Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wiedza o Polsce i Polakach: religia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1-WPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Polsce i Polakach: religia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uczestnik/uczestniczka studiów powinien/powinna mieć znajomość języka polskiego potrzebną do zrozumienia przedłożenia na poziomie akademickim. Powinien/powinna mieć także podstawową wiedzę z zakresu historii i geografii Polski. Nieodzowna będzie również podstawowa sprawność związana z korzystaniem z nauczania asynchronicznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 6 godzin wykładu w wersji asynchronicznej + 6 godzin kontaktowych przewidzianych na konsultacje on-line.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika/uczestniczki studiów potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 13 godzin.

3. W sumie 25 godzin, co odpowiada wartości 1 pkt ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik/uczestniczka:


W1: zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury (EUS_W03).


W2: zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o Polsce i Polakach, w tym z zakresu religii (EUS_W10).


W3: zna i rozumie metody kształcenia w odniesieniu do przedmiotu język polski, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (EUS_W19).


W4: zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów i budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych (EUS_W23).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik/uczestniczka:


U1: potrafi dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych (EUS_U02).


U2:potrafi czytać ze zrozumieniem teksty literackie, naukowe i użytkowe (EUS_U04).


U3: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu przedmiotu język polski (EUS_U07).


U4: potrafi kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (EUS_U17).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik/uczestniczka:


K1: jest gotów/gotowa do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej (EUS_K01).


K2: jest gotów/gotowa do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym (EUS_K04).


K3: jest gotów/gotowa do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (EUS_K06).


K4: jest gotów/gotowa do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków (EUS_K08).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład asynchroniczny (informacyjny i problemowy).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Kurs dotyczy wiedzy o dziejach i roli Kościoła Katolickiego w Polsce. W jego ramach przedstawiony zostanie zarys historii Polski wraz z rozwijającym się w niej katolicyzmem.

Pełny opis:

Kurs jest próbą syntetycznego ujęcia problematyki związanej z wiarą katolicką, do której – według różnych statystyk – przyznaje się od 75 do 90% Polaków. W ramach zajęć zostaną przedstawione historyczne uwarunkowania, które wpłynęły na rozwój wiary katolickiej w Polsce. Zostaną nakreślone podstawowe kwestie związane z interpretacją Pisma Św., które obok tradycji jest podstawowym źródłem dla doktryny katolickiej. W ostatniej części kursu wyłuszczone będą kwestie ukazujące współczesną – dość różnorodną – duchowość polskich katolików. W szczegółach wykłady będą dotyczyły następujących zagadnień:

1. Początki i rozwój Kościoła Katolickiego w Polsce. Historyczne wyzwania i kryzysy, które kształtowały katolicyzm Polaków. (2h)

2. Pismo Św. jako tło kulturowe w literaturze. Ze szczególnym uwzględnieniem Księgi Rodzaju i Księgi Hioba. (2h)

3. Zmieniający się Kościół Katolicki w Polsce od czasów II wojny światowej po obecną dobę. (2h)

Literatura:

Bibliografia:

Bukowski K., Biblia a literatura polska, Warszawa 1990.

Davies N., Boże Igrzysko, Kraków 2006.

Komornicka A.M., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

Harrington W.J., Klucz do Biblii, Warszawa, 52000.

Kodell J., Klucz do Pisma Świętego. Katolicki podręcznik do studiowania Pisma Świętego, Kraków 2003.

Szafrański T., Historia Kościoła w Polsce, Górna Grupa 2005.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści, Warszawa 2006.

___

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, (opr. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Stow. św. Pawła), Częstochowa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie nastąpi na podstawie prezentacji w PowerPoint (min. 6, maks. 15 slajdów) na dowolnie wybrany temat, który będzie łączył się z tematyką zajęć.

Ocenie podlegać będzie:

- spójność wybranego tematu z tematyką wykładu

- jakość prezentacji (jakość zdjęć, estetyka wykonania plansz itp.)

- czytelność opisu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Iwański, Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Dariusz Iwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Iwański, Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Dariusz Iwański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)