Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-2-HLXXIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura XXI wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów z cyklu „Historia literatury polskiej”:

- literatura staropolska i oświecenie

- literatura XIX wieku

- literatura XX wieku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnik/uczestniczka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 1 punkt ECTS, odpowiadający nakładowi ok. 27 godzin pracy, z tego:

– 0,4 pkt ECTS za udział w zajęciach (10 godz. pracy) i konsultacjach z osobą prowadzącą (2 godz.);

– 0,6 pkt ECTS za pracę własną (15 godz.): czytanie lektur, przygotowanie się do zajęć, opracowanie scenariusza lekcji języka polskiego.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna treść i problematykę utworów literatury polskiej pochodzących z XXI wieku i zawartych w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej – EUS_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi biegle operować pojęciami i faktami zawartymi w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej w kontekście literatury polskiej XXI wieku – EUS_U01.

U02: Potrafi interpretować utwory literatury polskiej XXI wieku zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej z perspektywy aktualnego stanu wiedzy krytyczno- i historycznoliterackiej – EUS_U02.

U03: Potrafi czytać ze zrozumieniem utwory literatury polskiej XXI wieku oraz poświęcone im teksty naukowe i krytycznoliterackie – EUS_U04.

U04: Potrafi analizować i interpretować utwory literatury polskiej XXI wieku z zastosowaniem odpowiednich metod i słowników teoretycznych – EUS_U05, EUS_U10.

U05: Umie umiejscowić utwory literatury polskiej XXI wieku kontekście historycznym, społecznym i kulturowym – EUS_U08.

U06: Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów literatury polskiej XXI wieku – EUS_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej z zakresu literatury polskiej XXI wieku – EUS_K01.

K02: Jest gotów do poszukiwania w periodykach literackich i Internecie nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów – EUS_K02.

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników/uczestniczek studiów z najważniejszymi autorami, utworami i zjawiskami w literaturze polskiej XXI wieku w odniesieniu do wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium zostaną omówione następujące utwory literackie z listy lektur obowiązkowych zawartej w podstawie programowej przedmiotu język polski dla szkoły ponadpodstawowej (zakres podstawowy): Jacek Dukaj, Katedra, Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Antoni Libera, Madame, Andrzej Stasiuk, Miejsce oraz Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Dukaj Jacek, Katedra, w: tegoż, W kraju niewiernych, Warszawa 2000 (lub. wyd. nast.).

– Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2004 (lub wyd. nast.).

– Libera Antoni, Madame, Kraków 1998 (lub wyd. nast.).

– Stasiuk Andrzej, Miejsce, w: tegoż, Opowieści galicyjskie, Kraków 1995 (lub wyd. nast.).

– Tokarczuk Olga, Profesor Andrews w Warszawie, w: tejże, Gra na wielu bębenkach, Wałbrzych 2001 (lub wyd. nast.)

Literatura uzupełniająca:

– Gajowiak Aleksandra, W świecie nawiązań: o czytaniu „Madame” Antoniego Libery, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologiae” 2017, nr 2, s. 41–51, online: https://journals.umcs.pl/ff/article/view/5031/4797.

– Gralewicz-Wolny Iwona, Warsztat Greka. O „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego, w: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?, t. 2, red. Józef Olejniczak, Anna

– Szawerna-Dyrszka, Katowice 2010, s. 187–210), online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4043/1/Gralewicz_

Wolny_Warsztat_Greka.pdf.

– Larenat Anna, Stan wojenny w doświadczeniu Anglika. Interpretacja opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej, Warszawa 2015, s. 197–208, online: https://repozytorium.uwb.edu.pl/ jspui/bitstream/

11320/11140/1/A_Larenta_Stan_wojenny_w_doswiadczeniu_

Anglika.pdf.

– Leś Mariusz M., Między sacrum a symulakrum. Przestrzeń chaosu w „Katedrze” Jacka Dukaja, „Świat i Słowo” 2020, nr 2, s. 89–108, online: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=974642.

– Wójcik-Dudek Małgorzata, Rozumieć przestrzeń: o „Miejscu” Andrzeja Stasiuka, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2019, s. 37–49, online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/13595/1/Wojcik-Dudek_Rozumiec_przestrzen_O_Miejscu_Andrzeja_Stasiuka.pdf.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– obecność na zajęciach prowadzonych synchronicznie, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach – K01, K02;

– autorski scenariusz lekcji języka polskiego na temat wybranego utworu omawianego na zajęciach – W01, U01, U02, U03, U04, U05, U06.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Jakub Osiński, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Jakub Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników/uczestniczek studiów z najważniejszymi autorami, utworami i zjawiskami w literaturze polskiej XXI wieku w odniesieniu do wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium zostaną omówione następujące utwory literackie z listy lektur obowiązkowych zawartej w podstawie programowej przedmiotu język polski dla szkoły ponadpodstawowej (zakres podstawowy): Jacek Dukaj, Katedra, Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Antoni Libera, Madame, Andrzej Stasiuk, Miejsce oraz Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Dukaj Jacek, Katedra, w: tegoż, W kraju niewiernych, Warszawa 2000 (lub. wyd. nast.).

– Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2004 (lub wyd. nast.).

– Libera Antoni, Madame, Kraków 1998 (lub wyd. nast.).

– Stasiuk Andrzej, Miejsce, w: tegoż, Opowieści galicyjskie, Kraków 1995 (lub wyd. nast.).

– Tokarczuk Olga, Profesor Andrews w Warszawie, w: tejże, Gra na wielu bębenkach, Wałbrzych 2001 (lub wyd. nast.)

Literatura uzupełniająca:

– Gajowiak Aleksandra, W świecie nawiązań: o czytaniu „Madame” Antoniego Libery, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologiae” 2017, nr 2, s. 41–51, online: https://journals.umcs.pl/ff/article/view/5031/4797.

– Gralewicz-Wolny Iwona, Warsztat Greka. O „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego, w: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?, t. 2, red. Józef Olejniczak, Anna

– Szawerna-Dyrszka, Katowice 2010, s. 187–210), online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4043/1/Gralewicz_

Wolny_Warsztat_Greka.pdf.

– Larenat Anna, Stan wojenny w doświadczeniu Anglika. Interpretacja opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej, Warszawa 2015, s. 197–208, online: https://repozytorium.uwb.edu.pl/ jspui/bitstream/

11320/11140/1/A_Larenta_Stan_wojenny_w_doswiadczeniu_

Anglika.pdf.

– Leś Mariusz M., Między sacrum a symulakrum. Przestrzeń chaosu w „Katedrze” Jacka Dukaja, „Świat i Słowo” 2020, nr 2, s. 89–108, online: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=974642.

– Wójcik-Dudek Małgorzata, Rozumieć przestrzeń: o „Miejscu” Andrzeja Stasiuka, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2019, s. 37–49, online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/13595/1/Wojcik-Dudek_Rozumiec_przestrzen_O_Miejscu_Andrzeja_Stasiuka.pdf.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Jakub Osiński, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Jakub Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników/uczestniczek studiów z najważniejszymi autorami, utworami i zjawiskami w literaturze polskiej XXI wieku w odniesieniu do wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium zostaną omówione następujące utwory literackie z listy lektur obowiązkowych zawartej w podstawie programowej przedmiotu język polski dla szkoły ponadpodstawowej (zakres podstawowy): Jacek Dukaj, Katedra, Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Antoni Libera, Madame, Andrzej Stasiuk, Miejsce oraz Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Dukaj Jacek, Katedra, w: tegoż, W kraju niewiernych, Warszawa 2000 (lub. wyd. nast.).

– Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2004 (lub wyd. nast.).

– Libera Antoni, Madame, Kraków 1998 (lub wyd. nast.).

– Stasiuk Andrzej, Miejsce, w: tegoż, Opowieści galicyjskie, Kraków 1995 (lub wyd. nast.).

– Tokarczuk Olga, Profesor Andrews w Warszawie, w: tejże, Gra na wielu bębenkach, Wałbrzych 2001 (lub wyd. nast.)

Literatura uzupełniająca:

– Gajowiak Aleksandra, W świecie nawiązań: o czytaniu „Madame” Antoniego Libery, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologiae” 2017, nr 2, s. 41–51, online: https://journals.umcs.pl/ff/article/view/5031/4797.

– Gralewicz-Wolny Iwona, Warsztat Greka. O „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego, w: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?, t. 2, red. Józef Olejniczak, Anna

– Szawerna-Dyrszka, Katowice 2010, s. 187–210), online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4043/1/Gralewicz_

Wolny_Warsztat_Greka.pdf.

– Larenat Anna, Stan wojenny w doświadczeniu Anglika. Interpretacja opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej, Warszawa 2015, s. 197–208, online: https://repozytorium.uwb.edu.pl/ jspui/bitstream/

11320/11140/1/A_Larenta_Stan_wojenny_w_doswiadczeniu_

Anglika.pdf.

– Leś Mariusz M., Między sacrum a symulakrum. Przestrzeń chaosu w „Katedrze” Jacka Dukaja, „Świat i Słowo” 2020, nr 2, s. 89–108, online: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=974642.

– Wójcik-Dudek Małgorzata, Rozumieć przestrzeń: o „Miejscu” Andrzeja Stasiuka, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2019, s. 37–49, online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/13595/1/Wojcik-Dudek_Rozumiec_przestrzen_O_Miejscu_Andrzeja_Stasiuka.pdf.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)