikowania zdań ogólnych. K_U02

U8. Sprawdza metodą tabelkową formuły rachunku zdań pod kątem ich tautologiczności. K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Krytycznie czyta teksty naukowe, analizując je pod kątem poprawności i spójności logicznej - K_K07

K2. Pisze prace dbając o ich poprawność i spójność logiczną - K_K07

Metody dydaktyczne:

Podające: opis, wykład informacyjny, wykład problemowy

Poszukujące: ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa,

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z logiki oraz ogólnej metodologii nauk. Podstawowym pojęciem, które zostanie omówione i przeanalizowane jest pojęcie wynikania ( w szczególności wynikania logicznego). Przydatna może być wiedza z metodologii nauk społecznych oraz elementarna wiedza z matematyki.

Pełny opis:

W trakcie kursu zrealizowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Problematyka logiki, określenie przedmiotu logiki, logika jako teoria rozumowań.

2. Działy logiki i ich charakterystyka: semantyka, syntaktyka, metodologia nauk, logika formalna.

3. Błędy logiczne: ekwiwokacja, amfibologia, sprzeczność.

4. Rozumowania, rozumowania poprawne, modele rozumowań.

5. Wynikanie, wynikanie analityczne, wynikanie logiczne.

6. Uzasadnianie zdań, uzasadnianie dedukcyjne i dowodzenie zdań, uzasadnianie indukcyjne, uzasadnianie przez analogię.

7. Uzasadnienia indukcyjne: indukcja enumeracyjna zupełna i niezupełna, indukcja eliminacyjna.

8. Uzasadnienia przez analogię: po obiektach, po własnościach, mieszane.

9. Bezpośrednie falsyfikowanie zdań ogólnych.

10. Hipotezy i ich weryfikacja.

11. Pojęcie zdania prawdziwego, wartości logicznej, zdania w sensie logicznym.

12. Elementy semiotyki logicznej: pojęcia, nazwy i ich podziały, deskrypcje jednostkowe, znaki.

13. Zaprzeczenie zdania, negacja, operator negacji, zaprzeczenie logiczne zdania.

14. Równoważność zdań, równoważność logiczna zdań. Sprzeczność logiczna.

15. Stałe logiczne. Operator negacji, spójniki koniunkcji, alternatywy niewykluczającej i wykluczającej, implikacji materialnej, równoważności materialnej. Prawdziwościowe i nieprawdziwościowe użycie spójników zdaniowych. Prawa de Morgana. Zdania warunkowe w języku naturalnym a implikacja materialna. Kwantyfikatory.

16. Podstawy teorii wynikania logicznego.

17. Podstawy sylogistyki Arystotelesa.

Literatura:

2., PWN, Warszawa 1985,

Batóg, T.: Podstawy logiki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1994,

Blalock, H. M.: Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa 1975,

Borkowski, L.: Logika formalna, PWN, Warszawa 1970 (lub inne wydania),

Marciszewski, W. (red.): Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1987.Literatura obowiązkowa

Ajdukiewicz, K.: Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1974,

Omyła, M.: Zarys logiki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995,

Stanosz, B.: Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998 (lub inne wydania),

Stanosz, B.: Wprowadzenie do logiki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 1985 (lub inne wydania),

Malinowski, G.: Logika ogólna, Łódź 2009.

Literatura uzupełniająca

Ajdukiewicz, K.: Język i poznanie. t.1 i

Marek, W., i J. Onyszkiewicz: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN, Warszawa 1975 (lub inne wydania).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. końcowa praca pisemna w postaci testu wielokrotnego wyboru,

2. cztery małe sprawdziany złożone z 2-3 pytań dotyczących zagadnień aktualnie omawianych na ćwiczeniach (binarny system oceniania - zaliczone lub niezaliczone),

3. obecności - dopuszczalne są nieobecności na dwóch zajęciach.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Oceny cząstkowe:

4 zal. sprawdzany - bdb

3 zal. sprawdziany - db

2 zal. sprawdziany - dst

1 zal. sprawdzian - ndst+

Ocena z testu kończącego spotkania: ndst-bdb.

2. Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianów oraz testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)