Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauczanie w środowisku wielokulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1-NSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauczanie w środowisku wielokulturowym
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność wykorzystywania narzędzi do pracy zdalnej (Teams) w podstawowym zakresie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 12 godzin = 0,5 ECTS

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 10 godzin

- konsultacje indywidualne – 2 godziny.


Czas poświęcony na pracę indywidualną – 13 godzin = 0,5 ECTS

(obejmuje samodzielne przygotowanie do zajęć, czytanie literatury, uzupełnianie notatek, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu).


Łączny nakład pracy: 25 godzin = 1 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik/Uczestniczka studiów:

W1: Zna i rozumie kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym (EUS_W14);

W2: Zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych (EUS_W23);

W3: Zna i rozumie zasady pracy wynikające z nauczania w szkołach polskich zarówno w Polsce, jak za granicą, w tym w środowiskach wielokulturowych (EUS_W26).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik/Uczestniczka studiów:

U1: Potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów (EUS_U16);

U2: Potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (EUS_U17);

U3: Potrafi podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym (EUS_U18);

U4: Potrafi nauczać języka polskiego w szkołach polskich zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym w środowisku wielokulturowym (EUS_U24).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik/Uczestniczka studiów:

K1: Jest gotów/gotowa do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów (EUS_K03);

K2: Jest gotów/gotowa do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym (EUS_K04);

K3: Jest gotów/gotowa do kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów (EUS_K07);

K4: Jest gotów/gotowa do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych (EUS_K08).

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

pokaz

metoda ćwiczeniowa, projektu

giełda pomysłów

studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat pracy nauczycielskiej w środowisku wielokulturowym, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

1) zapoznanie uczestników z literaturą metodyczną dotyczącą nauczania w środowisku wielokulturowym;

2) dzielenie się doświadczeniami w nauczaniu w środowisku wielokulturowym, przedstawianie dobrych praktyk w tym zakresie;

3) analizę przez uczestników podanych przez prowadzącego sytuacji problemowych.

Literatura:

Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji: https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/

w tym: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. PRZEWODNIK

Gabriela Piechaczek-Ogierman, Szkoła w środowisku wielokulturowym i jej rola w kształtowaniu tożsamości uczniów, w: EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 2016, nr 5.

Gajdzica, B. Kubiczek: Wspieranie nauczycieli w środowisku mniejszościowym na przykładzie działalności Centrum Pedagogicznego dla Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grabowska B.: Identyfikacja z grupą społeczną jako czynnik tożsamości narodowej. W: T. Lewowicki (red.): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn 1994, UŚ – Filia w Cieszynie.

Grabowska B.: Szkoła w środowisku zróżnicowanym kulturowo. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, UŚ.

Lewowicki T.: Problemy tożsamości narodowej – w poszukiwaniu sposobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych. W: M. M. Urlińska (red.): Edukacja a tożsamość etniczna. Toruń 1995, UMK.

Lewowicki T.: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom 2007, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Nikitorowicz J.: Konteksty lokalno-szkolne kreowania tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa – Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk 2005, GWP.

Piechaczek-Ogierman G., Krzemińska –Woźniak I.: Poczucie tożsamości kulturowej uczniów a edukacja międzykulturowa. W: T. Lewowicki E. Ogrodzka-Mazur (red.): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Cieszyn – Warszawa 2006, UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości. Szkice pedagogiczne. Katowice – Cieszyn – Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczypka-Rusz A.: Kwestia wielokulturowości w działalności szkoły z polskim językiem nauczania w Czechach (szkic problemu). W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, UŚ.

Metody i kryteria oceniania:

- wykonywanie zadań praktycznych podczas zajęć, omawianie literatury, swobodne wypowiedzi podczas zajęć

(W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4)

- przygotowanie i prezentacja pracy zaliczeniowej

(W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Karolina Pluskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat pracy nauczycielskiej w środowisku wielokulturowym, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

1) zapoznanie uczestników z literaturą metodyczną dotyczącą nauczania w środowisku wielokulturowym;

2) dzielenie się doświadczeniami w nauczaniu w środowisku wielokulturowym, przedstawianie dobrych praktyk w tym zakresie;

3) analizę przez uczestników podanych przez prowadzącą sytuacji problemowych.

Literatura:

Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji: https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/

w tym: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. PRZEWODNIK

Gabriela Piechaczek-Ogierman, Szkoła w środowisku wielokulturowym i jej rola w kształtowaniu tożsamości uczniów, w: EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 2016, nr 5.

Gajdzica, B. Kubiczek: Wspieranie nauczycieli w środowisku mniejszościowym na przykładzie działalności Centrum Pedagogicznego dla Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grabowska B.: Identyfikacja z grupą społeczną jako czynnik tożsamości narodowej. W: T. Lewowicki (red.): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn 1994, UŚ – Filia w Cieszynie.

Grabowska B.: Szkoła w środowisku zróżnicowanym kulturowo. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, UŚ.

Lewowicki T.: Problemy tożsamości narodowej – w poszukiwaniu sposobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych. W: M. M. Urlińska (red.): Edukacja a tożsamość etniczna. Toruń 1995, UMK.

Lewowicki T.: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom 2007, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Nikitorowicz J.: Konteksty lokalno-szkolne kreowania tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa – Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk 2005, GWP.

Piechaczek-Ogierman G., Krzemińska –Woźniak I.: Poczucie tożsamości kulturowej uczniów a edukacja międzykulturowa. W: T. Lewowicki E. Ogrodzka-Mazur (red.): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Cieszyn – Warszawa 2006, UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości. Szkice pedagogiczne. Katowice – Cieszyn – Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczypka-Rusz A.: Kwestia wielokulturowości w działalności szkoły z polskim językiem nauczania w Czechach (szkic problemu). W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, UŚ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Karolina Pluskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat pracy nauczycielskiej w środowisku wielokulturowym, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu:

1) zapoznanie uczestników z literaturą metodyczną dotyczącą nauczania w środowisku wielokulturowym;

2) dzielenie się doświadczeniami w nauczaniu w środowisku wielokulturowym, przedstawianie dobrych praktyk w tym zakresie;

3) analizę przez uczestników podanych przez prowadzącą sytuacji problemowych.

Literatura:

Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji: https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/

w tym: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. PRZEWODNIK

Gabriela Piechaczek-Ogierman, Szkoła w środowisku wielokulturowym i jej rola w kształtowaniu tożsamości uczniów, w: EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 2016, nr 5.

Gajdzica, B. Kubiczek: Wspieranie nauczycieli w środowisku mniejszościowym na przykładzie działalności Centrum Pedagogicznego dla Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grabowska B.: Identyfikacja z grupą społeczną jako czynnik tożsamości narodowej. W: T. Lewowicki (red.): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn 1994, UŚ – Filia w Cieszynie.

Grabowska B.: Szkoła w środowisku zróżnicowanym kulturowo. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, UŚ.

Lewowicki T.: Problemy tożsamości narodowej – w poszukiwaniu sposobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych. W: M. M. Urlińska (red.): Edukacja a tożsamość etniczna. Toruń 1995, UMK.

Lewowicki T.: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom 2007, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Nikitorowicz J.: Konteksty lokalno-szkolne kreowania tożsamości kulturowej w warunkach wielokulturowości. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa – Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk 2005, GWP.

Piechaczek-Ogierman G., Krzemińska –Woźniak I.: Poczucie tożsamości kulturowej uczniów a edukacja międzykulturowa. W: T. Lewowicki E. Ogrodzka-Mazur (red.): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Cieszyn – Warszawa 2006, UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości. Szkice pedagogiczne. Katowice – Cieszyn – Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczypka-Rusz A.: Kwestia wielokulturowości w działalności szkoły z polskim językiem nauczania w Czechach (szkic problemu). W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000, UŚ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)