Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wiedza o Polsce i Polakach: historia i geografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-1Z-WPHG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Polsce i Polakach: historia i geografia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w klasycznej chronologizacji dziejów Polski oraz podstawowa wiedza z geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 17 godz.

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 8 godz. (= 6 godz. zajęć na platformie Moodle i 2 godz. konsultacji indywidualnych na platformie Teams.


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie w zaawansowanym stopniu zjawiska i procesy przyrodnicze i antropogeniczne zachodzące w przestrzeni geograficznej współcześnie i w przeszłości ‒ EUS_W10;

W2: Ma wiedzę w zakresie najważniejszych aktualnych problemów z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej ‒ EUS_W10;

W3: Rozumie związki między osiągnięciami geografii a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska i zachowania różnorodności biologicznej ‒ EUS_W10;

W4: Rozumie mechanizmy powstawania pamięci historycznej w wymiarze kolektywnym dotyczącym społeczeństwa polskiego i relacje zachodzące między elementami naukowej wiedzy historycznej dotyczącej dziejów Polski a treściami kształtowanymi w obrębie polskiej pamięci historycznej ‒ EUS_W03;

W5: Zna i rozumie fenomen mitologizowania przeszłości i jego funkcje społeczne oraz miejsce w kolektywnej pamięci historycznej ‒ EUS_W03;

W6: Zna wybrane zagadnienia z zakresu historii Polski, które można określić mianem „węzłowych” ‒ EUS_W10.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym Polski – EUS_U04

EUS_U08;

U2: Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych – EUS_U04;

U3: Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł ‒ EUS_U02;

U4: Potrafi uzasadnić potrzebę edukacji regionalnej w zakresie analiz geograficznych „małej ojczyzny” – EUS_U04;

EUS_U08;

U5: Potrafi operować podstawowymi pojęciami i faktami z zakresu historii Polski ‒ EUS_U01;

U6: Potrafi interpretować różne treści dotyczące przeszłości Polski, właściwie je kategoryzując jako będące elementami wiedzy naukowej bądź pamięci historycznej ‒ EUS_U02.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych ‒ EUS_K01, EUS_K02;

K2: Rozumie potrzebę stosowania zasad postępowania wynikających z poczucia odpowiedzialności za stan środowiska geograficznego ‒ EUS_K01, EUS_K02;

K3: Rozumie potrzebę konfrontowania treści historycznych funkcjonujących w dyskursie publicznym ze stanem badań naukowych na dany temat ‒ EUS_K02;

K4: Rozumie społeczny aspekt funkcjonowania treści historycznych i jest świadomy konieczności zwracania uwagi uczniów na to zjawisko ‒ EUS_K02; EUS_K04; EUS_K05.


Metody dydaktyczne:

metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji, metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji, metody ewaluacyjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu usystematyzować wiedzę o Polsce z zakresu historii i geografii oraz selektywnie podejść do treści nauczania, by wskazać słuchaczom źródła wiedzy oraz inspiracje dydaktyczne w tym zakresie.

Pełny opis:

W zakresie historii przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- relacje zachodzące między nauką historyczną a pamięcią historyczną w odniesieniu do problematyki nauczania przedmiotu ‘historia Polski’;

- problematykę mitologizacji przeszłości oraz jej upraszczania i stereotypizacji;

- przegląd kilku najważniejszych („węzłowych”) fenomenów dziejów Polski od X/XI do XX/XXI w., m.in. w kontekście dwóch wyżej wskazanych zagadnień.

W zakresie geografii przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- położenie i zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski w Europie:

- zjawiska i procesy społeczno-kulturowe i ekonomiczne zachodzącymi we współczesnej Polsce na tle krajów Unii Europejskiej;

- sposoby prezentacji danych geograficznych oraz ich źródła;

- geograficzne elementy edukacji regionalnej – źródła, projekty, realizacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bednarek S., Korzeniewski B. (red.), 2014, Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa;

- Porter-Schücs B., 2021, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii, tłum. A. Dzierzgowska, Jan Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry, Warszawa;

- Topolski J., 1994, Historia Polski: od czasów najdawniejszych do 1990 roku, Wydawnictwo Kopia, Warszawa;

- Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków;

- Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa;

- Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa;

- Rogacki H. (red.), 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN Warszawa;

- Węcławowicz G., 2018, Geografia społeczna Polski, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

- Davies N., 1999, Boże igrzysko. Historia Polski, Znak, Kraków;

- Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Kalicka J. (współpr.), 2014, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa;

- Topolski J., 2012, Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań;

- Baczwarow, M. Suliborski A., 2003, Kompendium Wiedzy Geografii Politycznej Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa;

- Kaczmarek, J., 2019, Drogi myślenia w geografii społecznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (46), 7-18. - Starkel L. (red.), 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (testy na platformie Moodle - jeden z historii i jeden z geografii) weryfikujące następujące efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, K1, K2, K3, K4.

Zaliczenia wg następujących kryteriów:

dst > 51%

dst plus > 61%

db > 71%

db plus > 81%

bdb > 91%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik, Iwona Kaproń-Charzyńska, Krzysztof Kwiatkowski, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Anna Dubownik, Krzysztof Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu usystematyzować wiedzę o Polsce z zakresu historii i geografii oraz selektywnie podejść do treści nauczania, by wskazać słuchaczom źródła wiedzy oraz inspiracje dydaktyczne w tym zakresie.

Pełny opis:

W zakresie historii przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- relacje zachodzące między nauką historyczną a pamięcią historyczną w odniesieniu do problematyki nauczania przedmiotu ‘historia Polski’;

- problematykę mitologizacji przeszłości oraz jej upraszczania i stereotypizacji;

- przegląd kilku najważniejszych („węzłowych”) fenomenów dziejów Polski od X/XI do XX/XXI w., m.in. w kontekście dwóch wyżej wskazanych zagadnień.

W zakresie geografii przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- położenie i zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski w Europie:

- zjawiska i procesy społeczno-kulturowe i ekonomiczne zachodzącymi we współczesnej Polsce na tle krajów Unii Europejskiej;

- sposoby prezentacji danych geograficznych oraz ich źródła;

- geograficzne elementy edukacji regionalnej – źródła, projekty, realizacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bednarek S., Korzeniewski B. (red.), 2014, Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa;

- Porter-Schücs B., 2021, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii, tłum. A. Dzierzgowska, Jan Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry, Warszawa;

- Topolski J., 1994, Historia Polski: od czasów najdawniejszych do 1990 roku, Wydawnictwo Kopia, Warszawa;

- Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków;

- Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa;

- Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa;

- Rogacki H. (red.), 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN Warszawa;

- Węcławowicz G., 2018, Geografia społeczna Polski, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

- Davies N., 1999, Boże igrzysko. Historia Polski, Znak, Kraków;

- Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Kalicka J. (współpr.), 2014, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa;

- Topolski J., 2012, Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań;

- Baczwarow, M. Suliborski A., 2003, Kompendium Wiedzy Geografii Politycznej Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa;

- Kaczmarek, J., 2019, Drogi myślenia w geografii społecznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (46), 7-18. - Starkel L. (red.), 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik, Iwona Kaproń-Charzyńska, Krzysztof Kwiatkowski, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Anna Dubownik, Krzysztof Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu usystematyzować wiedzę o Polsce z zakresu historii i geografii oraz selektywnie podejść do treści nauczania, by wskazać słuchaczom źródła wiedzy oraz inspiracje dydaktyczne w tym zakresie.

Pełny opis:

W zakresie historii przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- relacje zachodzące między nauką historyczną a pamięcią historyczną w odniesieniu do problematyki nauczania przedmiotu ‘historia Polski’;

- problematykę mitologizacji przeszłości oraz jej upraszczania i stereotypizacji;

- przegląd kilku najważniejszych („węzłowych”) fenomenów dziejów Polski od X/XI do XX/XXI w., m.in. w kontekście dwóch wyżej wskazanych zagadnień.

W zakresie geografii przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

- położenie i zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski w Europie:

- zjawiska i procesy społeczno-kulturowe i ekonomiczne zachodzącymi we współczesnej Polsce na tle krajów Unii Europejskiej;

- sposoby prezentacji danych geograficznych oraz ich źródła;

- geograficzne elementy edukacji regionalnej – źródła, projekty, realizacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bednarek S., Korzeniewski B. (red.), 2014, Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa;

- Porter-Schücs B., 2021, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii, tłum. A. Dzierzgowska, Jan Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry, Warszawa;

- Topolski J., 1994, Historia Polski: od czasów najdawniejszych do 1990 roku, Wydawnictwo Kopia, Warszawa;

- Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków;

- Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa;

- Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa;

- Rogacki H. (red.), 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN Warszawa;

- Węcławowicz G., 2018, Geografia społeczna Polski, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

- Davies N., 1999, Boże igrzysko. Historia Polski, Znak, Kraków;

- Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Kalicka J. (współpr.), 2014, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa;

- Topolski J., 2012, Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań;

- Baczwarow, M. Suliborski A., 2003, Kompendium Wiedzy Geografii Politycznej Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa;

- Kaczmarek, J., 2019, Drogi myślenia w geografii społecznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (46), 7-18. - Starkel L. (red.), 1999, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)