Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – wykład: literatura staropolska i oświecenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1Z-HLSOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – wykład: literatura staropolska i oświecenie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 12 godzin = 0,5 ECTS

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 10 godzin

- konsultacje indywidualne – 2 godziny.


Czas poświęcony na pracę indywidualną – 13 godzin = 0,5 ECTS

(obejmuje wyszukiwanie materiałów, analizę dokumentów, czytanie literatury, uzupełnianie notatek, zapoznawanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie MOODLE, przygotowanie pracy zaliczeniowej).


Łączny nakład pracy: 25 godzin = 1 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik/Uczestniczka studiów:

W1: Zna i rozumie cele kształcenia historii literatury staropolskiej i oświecenia, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej (EUS_W01);

W2: Zna i rozumie treści nauczania historii literatury staropolskiej i oświecenia, wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej (EUS_W02);

W3: Zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury (EUS_W03);

W4: Ma zaawansowaną wiedzę o literaturze staropolskiej i oświecenia, obejmującą jej periodyzację, genologię i twórczość wybranych autorów (EUS_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik/Uczestniczka studiów:

U1: Integruje wiedzę o literaturze oświecenia z wiedzą o literaturach wcześniejszych i późniejszych epok (EUS_U01);

U2: Posiada umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich z okresu literatury staropolskiej i oświecenia ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich w mowie i na piśmie (EUS_U01, EUS_U02, EUS_04, EUS_U11);

U3: Potrafi wykorzystać oraz zintegrować wiedzę o literaturze dawnej z dziejami politycznymi I Rzeczypospolitej (EUS_U08);

U4: Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (EUS_U09);

U5: Poddaje krytycznemu oglądowi dzieła literackie

z zakresu literatury staropolskiej i oświecenia w ujęciu

porównawczym (EUS_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik/Uczestniczka studiów:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich poszerzania i pogłębiania (EUS_K01, EUS_K02);

K2: Ma świadomość tego, że jest nie tylko nauczycielem języka polskiego, ale także wzorem do naśladowania w zakresie posługiwania się piękną, poprawną polszczyzny i ambasadorem polskiej kultury (EUS_K14).


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, informacyjny, konwersatoryjny i pokaz.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury staropolskiej i oświeceniowej oraz reprezentatywnymi dla nich utworami. Ma służyć pomocą w rekonstrukcji obrazu literatury i kultury polskiej od średniowiecza do romantyzmu.

Pełny opis:

Na wykładzie szczegółowo omawiane są zarówno zagadnienia związane z pochodzeniem wybranych zjawisk literackich, jak i ich przemiany w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym. Przedmiotem refleksji badawczej jest dorobek najwybitniejszych indywidualności następujących epok: średniowiecza, renesansu, baroki i oświecenia.

Na początku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym była literatura dawna w kulturze europejskiej oraz wskazać jej źródła antyczne, paradoksy i najważniejsze idee. Potem skupimy się na literaturze polskiej, pokażemy jej specyfikę na tle tradycji i ówczesnej kultury europejskiej (sarmatyzm). Jeden z wykładów poświęcimy refleksji estetycznoliterackiej (klasycyzm – sentymentalizm – rokoko) i genologicznej, z uwzględnieniem najważniejszych gatunków literackich. Przybliżymy podstawowe pojęcia umożliwiające zrozumienie kultury dawnej oraz zaprezentujemy konkretne propozycje interpretacyjne wybranych dzieł literackich.

Literatura:

Podstawowa

Cz. Hernas, Barok, Warszawa1986 lub wyd. nast.

M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1972 lub wyd. nast.

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1996.

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 2 poszerzone i poprawione, Wrocław 1991 (wybrane hasła).

Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1999 (wybrane hasła).

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1997 lub wyd. nast.

Teksty

J. Kochanowski, Pieśni, opr. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1970 (wybór).

J. Kochanowski. Psałterz Dawidów, opr. K. Meller. Kraków 1997 (wybór).

J. Kochanowski, Treny, opr. J. Pelc. Wrocław 1986.

I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973, BN I 41.

I. Krasicki, Myszeidos pieśni X, oprac. J. Maślanka, Wrocław 1982, BN I/234.

F. Karpiński, Wiersze wybrane, wyd. 2 zmienione, wstęp i oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, BN I 87 (Psałterz Dawida):

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław (rożne wydania). Księga IV.

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981 lub wyd. nast. (wybór).

Uzupełniająca

S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966.

Słuchowisko Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki w Programie 1 Polskiego Radia

Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wybrane artykuły)

https://www.wilanow-palac.pl/pasaz

Staropolska (wybrane artykuły)

http://staropolska.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Zadania do samodzielnego wykonania po każdym wykładzie. W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5.

Kryteria oceniania

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Dostateczna – 60-69%.

Dostateczna plus – 70-74%.

Dobra – 75-84%.

Dobra plus – 85-90%.

Bardzo dobra – 91-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Danuta Kowalewska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury staropolskiej i oświeceniowej oraz reprezentatywnymi dla nich utworami. Ma służyć pomocą w rekonstrukcji obrazu literatury i kultury polskiej od średniowiecza do romantyzmu.

Pełny opis:

Na wykładzie szczegółowo omawiane są zarówno zagadnienia związane z pochodzeniem wybranych zjawisk literackich, jak i ich przemiany w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym. Przedmiotem refleksji badawczej jest dorobek najwybitniejszych indywidualności następujących epok: średniowiecza, renesansu, baroki i oświecenia.

Na początku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym była literatura dawna w kulturze europejskiej oraz wskazać jej źródła antyczne, paradoksy i najważniejsze idee. Potem skupimy się na literaturze polskiej, pokażemy jej specyfikę na tle tradycji i ówczesnej kultury europejskiej (sarmatyzm). Jeden z wykładów poświęcimy refleksji estetycznoliterackiej (klasycyzm – sentymentalizm – rokoko) i genologicznej, z uwzględnieniem najważniejszych gatunków literackich. Przybliżymy podstawowe pojęcia umożliwiające zrozumienie kultury dawnej oraz zaprezentujemy konkretne propozycje interpretacyjne wybranych dzieł literackich.

Literatura:

Podstawowa

Cz. Hernas, Barok, Warszawa1986 lub wyd. nast.

M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1972 lub wyd. nast.

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1996.

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 2 poszerzone i poprawione, Wrocław 1991 (wybrane hasła).

Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1999 (wybrane hasła).

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1997 lub wyd. nast.

Teksty

J. Kochanowski, Pieśni, opr. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1970 (wybór).

J. Kochanowski. Psałterz Dawidów, opr. K. Meller. Kraków 1997 (wybór).

J. Kochanowski, Treny, opr. J. Pelc. Wrocław 1986.

I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973, BN I 41.

I. Krasicki, Myszeidos pieśni X, oprac. J. Maślanka, Wrocław 1982, BN I/234.

F. Karpiński, Wiersze wybrane, wyd. 2 zmienione, wstęp i oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, BN I 87 (Psałterz Dawida):

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław (rożne wydania). Księga IV.

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981 lub wyd. nast. (wybór).

Uzupełniająca

S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966.

Słuchowisko Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki w Programie 1 Polskiego Radia

Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wybrane artykuły)

https://www.wilanow-palac.pl/pasaz

Staropolska (wybrane artykuły)

http://staropolska.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Danuta Kowalewska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury staropolskiej i oświeceniowej oraz reprezentatywnymi dla nich utworami. Ma służyć pomocą w rekonstrukcji obrazu literatury i kultury polskiej od średniowiecza do romantyzmu.

Pełny opis:

Na wykładzie szczegółowo omawiane są zarówno zagadnienia związane z pochodzeniem wybranych zjawisk literackich, jak i ich przemiany w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym. Przedmiotem refleksji badawczej jest dorobek najwybitniejszych indywidualności następujących epok: średniowiecza, renesansu, baroki i oświecenia.

Na początku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym była literatura dawna w kulturze europejskiej oraz wskazać jej źródła antyczne, paradoksy i najważniejsze idee. Potem skupimy się na literaturze polskiej, pokażemy jej specyfikę na tle tradycji i ówczesnej kultury europejskiej (sarmatyzm). Jeden z wykładów poświęcimy refleksji estetycznoliterackiej (klasycyzm – sentymentalizm – rokoko) i genologicznej, z uwzględnieniem najważniejszych gatunków literackich. Przybliżymy podstawowe pojęcia umożliwiające zrozumienie kultury dawnej oraz zaprezentujemy konkretne propozycje interpretacyjne wybranych dzieł literackich.

Literatura:

Podstawowa

Cz. Hernas, Barok, Warszawa1986 lub wyd. nast.

M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1972 lub wyd. nast.

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1996.

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 2 poszerzone i poprawione, Wrocław 1991 (wybrane hasła).

Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1999 (wybrane hasła).

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1997 lub wyd. nast.

Teksty

J. Kochanowski, Pieśni, opr. L. Szczerbicka-Ślęk. Wrocław 1970 (wybór).

J. Kochanowski. Psałterz Dawidów, opr. K. Meller. Kraków 1997 (wybór).

J. Kochanowski, Treny, opr. J. Pelc. Wrocław 1986.

I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973, BN I 41.

I. Krasicki, Myszeidos pieśni X, oprac. J. Maślanka, Wrocław 1982, BN I/234.

F. Karpiński, Wiersze wybrane, wyd. 2 zmienione, wstęp i oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997, BN I 87 (Psałterz Dawida):

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław (rożne wydania). Księga IV.

Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981 lub wyd. nast. (wybór).

Uzupełniająca

S. Pietraszko, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław 1966.

Słuchowisko Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki w Programie 1 Polskiego Radia

Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wybrane artykuły)

https://www.wilanow-palac.pl/pasaz

Staropolska (wybrane artykuły)

http://staropolska.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)