Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – wykład: literatura XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-2-HLXXIW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – wykład: literatura XXI wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przedmiotów z cyklu „Historia literatury polskiej”:

- literatura staropolska i oświecenie

- literatura XIX wieku

- literatura XX wieku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnik/uczestniczka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 1 punkt ECTS, odpowiadający nakładowi ok. 25 godzin pracy, z tego:

– 0,4 pkt ECTS za udział w zajęciach (5 godz. pracy) i konsultacjach z osobą prowadzącą (2 godz.);

– 0,6 pkt ECTS za pracę własną (18 godz.): przygotowanie się do zajęć i zaliczenia.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Zna twórczość najważniejszych autorów literatury polskiej XXI wieku oraz najważniejsze zjawiska literackie tego okresu – EUS_W07.

W02: Zna zasady analizy i interpretacji utworów literackich pochodzących z XXI wieku – EUS_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi dobierać utwory literatury polskiej XXI wieku umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych – EUS_U03.

U02: Potrafi analizować i interpretować utwory literatury polskiej XXI wieku z zastosowaniem odpowiednich metod i słowników teoretycznych – EUS_U05, EUS_U10.

U03: Umie umiejscowić utwory literatury polskiej XXI wieku kontekście historycznym, społecznym i kulturowym – EUS_U08.

U04: Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów literatury polskiej XXI wieku – EUS_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej z zakresu literatury polskiej XXI wieku – EUS_K01.

K02: Jest gotów do poszukiwania w periodykach literackich i Internecie nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów – EUS_K02.


Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników/uczestniczek z najważniejszymi autorami, utworami i zjawiskami w literaturze polskiej XXI wieku w odniesieniu do wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z literaturą polską XXI wieku: periodyzacja literatury polskiej przełomu wieków, sylwetki najważniejszych polskich pisarzy współczesnych, tematyka przez nich podejmowana, genologia literatury najnowszej oraz przejawy i formy współczesnego życia literackiego.

Literatura:

– Poezja polska po roku 2000, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, online: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/poezja_polska_po_roku_2000/poezja_polska_po_roku_2000.pdf.

– Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010.

– Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Czapliński, Poznań 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie quizu na platformie Moodle – W01, W02, U01, U02, U03, U04, K01, K02.

Ocena będzie wynikała z sumy punktów uzyskanych przez uczestnika/uczestniczkę z quizu na platformie Moodle.

Skala ocen:

100–90% – 5

80–89% – 4,5

70–79% – 4

60–69% – 3,5

50–59% – 3

0–49% – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Jakub Osiński, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Jakub Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników/uczestniczek z najważniejszymi autorami, utworami i zjawiskami w literaturze polskiej XXI wieku w odniesieniu do wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z literaturą polską XXI wieku: periodyzacja literatury polskiej przełomu wieków, sylwetki najważniejszych polskich pisarzy współczesnych, tematyka przez nich podejmowana, genologia literatury najnowszej oraz przejawy i formy współczesnego życia literackiego.

Literatura:

– Poezja polska po roku 2000, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, online: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/poezja_polska_po_roku_2000/poezja_polska_po_roku_2000.pdf.

– Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010.

– Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Czapliński, Poznań 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Jakub Osiński, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Jakub Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników/uczestniczek z najważniejszymi autorami, utworami i zjawiskami w literaturze polskiej XXI wieku w odniesieniu do wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotu język polski dla szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z literaturą polską XXI wieku: periodyzacja literatury polskiej przełomu wieków, sylwetki najważniejszych polskich pisarzy współczesnych, tematyka przez nich podejmowana, genologia literatury najnowszej oraz przejawy i formy współczesnego życia literackiego.

Literatura:

– Poezja polska po roku 2000, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, online: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/poezja_polska_po_roku_2000/poezja_polska_po_roku_2000.pdf.

– Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010.

– Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Czapliński, Poznań 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)