Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S2-1-PB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku socjologii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość metod i technik badań społecznych

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodologii nauk społecznych

Całkowity nakład pracy studenta:

15h zajęć

20h pracy własnej (z tekstem, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków)

Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada wiedzę na temat roli założeń filozoficznych w procesie badawczym,

- zna zasady formułowania problemów badawczych w ramach różnych podejść badawczych (badania jakościowe, ilościowe, mieszane),

- odróżnia cel badań od pytań badawczych,

- zna zasady doboru próby do badania i rozumie w jaki sposób dobór próby warunkuje pozostałe etapy procesu badawczego,

- zna możliwości i ograniczenia różnych typów badań oraz różnych narzędzi badawczych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętność organizacji i realizacji badania empirycznego,

- umiejętność zaprojektowania adekwatnej do celu badania procedury badawczej

- umiejętność krytycznej oceny narzędzi badawczych, m.in pod kątem ich dopasowania do typu badania i jego celów

- umiejętność planowania zakresu generalizacji wyników i sposobu wnioskowania

- umiejętność identyfikowania błędów związanych z brakiem planu badań

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- umiejętność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania danych,

- zrozumienie konieczności ciągłego poszerzania własnej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizowania badań,

- umiejętność krytycznej oceny uzyskanych w badaniach wyników,

- umiejętność planowania jakości wyników i analiz w trakcie przygotowywania projektu badań

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia na przykładach

- pogadanka

- dyskusja

- rozwiązywanie problemów

- analiza doświadczeń własnych

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Student uzyskuję wiedzę o projekcie badawczym jako całości (także w rozumieniu logistyki, kosztów, "czasoplanu", ewentualnych przeszkód w realizacji badania np. RODO). Pokazana jest chronologia działań (wraz z informacjami metodologicznymi, metodo-technicznymi) od postawionych pytań badawczych, hipo(tez), poprzez operacjonalizację i dobór metody/techniki, dobór próby, możliwe analizy i prezentacja materiału/wyników.

Literatura:

Podstawowe podręczniki mogące służyć pomocą przy projektowaniu badania

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2004.

Luba Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, PWN, 1970 oraz Metodologia badań społecznych, PWN 2008.

Krystyna Lutyńska, Surveye w Polsce, Spojrzenie socjologiczno – antropologiczne, IFiS PAN, 1993.

Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.

David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych oraz Interpretacja danych jakościowych, obie publikacje: PWN, 2008.

Dominika Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, 2001.

Antoni Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, 2002.

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2001.

Warto też sięgać do popularnonaukowych artykułów np.:

https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/nauka-wyssana-z-palca-jakie-bledy-popelniaja-naukowcy/101xrfb

https://wyborcza.pl/7,75400,18705157,psychologia-badania-nie-do-powtorzenia.html

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej będzie ocena przygotowanej i omówionej prezentacji oraz aktywnego merytorycznego udziału w komentowaniu projektów zaprezentowanych przez pozostałych uczestników zajęć.

Prezentacja nie powinna przekraczać 15 minut. Oceniana będzie:

- merytoryczność prezentacji (prawidłowo przedstawiony harmonogram, metoda, próba, propozycje analizy, zidentyfikowanie potencjalnych problemów w projekcie oraz propozycje ich rozwiązania np. RODO, etyka, słownictwo w kwestionariuszu, problemy z dotarciem do próby itp.)

- panowanie nad czasem

- spójność i płynność narracji (zaciekawienie odbiorcy)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Elwira Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Piszczek
Prowadzący grup: Elwira Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student uzyskuję wiedzę o projekcie badawczym jako całości (także w rozumieniu logistyki, kosztów, "czasoplanu", ewentualnych przeszkód w realizacji badania np. RODO). Pokazana jest chronologia działań (wraz z informacjami metodologicznymi, metodo-technicznymi) od postawionych pytań badawczych, hipo(tez), poprzez operacjonalizację i dobór metody/techniki, dobór próby, możliwe analizy i prezentacja materiału/wyników.

Literatura:

Podstawowe podręczniki mogące służyć pomocą przy projektowaniu badania

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2004.

Luba Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, PWN, 1970 oraz Metodologia badań społecznych, PWN 2008.

Krystyna Lutyńska, Surveye w Polsce, Spojrzenie socjologiczno – antropologiczne, IFiS PAN, 1993.

Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.

David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych oraz Interpretacja danych jakościowych, obie publikacje: PWN, 2008.

Dominika Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, 2001.

Antoni Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, 2002.

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2001.

Warto też sięgać do popularnonaukowych artykułów np.:

https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/nauka-wyssana-z-palca-jakie-bledy-popelniaja-naukowcy/101xrfb

https://wyborcza.pl/7,75400,18705157,psychologia-badania-nie-do-powtorzenia.html

Uwagi:

Podstawą oceny końcowej będzie ocena przygotowanej i omówionej prezentacji oraz aktywnego merytorycznego udziału w komentowaniu projektów zaprezentowanych przez pozostałych uczestników zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)