Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego z elementami kultury języka: składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-2-GS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego z elementami kultury języka: składnia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu składni i interpunkcji omawianych w szkole podstawowej oraz średniej, a także umiejętność korzystania z narzędzi umożliwiających uczestnictwo w zdalnym procesie dydaktycznym, w szczególności z platformy Microsoft Teams.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 20 godzin = 1 ECTS

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów – 15 godzin

- konsultacje indywidualne – 5 godzin.


Czas poświęcony na pracę indywidualną – 20 godzin = 1 ECTS

(obejmuje wyszukiwanie materiałów, analizę dokumentów, czytanie literatury, uzupełnianie notatek, zapoznawanie się z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie Microsoft Teams, przygotowanie prac domowych i końcowej pracy zaliczeniowej).


Łączny nakład pracy: 40 godzin = 2 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna miejsce zagadnień składniowych w programach nauczania języka polskiego na poszczególnych etapach edukacji oraz widzi związki treści z zakresu składni z innymi zagadnieniami nauczanymi w ramach języka polskiego (EUS_W11, EUS_W12, EUS_W13);

W2: Ma zaawansowaną wiedzę o składniowym podsystemie współczesnego języka polskiego, a także z dziedziny interpunkcji, i kultury języka (EUS_W04);

W3: Zna słowniki języka polskiego i poradniki językowe (EUS_W05);

W4: Orientuje się w literaturze dotyczącej opisu zagadnień składni współczesnego języka polskiego oraz poprawności składniowej (EUS_W14, EUS_W16, EUS_W18).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeanalizować programy nauczania pod kątem zawartych w nim treści z zakresu nauczania wiedzy o języku i kompetencji językowych i konstruować własne rozkłady i programy nauczania uwzględniające poznane zagadnienia składniowe (EUS_U13, EUS_U14);

U2: Wiąże treści programowe z zakresu nauczania składni, dobierając odpowiednie metody i formy nauczania (EUS_U15, EUS_U19);

U3: Potrafi przekazywać informacje o poznanych zagadnieniach składniowych i ich funkcji komunikacyjnej w sposób zrozumiały dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów, a także innych pracowników szkoły (EUS_U16, EUS_U17, EUS_U18);

U4: Potrafi kontrolować poziom wiedzy uczniów z zakresu nauki o języku (w szczególności ze składni) oraz diagnozuje poziom uczniowskich kompetencji językowych, identyfikuje błędy składniowe, potrafi im przeciwdziałać oraz je korygować poprzez dobór ćwiczeń i merytorycznie poprawne, a jednocześnie komunikatywne objaśnienie mechanizmów różnych usterek składniowych i interpunkcyjnych (EUS_U20, EUS_U21, EUS_U22).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej (EUS_K01);

K2: Jest gotów do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia komunikacyjnych kompetencji uczniów (EUS_K02);

K3: Ma świadomość tego, że nie tylko naucza języka polskiego, ale także jest wzorem do naśladowania w zakresie posługiwania się piękną, poprawną polszczyzną w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych (ESU_K14).

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny,

pokaz,

metoda ćwiczeniowa,

giełda pomysłów,

studium przypadku

Wszystkie wyszczególnione wyżej metody realizowane są w formie nauczania zdalnego (online)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat składniowych zjawisk znamiennych dla współczesnej polszczyzny oraz ich funkcji w procesie językowej komunikacji, także o składniowej motywacji wielu obowiązujących przepisów interpunkcyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy kursu:

1) zapoznają się z literaturą dotyczącą charakterystyki składniowego podsystemu współczesnej polszczyzny;

2) poznają podstawowe poradniki na temat poprawności w zakresie składni i interpunkcji;

3) podejmą próbę samodzielnych interpretacji rozmaitych zjawisk językowych;

4) przeanalizują podane przez wykładowcę sytuacje problemowe,

5) poznają wartości i ograniczenia klasycznych i nowszych metod opisu poznawanej subdyscypliny lingwistycznej;

6) pogłębią wiedzę na temat metod normatywnej oceny tekstów pisanych w zakresie składni i interpunkcji;

7) według podanych wskazówek przygotują zestawy zadań rozwijających własne i uczniowskie kompetencje językowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Grzegorczykowa, 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

Z. Klemensiewicz, 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa (lub wyd. następne).

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998 (rozdział Składnia).

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4. zmienione, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

D. Buttler, 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń. Seria druga. Opracowania, skrypt UW, pod red. D. Kopcińskiej, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 1996, rozdz. Składnia, s. 164-216, oraz Aneksy, s. 227-253 i 295-324.

Encyklopedia języka polskiego (EJP), 1994, red. S. Urbańczyk, Wrocław (wybrane hasła z fonetyki i morfologii);

H. Jadacka, 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo studenta w czasie zajęć i znajomość literatury przedmiotu - K1;

2. Ocena pracy domowej składającej się z dwóch następujących komponentów:

a) zbioru zadań przygotowanych przez prowadzącego zajęcia, na podstawie których studenci powinni wykazać się znajomością siatki pojęć z omawianej dyscypliny, wiedzą dotyczącą procedur badawczych stosowanych na poziomie składni, a przede wszystkim umiejętnościami analizy oraz interpretacji rozmaitych zjawisk składniowych;

b) zbioru zadań składniowo-poprawnościowych przygotowanych przez studentów jako świadectwo zdobytej wiedzy i wykształconych umiejętności merytorycznych oraz metodycznych (W1, W2, W3, W4; U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota, Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat składniowych zjawisk znamiennych dla współczesnej polszczyzny oraz ich funkcji w procesie językowej komunikacji, także o składniowej motywacji wielu obowiązujących przepisów interpunkcyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy kursu:

1) zapoznają się z literaturą dotyczącą charakterystyki składniowego podsystemu współczesnej polszczyzny;

2) poznają podstawowe poradniki na temat poprawności w zakresie składni i interpunkcji;

3) podejmą próbę samodzielnych interpretacji rozmaitych zjawisk językowych;

4) przeanalizują podane przez wykładowcę sytuacje problemowe,

5) poznają wartości i ograniczenia klasycznych i nowszych metod opisu poznawanej subdyscypliny lingwistycznej;

6) pogłębią wiedzę na temat metod normatywnej oceny tekstów pisanych w zakresie składni i interpunkcji;

7) według podanych wskazówek przygotują zestawy zadań rozwijających własne i uczniowskie kompetencje językowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Grzegorczykowa, 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

Z. Klemensiewicz, 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa (lub wyd. następne).

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998 (rozdział Składnia).

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4. zmienione, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

D. Buttler, 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń. Seria druga. Opracowania, skrypt UW, pod red. D. Kopcińskiej, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 1996, rozdz. Składnia, s. 164-216, oraz Aneksy, s. 227-253 i 295-324.

Encyklopedia języka polskiego (EJP), 1994, red. S. Urbańczyk, Wrocław (wybrane hasła z fonetyki i morfologii);

H. Jadacka, 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Karolina Pluskota, Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat składniowych zjawisk znamiennych dla współczesnej polszczyzny oraz ich funkcji w procesie językowej komunikacji, także o składniowej motywacji wielu obowiązujących przepisów interpunkcyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W ich trakcie uczestnicy kursu:

1) zapoznają się z literaturą dotyczącą charakterystyki składniowego podsystemu współczesnej polszczyzny;

2) poznają podstawowe poradniki na temat poprawności w zakresie składni i interpunkcji;

3) podejmą próbę samodzielnych interpretacji rozmaitych zjawisk językowych;

4) przeanalizują podane przez wykładowcę sytuacje problemowe,

5) poznają wartości i ograniczenia klasycznych i nowszych metod opisu poznawanej subdyscypliny lingwistycznej;

6) pogłębią wiedzę na temat metod normatywnej oceny tekstów pisanych w zakresie składni i interpunkcji;

7) według podanych wskazówek przygotują zestawy zadań rozwijających własne i uczniowskie kompetencje językowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Grzegorczykowa, 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

Z. Klemensiewicz, 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa (lub wyd. następne).

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998 (rozdział Składnia).

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4. zmienione, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

D. Buttler, 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń. Seria druga. Opracowania, skrypt UW, pod red. D. Kopcińskiej, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 1996, rozdz. Składnia, s. 164-216, oraz Aneksy, s. 227-253 i 295-324.

Encyklopedia języka polskiego (EJP), 1994, red. S. Urbańczyk, Wrocław (wybrane hasła z fonetyki i morfologii);

H. Jadacka, 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)