Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura staropolska i oświecenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1-HLSOK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura staropolska i oświecenie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 12 godzin = 0,5 ECTS

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 10 godzin

- konsultacje indywidualne – 2 godziny.


Czas poświęcony na pracę indywidualną – 13 godzin = 0,5 ECTS

(obejmuje wyszukiwanie materiałów, analizę dokumentów, czytanie literatury, uzupełnianie notatek, zapoznawanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie MOODLE, przygotowanie pracy zaliczeniowej).


Łączny nakład pracy: 25 godzin = 1 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik/Uczestniczka:

W1: Zna i rozumie cele kształcenia historii literatury staropolskiej i oświecenia, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej. (EUS_W01);

W2: Zna i rozumie treści nauczania historii literatury polskiej i oświecenia, wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej. (EUS_W02);

W3: Zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury (EUS_W03);

W4: Ma zaawansowaną wiedzę o literaturze staropolskiej i oświecenia, obejmującą jej periodyzację, genologię i twórczość wybranych autorów (EUS_W07);

W5: Zna zasady analizy i interpretacji tekstów kultury staropolskiej i oświeceniowej (EUS_W09).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik/Uczestniczka:

U1: integruje wiedzę o literaturze oświecenia z wiedzą o literaturach wcześniejszych i późniejszych epok (EUS_U01);

U2: posiada umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z okresu oświecenia ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich w mowie i na piśmie (EUS_U01, EUS_U02 EUS_04, EUS_U11);

U3: potrafi wykorzystać oraz zintegrować wiedzę o literaturze dawnej z dziejami politycznymi I Rzeczypospolitej (EUS_U08);

U4: Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (EUS_U09);

U5: Student/ka poddaje krytycznemu oglądowi dzieła literackie z zakresu literatury staropolskiej i oświecenia w ujęciu porównawczym (EUS_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik/Uczestniczka:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest świadom powinności poszerzania i pogłębiania ich (EUS_K01, EUS_K02);

K2: Ma świadomość tego, że jest nie tylko nauczycielem języka polskiego, ale także wzorem do naśladowania w zakresie posługiwania się piękną, poprawną; polszczyzny i ambasadorem polskiej kultury (EUS_K14).


Metody dydaktyczne:

pokaz, opis, klasyczna metoda problemowa, metody wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie w historię polskiej literatury dawnej. Skupiono się na twórczości najwybitniejszych twórców epoki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta/ki z podstawowym zakresem wiedzy o literaturze staropolskiej i oświecenia w perspektywie komparatystycznej; prezentacja wybranych tekstów literackich; rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi badawczych i ustaleń specjalistów zajmujących się literaturą dawną; rozbudzenie zainteresowania staropolszczyzną i oświeceniem oraz próba przełamania stereotypów krążących na ich temat.

Literatura:

Literatura podstawowa

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

J. Kochanowski, Fraszki, opr. J. Pelc. Wrocław 1991 (wybór).

I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp J.T. Pokrzywniak, opracowanie tekstów i komentarze Z. Goliński, wydanie drugie zmienione, Wrocław 1988, BN I/169 (wybór).

I. Krasicki, Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975, BN I 220 (wybór)

I. Krasicki, Wybór liryków, oprac. S. Graciotti, Wrocław 1985, BN I/252 ( Hymn do miłości ojczyzny…)

J. A. Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. W. Weintraub. Wrocław 1988 (wybór).

M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, opr. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz. Warszawa 2001 (wybór).

Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, opr. J. Pelc. Wrocław 1964 (Czary).

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981 i wyd. nast. (tam Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego Alojzego Felińskiego oraz Pieśni legionów

polskich we Włoszech Józefa Wybickiego)

Podręczniki i opracowania

T. Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990.

J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987.

Cz. Hernas, Literatura Baroku, Warszawa 1987.

M. Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1987.

Uzupełniająca

J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.

Wykłady mistrzowskie IBL PAN w ramach Olimpiady Literatury i Języka

Polskiego

https://www.facebook.com/olijppl/videos/340634380253422

wykład K. Mrowcewicza o Janie Kochanowskim

https://www.facebook.com/watch/?v=247559316333678

wykład T. Kostkiewiczowej o satyrach Ignacego Krasickiego

Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wybrane artykuły)

https://www.wilanow-palac.pl/pasaz

Staropolska (wybrane artykuły)

http://staropolska.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają: przygotowanie studentów do zajęć (znajomość zadanych tekstów, przemyślenie wskazanej problematyki itp.), bieżąca praca podczas zajęć (aktywność, udział w dyskusjach itp.), esej na temat wpisujący się w problematykę konwersatorium – weryfikuje efekty kształcenia z kategorii wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Danuta Kowalewska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie w historię polskiej literatury dawnej. Skupiono się na twórczości najwybitniejszych twórców epoki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta/ki z podstawowym zakresem wiedzy o literaturze staropolskiej i oświecenia w perspektywie komparatystycznej; prezentacja wybranych tekstów literackich; rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi badawczych i ustaleń specjalistów zajmujących się literaturą dawną; rozbudzenie zainteresowania staropolszczyzną i oświeceniem oraz próba przełamania stereotypów krążących na ich temat.

Literatura:

Literatura podstawowa

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

J. Kochanowski, Fraszki, opr. J. Pelc. Wrocław 1991 (wybór).

I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp J.T. Pokrzywniak, opracowanie tekstów i komentarze Z. Goliński, wydanie drugie zmienione, Wrocław 1988, BN I/169 (wybór).

I. Krasicki, Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975, BN I 220 (wybór)

I. Krasicki, Wybór liryków, oprac. S. Graciotti, Wrocław 1985, BN I/252 ( Hymn do miłości ojczyzny…)

J. A. Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. W. Weintraub. Wrocław 1988 (wybór).

M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, opr. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz. Warszawa 2001 (wybór).

Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, opr. J. Pelc. Wrocław 1964 (Czary).

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981 i wyd. nast. (tam Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego Alojzego Felińskiego oraz Pieśni legionów

polskich we Włoszech Józefa Wybickiego)

Podręczniki i opracowania

T. Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990.

J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987.

Cz. Hernas, Literatura Baroku, Warszawa 1987.

M. Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1987.

Uzupełniająca

J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.

Wykłady mistrzowskie IBL PAN w ramach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego https://www.facebook.com/olijppl/videos/340634380253422 wykład K. Mrowcewicza o Janie Kochanowskim

https://www.facebook.com/watch/?v=247559316333678 wykład T. Kostkiewiczowej o satyrach Ignacego Krasickiego

https://www.facebook.com/watch/?v=172644037501762

wykład K. Mrowcewicza o Mikołaju Sępie Szarzyńskim

Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wybrane artykuły)

https://www.wilanow-palac.pl/pasaz

Staropolska (wybrane artykuły)

http://staropolska.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Danuta Kowalewska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie w historię polskiej literatury dawnej. Skupiono się na twórczości najwybitniejszych twórców epoki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta/ki z podstawowym zakresem wiedzy o literaturze staropolskiej i oświecenia w perspektywie komparatystycznej; prezentacja wybranych tekstów literackich; rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi badawczych i ustaleń specjalistów zajmujących się literaturą dawną; rozbudzenie zainteresowania staropolszczyzną i oświeceniem oraz próba przełamania stereotypów krążących na ich temat.

Literatura:

Literatura podstawowa

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

J. Kochanowski, Fraszki, opr. J. Pelc. Wrocław 1991 (wybór).

I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp J.T. Pokrzywniak, opracowanie tekstów i komentarze Z. Goliński, wydanie drugie zmienione, Wrocław 1988, BN I/169 (wybór).

I. Krasicki, Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975, BN I 220 (wybór)

I. Krasicki, Wybór liryków, oprac. S. Graciotti, Wrocław 1985, BN I/252 ( Hymn do miłości ojczyzny…)

J. A. Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. W. Weintraub. Wrocław 1988 (wybór).

M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, opr. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz. Warszawa 2001 (wybór).

Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, opr. J. Pelc. Wrocław 1964 (Czary).

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981 i wyd. nast. (tam Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego Alojzego Felińskiego oraz Pieśni legionów

polskich we Włoszech Józefa Wybickiego)

Podręczniki i opracowania

T. Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990.

J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987.

Cz. Hernas, Literatura Baroku, Warszawa 1987.

M. Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1987.

Uzupełniająca

J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.

Wykłady mistrzowskie IBL PAN w ramach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego https://www.facebook.com/olijppl/videos/340634380253422 wykład K. Mrowcewicza o Janie Kochanowskim

https://www.facebook.com/watch/?v=247559316333678 wykład T. Kostkiewiczowej o satyrach Ignacego Krasickiego

https://www.facebook.com/watch/?v=172644037501762

wykład K. Mrowcewicza o Mikołaju Sępie Szarzyńskim

Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wybrane artykuły)

https://www.wilanow-palac.pl/pasaz

Staropolska (wybrane artykuły)

http://staropolska.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)