Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej – wykład: literatura XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1Z-HLXIXW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – wykład: literatura XIX wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii literatury staropolskiej i oświecenia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1 pkt ECTS, w tym:

- 0,5 (15 godzin) za udział w zajęciach zdalnych w trybie asynchronicznym (zapoznanie z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie e-learningowej) oraz konsultacje on-line z prowadzącą;

- 0,5 (15 godzin) za pracę własną (powtórzenie materiału, wykonywanie zadań sprawdzających zamieszczonych na platformie Moodle, czytanie literatury).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć uczestnik/uczestniczka:

W1: zna i rozumie cele kształcenia przedmiotu język polski, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej (EUS_W01);

W2: zna i rozumie treści nauczania przedmiotu język polski, wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej (EUS_W02);

W3: zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury (EUS_W03);

W4: ma zaawansowaną wiedzę o literaturze polskiej XIX wieku, obejmującą jej periodyzację, genologię i twórczość wybranych autorów (EUS_W07);

W5: zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o Polsce i Polakach, w tym z zakresu historii, geografii, kultury i nauki XIX wieku (EUS_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć uczestnik/uczestniczka:

U1: potrafi biegle operować pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania (EUS_U01);

U2: potrafi interpretować treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy (EUS_U02);

U3: potrafi dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych (EUS_U03);

U4: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty, naukowe, użytkowe, a także powstałe w XIX wieku utwory literackie (EUS_U04);

U5: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (EUS_U08);

U6: umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (EUS_U09).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć uczestnik/uczestniczka:

K1: wykazuje gotowość do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej (EUS_K01);

K2: wykazuje gotowość do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów (EUS_K02);

K3: ma świadomość tego, że jest nie tylko nauczycielem języka polskiego, ale także wzorem do naśladowania w zakresie posługiwania się piękną, poprawną polszczyzny i ambasadorem polskiej kultury (EUS K14).


Metody dydaktyczne:

pokaz, opis, opowiadanie, wykład informacyjny, wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład, prezentujący główne dziewiętnastowieczne idee, prądy literackie, najważniejsze ośrodki życia kulturalnego i naukowego oraz twórczość wybranych przedstawicieli epoki, służy merytorycznemu przygotowaniu do prowadzenia zajęć z historii literatury polskiej XIX wieku.

Pełny opis:

Podczas zajęć poświęconych literaturze polskiej XIX wieku omawiane będą zagadnienia dotyczące jej periodyzacji i okoliczności rozwoju oraz ogólnej charakterystyki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski (z uwzględnieniem filozofii, estetyki, genologii), w kontekście których zaprezentowane zostaną wybrane utwory prozatorskie, dramatyczne i poetyckie (znajdujące się na ministerialnej liście lektur obowiązkowych i uzupełniających dla szkół podstawowych w klasach IV-VIII i dla liceum).

Literatura:

Utwory literackie – literatura podstawowa:

A. Asnyk, Do młodych, Daremne żale, Między nami nic nie było

A. Mickiewicz: Oda do młodości; Świtezianka; Dziady (fragmenty cz. IV i III); Pan Tadeusz (koncert Wojskiego)

C. K. Norwid, Fortepian Szopena.

B. Prus: Lalka (rozdział: Medytacje)

K. Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku; Melodia mgieł nocnych; Eviva l'arte.

H. Sienkiewicz: Potop (obrona klasztoru jasnogórskiego); Janko Muzykant

W. S. Reymont, Chłopi (Jesień – rozdział V)

J. Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

S. Wyspiański, Wesele (Dekoracja; Akt III, sceny: XVI, XXXIV-XXXVI)

S. Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony

Utwory literackie – literatura uzupełniająca:

A. Asnyk, Nad głębiami (wybór)

A. Mickiewicz, ballady (Powrót taty, Pani Twardowska), Sonety krymskie (wybór); Konrad Wallenrod

J. Słowacki, Balladyna; Kordian (fragmenty); Listy do Matki (fragmenty)

A. Fredro, Zemsta

E. Orzeszkowa, Nad Niemnem

H. Sienkiewicz, Quo vadis

Poezje: M. Konopnickiej, J. Kasprowicza, B. Leśmiana (wybór)

S. Żeromski, Syzyfowe prace; Ludzie bezdomni

(Wszystkie obowiązkowe teksty literackie i część zalecanych – dostępne na stronach internetowych: https://literat.ug.edu.pl/, https://wolnelektury.pl/).

Literatura przedmiotu (pomocniczo):

Seria "Mała Historia Literatury Polskiej": D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863; G. Borkowska, Pozytywiści i inni; J. Tomkowski, Młoda Polska.

Seria "Wielka Historia Literatury Polskiej": A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm; H. Markiewicz, Pozytywizm; A. Hutnikiewicz, Młoda Polska.

A. Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2020 (rozdziały poświęcone literaturze polskiej XIX wieku).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wyd.) – hasła związane z problematyką wykładów.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Toruń-Warszawa 2016, t. 1-2 – hasła związane z problematyką wykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Po zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi problematyki danego wykładu (udostępnianymi zgodnie z planem zajęć) należy rozwiązać quiz tematyczny na platformie Moodle (dostępny od momentu zamieszczenia związanych z konkretnym wykładem prezentacji, nagrań i tekstów do samodzielnej lektury do terminu przewidzianego na realizację kolejnych zajęć z przedmiotu. Na rozwiązanie każdego z quizów przewiduje się 15 minut. Ocena końcowa uwzględniać będzie wyniki wszystkich (pięciu) quizów, przy czym wymagane jest jednokrotne przystąpienie do każdego z nich w wyznaczonym czasie.

Za każdy quiz można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena wg punktacji łącznej:

powyżej 25 punktów – 30> dst.

powyżej 30 – 35> dst. plus

powyżej 35 – 40> db.

powyżej 40 – 45> db. plus

powyżej 45 – 50> bdb.

(W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, U6, K1, K2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład, prezentujący główne dziewiętnastowieczne idee, prądy literackie, najważniejsze ośrodki życia kulturalnego i naukowego oraz twórczość wybranych przedstawicieli epoki, służy merytorycznemu przygotowaniu do prowadzenia zajęć z historii literatury polskiej XIX wieku.

Pełny opis:

Podczas zajęć poświęconych literaturze polskiej XIX wieku omawiane będą zagadnienia dotyczące jej periodyzacji i okoliczności rozwoju oraz ogólnej charakterystyki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski (z uwzględnieniem filozofii, estetyki, genologii), w kontekście których zaprezentowane zostaną wybrane utwory prozatorskie, dramatyczne i poetyckie (znajdujące się na ministerialnej liście lektur obowiązkowych i uzupełniających dla szkół podstawowych w klasach IV-VIII i dla liceum).

Literatura:

Utwory literackie – literatura podstawowa:

A. Asnyk, Do młodych, Daremne żale, Między nami nic nie było

A. Mickiewicz: Oda do młodości; Świtezianka; Dziady (fragmenty cz. IV i III); Pan Tadeusz (koncert Wojskiego)

C. K. Norwid, Fortepian Szopena.

B. Prus: Lalka (rozdział: Medytacje)

K. Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku; Melodia mgieł nocnych; Eviva l'arte.

H. Sienkiewicz: Potop (obrona klasztoru jasnogórskiego); Janko Muzykant

W. S. Reymont, Chłopi (Jesień – rozdział V)

J. Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

S. Wyspiański, Wesele (Dekoracja; Akt III, sceny: XVI, XXXIV-XXXVI)

S. Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony

Utwory literackie – literatura uzupełniająca:

A. Asnyk, Nad głębiami (wybór)

A. Mickiewicz, ballady (Powrót taty, Pani Twardowska), Sonety krymskie (wybór); Konrad Wallenrod

J. Słowacki, Balladyna; Kordian (fragmenty); Listy do Matki (fragmenty)

A. Fredro, Zemsta

E. Orzeszkowa, Nad Niemnem

H. Sienkiewicz, Quo vadis

Poezje: M. Konopnickiej, J. Kasprowicza, B. Leśmiana (wybór)

S. Żeromski, Syzyfowe prace; Ludzie bezdomni

(Wszystkie obowiązkowe teksty literackie i część zalecanych – dostępne na stronach internetowych: https://literat.ug.edu.pl/, https://wolnelektury.pl/).

Literatura przedmiotu (pomocniczo):

Seria "Mała Historia Literatury Polskiej": D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863; G. Borkowska, Pozytywiści i inni; J. Tomkowski, Młoda Polska.

Seria "Wielka Historia Literatury Polskiej": A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm; H. Markiewicz, Pozytywizm; A. Hutnikiewicz, Młoda Polska.

A. Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2020 (rozdziały poświęcone literaturze polskiej XIX wieku).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wyd.) – hasła związane z problematyką wykładów.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Toruń-Warszawa 2016, t. 1-2 – hasła związane z problematyką wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.