Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-2-DJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność wykorzystywania narzędzi do pracy zdalnej (TEAMS, MODDLE) w podstawowym zakresie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 25 godzin = 1 ECTS

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 20 godzin

- konsultacje indywidualne – 5 godzin.


Czas poświęcony na pracę indywidualną – 25 godzin = 1 ECTS

(obejmuje wyszukiwanie materiałów, analizę dokumentów, czytanie literatury, uzupełnianie notatek, zapoznawanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie MOODLE, przygotowanie pracy zaliczeniowej).


Łączny nakład pracy: 50 godzin = 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna miejsce zagadnień językowych w programach nauczania języka polskiego na poszczególnych etapach edukacji oraz widzi związki treści językowych z innymi treściami nauczania (EUS_W11, EUS_W12, EUS_W13);

W2: Zna konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania języka, w tym metody nauczania zdalnego (EUS_W15);

W3: Posiada wiedzę z zakresu diagnozy, kontroli i oceniania efektów kształcenia językowego (EUS_W20, EUS_W21, EUS_W22);

W4: Orientuje się w literaturze dotyczącej nauczania języka polskiego (EUS_W24).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeanalizować programy nauczania pod kątem zawartych w nim treści z zakresu nauczania wiedzy o języku i kompetencji językowych i konstruować własne rozkłady i programy nauczania (EUS_U13, EUS_U14);

U2: Wiąże treści programowe z zakresu nauczania języka, literatury i kultury, dobierając odpowiednie metody i formy nauczania (EUS_U15, EUS_U19);

U3: Potrafi przekazywać informacje o treściach, procesie nauczania i jego efektach w sposób zrozumiały dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów, a także innych pracowników szkoły (EUS_U16, EUS_U17, EUS_U18);

U4: Potrafi kontrolować poziom wiedzy uczniów z zakresu nauki o języku oraz diagnozuje poziom ich kompetencji językowych, w szczególności identyfikuje błędy językowe, potrafi im przeciwdziałać oraz je korygować poprzez dobór ćwiczeń i opracowywanie sprawdzianów (EUS_U20, EUS_U21, EUS_U22).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do dostosowywania metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, a także do korzystania ze zróżnicowanych i aktualnych źródeł wiedzy i pomocy dydaktycznych (EUS_K06, EUS_K10);

K2: Jest gotów do popularyzowania wśród uczniów wiedzy o języku polskim, a także jego roli w życiu społecznym (EUS_K04, EUS_08);

K3: Jest przygotowany do uczenia się przez całe życie oraz do zachęcania uczniów do aktywnego rozwijania wiedzy i umiejętności językowych oraz krytycznego korzystania ze źródeł (EUS_09, EUS_10, EUS_11).

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

pokaz

metoda ćwiczeniowa, projektu

giełda pomysłów

studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat procesu dydaktycznego odbywającego się na II i III etapie edukacji polonistycznej w zakresie nauczania języka.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy kursu:

1) zapoznają się z literaturą metodyczną dotyczącą kształcenia językowego w szkole podstawowej i średniej, a także z podręcznikami do nauki o języku,

2) przeanalizują dokumenty regulujące proces dydaktyczny,

3) podzielą się doświadczeniami z nauczania studentów i przedstawią dobre praktyki w tym zakresie,

4) przeanalizują podane przez wykładowcę sytuacje problemowe,

5) poznają wartości i ograniczenia klasycznych i nowszych metod nauczania wiedzy o języku i języka,

6) pogłębią wiedzę na temat metod oceny poziomu kompetencji językowych, będą sami układali testy i sprawdziany kompetencji,

7) według podanych wskazówek przygotują zestawy zadań rozwijających kompetencje językowe w oparciu o teksty kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Język polski (część: Kształcenie językowe. Gramatyka, zob. https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski)

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (część: Kształcenie językowe. Gramatyka, zob. https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-polski)

3. Wybrane programy do nauczania języka polskiego, np. J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, Między nami, Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, B. Pałasz, Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum.

4. Wybrane podręczniki i zbiory ćwiczeń do nauczania języka polskiego.

5. Fiszbak J., 2017, Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”.

6. Gębka-Wolak, 2019, Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : język polski w klasach 4-8, „Edukacja” nr 3, s. 68-84.

7. Gębka-Wolak M., Walkiewicz A., 2021. Polszczyzna jako fleksyjny język docelowy, [w:] Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty, dylematy, trendy, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków, s. 89-111.

Literatura uzupełniająca

1. Gębal P., Miodunka W.T., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.

2. Jaworski M., 1978, Metodyka nauki o języku, Warszawa.

3. Jaworski J., 2003, Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej, Zielona Góra.

4.Kowalikowa J., Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do słowa, [w:] Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A, Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków.

5. Nagajowa M., 1994, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Kielce.

6. Szymańska M., 2016, Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków.

7. Stepanik S., Awramiuk E., 2020, Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji, Białystok.

8. Tokarski J., 1966, Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki, Warszawa.

Wybrane artykuły zawarte w białostockiej serii „Z problematyki kształcenia językowego”.

9. Zbróg P., 2005, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce.

Metody i kryteria oceniania:

- wykonywanie pisemnych i ustnych zadań praktycznych podczas zajęć (np. analiza treści zawartych w programach nauczania, analiza ćwiczeń zawartych w podręcznikach, układanie zadań językowych do tekstów kultury, identyfikowanie i poprawa błędów w pracach pisemnych ustne sprawdzanie wiadomości), omawianie literatury, swobodne wypowiedzi podczas zajęć

(W1, W2, W3, W4; U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4)

- przygotowanie i prezentacja pracy zaliczeniowej polegającej na opracowaniu ćwiczeń kształcących umiejętności komunikacyjne do wybranego tekstu kultury i opatrzeniu ich komentarzem metodycznym (W1, W2, U1, U2)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat procesu dydaktycznego odbywającego się na II i III etapie edukacji polonistycznej w zakresie nauczania języka.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy kursu:

1) zapoznają się z literaturą metodyczną dotyczącą kształcenia językowego w szkole podstawowej i średniej, a także z podręcznikami do nauki o języku;

2) przeanalizują dokumenty regulujące proces dydaktyczny,

3) podzielą się doświadczeniami z nauczania studentów i przedstawią dobre praktyki w tym zakresie;

4) przeanalizują podane przez wykładowcę sytuacje problemowe,

5) poznają wartości i ograniczenia klasycznych i nowszych metod nauczania wiedzy o języku i języka;

6) pogłębią wiedzę na temat metod oceny poziomu kompetencji językowych, będą sami układali testy i sprawdziany kompetencji

7) według podanych wskazówek przygotują zestawy zadań rozwijających kompetencje językowe w oparciu o teksty kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Język polski (część: Kształcenie językowe. Gramatyka, zob. https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski)

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (część: Kształcenie językowe. Gramatyka, zob. https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-polski)

3. Wybrane programy do nauczania języka polskiego, np. J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, Między nami, Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, B. Pałasz, Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum.

4. Wybrane podręczniki i zbiory ćwiczeń do nauczania języka polskiego.

5. Fiszbak J., 2017, Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”.

6. Gębka-Wolak, 2019, Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : język polski w klasach 4-8, „Edukacja” nr 3, s. 68-84.

7. Gębka-Wolak M., Walkiewicz A., 2021. Polszczyzna jako fleksyjny język docelowy, [w:] Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty, dylematy, trendy, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków, s. 89-111.

Literatura uzupełniająca

1. Gębal P., Miodunka W.T., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.

2. Jaworski M., 1978, Metodyka nauki o języku, Warszawa.

3. Jaworski J., 2003, Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej, Zielona Góra.

4.Kowalikowa J., Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do słowa, [w:] Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A, Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków.

5. Nagajowa M., 1994, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Kielce.

6. Szymańska M., 2016, Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków.

7. Stepanik S., Awramiuk E., 2020, Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji, Białystok.

8. Tokarski J., 1966, Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki, Warszawa.

Wybrane artykuły zawarte w białostockiej serii „Z problematyki kształcenia językowego”.

9. Zbróg P., 2005, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Małgorzata Gębka-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat procesu dydaktycznego odbywającego się na II i III etapie edukacji polonistycznej w zakresie nauczania języka.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy kursu:

1) zapoznają się z literaturą metodyczną dotyczącą kształcenia językowego w szkole podstawowej i średniej, a także z podręcznikami do nauki o języku;

2) przeanalizują dokumenty regulujące proces dydaktyczny,

3) podzielą się doświadczeniami z nauczania studentów i przedstawią dobre praktyki w tym zakresie;

4) przeanalizują podane przez wykładowcę sytuacje problemowe,

5) poznają wartości i ograniczenia klasycznych i nowszych metod nauczania wiedzy o języku i języka;

6) pogłębią wiedzę na temat metod oceny poziomu kompetencji językowych, będą sami układali testy i sprawdziany kompetencji

7) według podanych wskazówek przygotują zestawy zadań rozwijających kompetencje językowe w oparciu o teksty kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Język polski (część: Kształcenie językowe. Gramatyka, zob. https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski)

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (część: Kształcenie językowe. Gramatyka, zob. https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-polski)

3. Wybrane programy do nauczania języka polskiego, np. J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, Między nami, Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, B. Pałasz, Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum.

4. Wybrane podręczniki i zbiory ćwiczeń do nauczania języka polskiego.

5. Fiszbak J., 2017, Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”.

6. Gębka-Wolak, 2019, Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : język polski w klasach 4-8, „Edukacja” nr 3, s. 68-84.

7. Gębka-Wolak M., Walkiewicz A., 2021. Polszczyzna jako fleksyjny język docelowy, [w:] Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty, dylematy, trendy, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków, s. 89-111.

Literatura uzupełniająca

1. Gębal P., Miodunka W.T., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.

2. Jaworski M., 1978, Metodyka nauki o języku, Warszawa.

3. Jaworski J., 2003, Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej, Zielona Góra.

4.Kowalikowa J., Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do słowa, [w:] Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A, Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków.

5. Nagajowa M., 1994, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Kielce.

6. Szymańska M., 2016, Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków.

7. Stepanik S., Awramiuk E., 2020, Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji, Białystok.

8. Tokarski J., 1966, Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki, Warszawa.

Wybrane artykuły zawarte w białostockiej serii „Z problematyki kształcenia językowego”.

9. Zbróg P., 2005, Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)