Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – wykład: literatura XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-2-HLXXW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej – wykład: literatura XX wieku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

dostęp do Internetu, sprzęt komputerowy (wykład jest prowadzony zdalnie)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnik/uczestniczka studiów za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 1 punkt ECTS, odpowiadający nakładowi ok. 25 godzin pracy, z tego:


0,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (5 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

0,5 pkt ECTS za pracę własną: lektura tekstów, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury (w szczególności historii) – EUS_W03

W2: Ma zaawansowaną wiedzę o literaturze polskiej XX wieku i twórczości wybranych autorów z tego okresu – EUS_W07.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi interpretować teksty literackie z XX wieku z perspektywy aktualnego stanu wiedzy – EUS_U02.

U2: Umie umiejscowić poznawane utwory literatury XX wieku w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym – EUS_U08.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej – EUS_K01.

K2: Jest gotów do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów – EUS_K02.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z głównymi zjawiskami literackimi w Polsce w okresie 1900-1999. Z jednej strony zostanie pokazany proces kultywowania, a jednocześnie przezwyciężania tradycji młodopolskich, z drugiej nowe zjawiska okresu XX-lecia międzywojennego. Następnie omówiona zostanie problematyka literatury wojennej i powojennej, z uwzględnieniem przełomów literackich powiązanych z wydarzeniami społeczno-politycznymi.

Pełny opis:

W czasie wykładu jego uczestnicy zapoznają się:

- osiągnięciami literackimi okresu XX-lecia międzywojennego (z położeniem szczególnego nacisku na grupy literackie tego okresu),

- literaturą polską powstającą w czasie II wojny światowej,

- dwoma obiegami literatury polskiej po II wojnie światowej (krajowy i emigracyjny), z uwzględnieniem najważniejszych twórców tego okresu,

- XX-wiecznym dorobkiem polskich laureatów literackiej nagrody Nobla,

- przemianami życia literackiego w ciągu XX wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa (fragmenty):

1. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.

2. Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.

3. Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, wyd. II rozszerzone, Wrocław 1999.

4. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca (fragmenty):

1. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1992.

3. Marta Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989.

4. P. Czapliński i in., Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia – dyskusje - bilanse, Kraków 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Quiz na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2).

Kryteria oceniania:

100%-93% - bdb

92%-85% - db plus

84%-77% - db

76%-69% - dst plus

68%-61% - dst

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Rafał Moczkodan, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z głównymi zjawiskami literackimi w Polsce w okresie 1900-1999. Z jednej strony zostanie pokazany proces kultywowania, a jednocześnie przezwyciężania tradycji młodopolskich, z drugiej nowe zjawiska okresu XX-lecia międzywojennego. Następnie omówiona zostanie problematyka literatury wojennej i powojennej, z uwzględnieniem przełomów literackich powiązanych z wydarzeniami społeczno-politycznymi.

Pełny opis:

W czasie wykładu jego uczestnicy zapoznają się:

- osiągnięciami literackimi okresu XX-lecia międzywojennego (z położeniem szczególnego nacisku na grupy literackie tego okresu),

- literaturą polską powstającą w czasie II wojny światowej,

- dwoma obiegami literatury polskiej po II wojnie światowej (krajowy i emigracyjny), z uwzględnieniem najważniejszych twórców tego okresu,

- XX-wiecznym dorobkiem polskich laureatów literackiej nagrody Nobla,

- przemianami życia literackiego w ciągu XX wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa (fragmenty):

1. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.

2. Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.

3. Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, wyd. II rozszerzone, Wrocław 1999.

4. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca (fragmenty):

1. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1992.

3. Marta Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989.

4. P. Czapliński i in., Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia – dyskusje - bilanse, Kraków 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Rafał Moczkodan, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z głównymi zjawiskami literackimi w Polsce w okresie 1900-1999. Z jednej strony zostanie pokazany proces kultywowania, a jednocześnie przezwyciężania tradycji młodopolskich, z drugiej nowe zjawiska okresu XX-lecia międzywojennego. Następnie omówiona zostanie problematyka literatury wojennej i powojennej, z uwzględnieniem przełomów literackich powiązanych z wydarzeniami społeczno-politycznymi.

Pełny opis:

W czasie wykładu jego uczestnicy zapoznają się:

- osiągnięciami literackimi okresu XX-lecia międzywojennego (z położeniem szczególnego nacisku na grupy literackie tego okresu),

- literaturą polską powstającą w czasie II wojny światowej,

- dwoma obiegami literatury polskiej po II wojnie światowej (krajowy i emigracyjny), z uwzględnieniem najważniejszych twórców tego okresu,

- XX-wiecznym dorobkiem polskich laureatów literackiej nagrody Nobla,

- przemianami życia literackiego w ciągu XX wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa (fragmenty):

1. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.

2. Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.

3. Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, wyd. II rozszerzone, Wrocław 1999.

4. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca (fragmenty):

1. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1992.

3. Marta Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989.

4. P. Czapliński i in., Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia – dyskusje - bilanse, Kraków 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)