Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1-ZSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa z zakresu nauki o języku polskim.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 12 godzin = 0,5 ECTS

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 10 godzin

- konsultacje indywidualne – 2 godziny.


Czas poświęcony na pracę indywidualną – 13 godzin = 0,5 ECTS

(obejmuje przygotowanie do zajęć, wyszukiwanie i analizę materiałów, uzupełnianie notatek, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu).


Łączny nakład pracy: 25 godzin = 1 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik/uczestniczka studiów:

W1: ma zaawansowaną wiedzę o języku polskim z zakresu stylistyki (EUS_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik/uczestniczka studiów:

U1: potrafi biegle operować pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania (EUS_U01);

U2: potrafi interpretować treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy (EUS_U02);

U3: potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów (EUS_U16).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik/uczestniczka studiów:

K1: jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej (EUS_K01);

K2: jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów (EUS_K03);

K3: jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (EUS_K06).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Styl komunikatywny: jasność, prostota, zwięzłość, dynamiczność, konkretność, konstrukcyjność, stosowność stylu.

2. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

3. Odmiany języka i style. Stylizacja.

4. ABC dobrego mówcy.

5. Formy wypowiedzi i kompozycja tekstu. Błędy stylistyczne.

Literatura:

1. Mirosław Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2007 (rozdziały: 1. Siedem kanonów stylu komunikatywnego, 2. ABC stylistyki; 4. ABC dobrego mówcy).

2. Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001 (artykuły: Język ustny a język pisany; Styl potoczny; Styl urzędowy; Styl artystyczny; Styl naukowy; Terytorialne odmiany polszczyzny; Środowiskowe i zawodowe odmiany języka).

3. Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś (http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php).

4. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008

uzupełniająco:

1. Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. 2 zmien., Warszawa 2014.

2. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

Praktyki zawodowe:

- nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Małgorzata Berend
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Małgorzata Berend
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)