Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1Z-HLXIXK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura XIX wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1 pkt ECTS, w tym:

- 0,4 (12 godzin) za udział w zajęciach zdalnych w trybie synchronicznym oraz konsultacje on-line z prowadzącą;

- 0,6 (18 godzin) za pracę własną (przygotowanie do zajęć, czytanie literatury, pisanie pracy).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć uczestnik/uczestniczka:

W1: zna i rozumie cele kształcenia przedmiotu język polski, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej (EUS_W01);

W2: zna i rozumie treści nauczania przedmiotu język polski, wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej (EUS_W02);

W3: zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury (EUS_W03);

W4: zna zasady redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych (EUS_W06);

W5: ma zaawansowaną wiedzę o literaturze polskiej XIX wieku, obejmującą jej periodyzację, genologię i twórczość wybranych autorów (EUS_W07);

W6: zna zasady analizy i interpretacji tekstów kultury (EUS_W09);

W7: zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o Polsce i Polakach, w tym z zakresu historii, geografii, kultury i nauki XIX wieku (EUS_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć uczestnik/uczestniczka:

U1: potrafi biegle operować pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania (EUS_U01);

U2: potrafi interpretować treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy (EUS_U02);

U3: potrafi dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych (EUS_U03);

U4: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty, naukowe, użytkowe, a także powstałe w XIX wieku utwory literackie (EUS_U04);

U5: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (EUS_U08);

U6: umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (EUS_U09);

U7: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (EUS_U10);

U8: posiada umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku polskim (EUS_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć uczestnik/uczestniczka:

K1: wykazuje gotowość do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej (EUS_K01);

K2: wykazuje gotowość do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów (EUS_K02);

K3: ma świadomość tego, że jest nie tylko nauczycielem języka polskiego, ale także wzorem do naśladowania w zakresie posługiwania się piękną, poprawną polszczyzny i ambasadorem polskiej kultury (EUS K14).


Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, wykład konwersatoryjny, analiza i interpretacja utworów literackich, dyskusja problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia służą merytorycznemu przygotowaniu do nauczania historii literatury XIX wieku poprzez poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat piśmiennictwa epoki oraz systematyczną pracę z tekstami literackimi okresów: romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.

Pełny opis:

Zajęcia, integralnie powiązane z wykładem historii literatury polskiej XIX wieku, dotyczą zagadnień prezentowanych w świetle wybranej twórczości epoki: światopoglądowych, programowych, genologicznych. Analizą i interpretacją objęte zostaną utwory, które należą do dziewiętnastowiecznego kanonu literatury narodowej, stanowiące żywotny przedmiot dyskusji i źródło inspiracji.

Literatura:

Utwory literackie (obowiązkowo):

A. Mickiewicz: Romantyczność; Dziady (cz. II)

B. Prus: Katarynka; Lalka (rozdziały: Wiejskie rozrywki; Pod jednym dachem; Lasy, ruiny i czary)

H. Sienkiewicz, Latarnik

Wybrane utwory poetyckie J. Słowackiego (Testament mój), L. Staffa (Deszcz jesienny) i K. Przerwy-Tetmajera (Na Anioł Pański).

(Wszystkie teksty literackie dostępne na stronach internetowych: https://literat.ug.edu.pl/, https://wolnelektury.pl/).

Podczas zajęć udostępniane i wspólnie omawiane mogą być także utwory literackie spoza powyższej listy.

Literatura przedmiotu (pomocniczo):

Seria "Mała Historia Literatury Polskiej": D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863; G. Borkowska, Pozytywiści i inni; J. Tomkowski, Młoda Polska.

Seria "Wielka Historia Literatury Polskiej": A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm; H. Markiewicz, Pozytywizm; A. Hutnikiewicz, Młoda Polska.

A. Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2020 (rozdziały poświęcone literaturze XIX wieku).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wyd.) – hasła związane z problematyką wykładów.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Toruń-Warszawa 2016, t. 1-2 – hasła związane z problematyką wykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- udział w zajęciach (limit nieobecności: 1; każda kolejna wymaga usprawiedliwienia i wykonania dodatkowego zadania – uzgodnionego z prowadzącą; za każdą obecność otrzymuje się 0,5 pkt.);

- aktywność podczas zajęć (każdorazowo za wykazanie się taką aktywnością można uzyskać 0,5 pkt.);

- ocena z pracy pisemnej (tematy i kryteria oceny szczegółowo omówione zostaną podczas pierwszego spotkania); za opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych na podstawie wskazanego przez prowadzącą utworu literackiego można uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Ocena wg punktacji łącznej:

powyżej 5 – 6> dst.

powyżej 6 – 7> dst. plus

powyżej 7 – 8> db.

powyżej 8 – 9> db. plus

powyżej 9 – 10> bdb.

Uwaga! Żeby otrzymać ocenę pozytywną z przedmiotu należy uzyskać przynajmniej 3 punkty z pracy pisemnej oraz trzeba się rozliczyć z ponadlimitowych nieobecności.

(W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia służą merytorycznemu przygotowaniu do nauczania historii literatury XIX wieku poprzez poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat piśmiennictwa epoki oraz systematyczną pracę z tekstami literackimi okresów: romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.

Pełny opis:

Zajęcia, integralnie powiązane z wykładem historii literatury polskiej XIX wieku, dotyczą zagadnień prezentowanych w świetle wybranej twórczości epoki: światopoglądowych, programowych, genologicznych. Analizą i interpretacją objęte zostaną utwory, które należą do dziewiętnastowiecznego kanonu literatury narodowej, stanowiące żywotny przedmiot dyskusji i źródło inspiracji.

Literatura:

Utwory literackie (obowiązkowo):

A. Mickiewicz: Romantyczność; Dziady (cz. II)

B. Prus: Katarynka; Lalka (rozdziały: Wiejskie rozrywki; Pod jednym dachem; Lasy, ruiny i czary)

H. Sienkiewicz, Latarnik

Wybrane utwory poetyckie J. Słowackiego (Testament mój), L. Staffa (Deszcz jesienny) i K. Przerwy-Tetmajera (Na Anioł Pański).

(Wszystkie teksty literackie dostępne na stronach internetowych: https://literat.ug.edu.pl/, https://wolnelektury.pl/).

Podczas zajęć udostępniane i wspólnie omawiane mogą być także utwory literackie spoza powyższej listy.

Literatura przedmiotu (pomocniczo):

Seria "Mała Historia Literatury Polskiej": D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863; G. Borkowska, Pozytywiści i inni; J. Tomkowski, Młoda Polska.

Seria "Wielka Historia Literatury Polskiej": A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm; H. Markiewicz, Pozytywizm; A. Hutnikiewicz, Młoda Polska.

A. Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2020 (rozdziały poświęcone literaturze XIX wieku).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wyd.) – hasła związane z problematyką wykładów.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Toruń-Warszawa 2016, t. 1-2 – hasła związane z problematyką wykładów.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym na MS Teams; link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aURlnS3oknA_vqOqZhJ-YyzxE3VXLfp0B2H230vt6MKg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=adb9b77a-c829-40bd-98ec-3181d540bcc6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.