Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-3L-S1-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie VI sem.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie seminarium w V semestrze

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h - spotkania w ramach seminarium. Praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 posiada wiedzę o specyfice, tradycji i metodologii nauk społecznych oraz miejscu socjologii pośród innych dyscyplin w ramach nauk społecznych

K_W02 posiada wiedzę na temat genezy i funkcjonowania struktur i instytucji społecznych w obszarze kultury, polityki, prawa i ekonomii oraz o relacjach między elementami składającymi się na te struktury (relacja między strukturą a działaniem społecznym)

K_W06 dysponuje wiedzą o metodach, technikach i narzędziach w ramach procedur pozyskiwania danych właściwych socjologii, pozwalających na opis działań, instytucji, struktur i systemów społecznych oraz procesów zachodzących w ich ramach; posiada ą orientację w ramach nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych

K_U03 potrafi celnie wskazywać związki przyczynowo-skutkowe w obszarze konkretnych procesów

K_U09 posiada umiejętność przygotowywania konspektów, esejów, recenzji oraz raportów z przeprowadzonych analiz i badań z wykorzystaniem aparatu teoretycznego, wiedzy metodologicznej w oparciu o różnego typu źródła zastane i wywołane


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 w ramach realizacji różnych zadań potrafi określać priorytety i przyporządkowuje im adekwatne działania z wyborem najbardziej użytecznych

K_K06 nie ogranicza się do korpusu wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych ale systematycznie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętnościMetody dydaktyczne:

seminarium dyplomowe

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie w VI semestrze studiów. Program obejmuje finalny etap przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania do egzaminu licencjackiego.

Literatura:

PARNAS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Szczegółowe kryteria ustala prowadzący grupy – standardowo na zaliczenie semestru/roku konspekt lub kolejne rozdziały pracy. Na zaliczenie całości seminarium złożenie pracy gotowej do obrony

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Knieć
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak, Andrzej Kaleta, Monika Kwiecińska-Zdrenka, Krzysztof Piątek, Elwira Piszczek, Jacek Poniedziałek, Joanna Szalacha-Jarmużek, Krzysztof Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak, Malwina Krajewska, Krzysztof Piątek, Elwira Piszczek, Joanna Szalacha-Jarmużek, Krzysztof Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Burdziej, Malwina Krajewska, Krzysztof Pietrowicz, Jacek Poniedziałek, Joanna Szalacha-Jarmużek, Krzysztof Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Burdziej, Malwina Krajewska, Krzysztof Pietrowicz, Jacek Poniedziałek, Joanna Szalacha-Jarmużek, Krzysztof Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)