Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki w szkole podstawowej i/lub szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-2-PRAKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki w szkole podstawowej i/lub szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat nauczania przedmiotu język polski w szkole.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnik/uczestniczka studiów za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:


- 2 ECTS - 45 godzin:

a) min. 3 h lekcji hospitowanych

b) min. 3 h lekcji prowadzonych lub współprowadzonych

c) w zależności od a) i b): maks. 39 h innych czynności opisanych w programie praktyk

d) 5 h konsultacji z koordynatorem


- 1 ECTS - 30 godzin:

za pracę własną, w tym samodzielne poszukiwanie i przygotowanie materiałów, metod, narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia praktyki w szkole; przygotowanie się do spotkań z koordynatorem praktyk, opiekunem-nauczycielem, dyrekcją szkoły, pedagogiem


Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik/uczestniczka studiów:

W1: (EUS_W27) zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty;

W2: (EUS_W28) zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty;

W3: (EUS_W29) zna rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik/uczestniczka studiów:

U1: (EUS_U25) potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

U2: (EUS_U26) potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć;

U3: (EUS_U27) potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik/uczestniczka studiów:

K1: (EUS_K12) jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych;

K2: (EUS K13) wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych z obszaru dydaktyki;

K3: (EUS K14) ma świadomość tego, że jest nie tylko nauczycielem języka polskiego, ale także wzorem do naśladowania w zakresie posługiwania się piękną, poprawną polszczyzny i ambasadorem polskiej kultury.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- obserwacji
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

I część praktyk zawodowych nauczycielskich: w zakresie nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej, która obejmuje stacjonarne lub zdalne hospitowanie zajęć, (współprowadzenie) zajęć, inne czynności.

Pełny opis:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450, z późn. zm.) „celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół. Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć

z zakresu dydaktyki przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć”.

Praktyki zawodowe w II semestrze studiów zostaną zrealizowane przede wszystkim w szkołach podstawowych pod przewodnictwem:

- koordynatora praktyk z UMK, który będzie oferować pomoc w przygotowywaniu konspektów lekcji (współ)prowadzonych, dokumentacji praktyk, a następnie wystawi opinię o przebiegu praktyki w szkole podstawowej i średniej; w szczególnych przypadkach będzie on rozpatrywać wnioski o inny podział godzin praktyki prowadzonej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zob. niżej);

- nauczycieli-opiekunów praktyki – nauczycieli przedmiotu język polski w szkołach podstawowych, posiadających kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu i doświadczenie dydaktyczne; nauczyciel-opiekun praktyki powinien być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.

Uczestnicy studiów mogą przeprowadzić praktykę stacjonarnie i/lub zdalnie:

• W przypadku praktyki prowadzonej stacjonarnie w polskiej szkole za granicą, uczestnik otrzyma od koordynatora praktyk podpisane skierowanie na praktykę do przedstawienia w sekretariacie szkoły. Jednocześnie uczestnik zobowiązany jest przesłać koordynatorowi praktyk zaświadczenie wypełnione przez uczestnika studiów oraz potwierdzone przez dyrektora szkoły, która przyjmuje na praktykę.

• W przypadku praktyki prowadzonej zdalnie w szkole w Polsce lub za granicą, uczestnik może samodzielnie wybrać szkołę (wówczas postępuje jak wyżej: przedkłada skierowanie i przesyła zaświadczenie o przyjęciu na praktykę) lub może skorzystać z pomocy UMK, który np. zapewni uczestnikom dostęp do nagranych lekcji (w ramach lekcji hospitowanych), nawiąże współpracę ze szkołami, w których będzie można lekcje prowadzić, w przypadku nauczania zdalnego – hospitować, a także prowadzić tzw. inne czynności (zob. niżej c)).

45 h praktyki w szkole obejmuje:

a) min. 3 h lekcji hospitowanych (w szkole podstawowej)

przez lekcje te rozumie się lekcje hospitowane stacjonarnie w szkole, lekcje hospitowane zdalnie lub lekcje nagrane przez organizatora praktyki i odtworzone przez praktykanta

b) min. 3 h lekcji prowadzonych lub współprowadzonych (w szkole podstawowej)

przez lekcje te rozumie się lekcje prowadzone lub współprowadzone stacjonarnie w szkole lub zdalnie

c) w zależności od a) i b): maks. 39 h innych czynności (w szkole podstawowej), w tym np.

- współdziałanie z nauczycielem-opiekunem praktyk w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, organizowaniu pracy w grupach (stacjonarnie lub w formie zdalnej, do opracowania w domu)

- zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której student odbywa praktykę, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji (stacjonarnie lub w formie zdalnej, do opracowania w domu)

- konsultacje z koordynatorem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (MS Teams, kontakt mailowy)

- rozmowa z dyrektorem szkoły dotycząca m.in.: organizacji i profilu szkoły, kadry nauczycielskiej, trudności szkoły np. w zakresie wyposażenia, współpracy z rodzicami, problemów z młodzieżą i in., form współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym (stacjonarnie lub w formie zdalnej, kontakt telefoniczny, mailowy)

- analiza dokumentacji pracy szkoły – zapoznanie z planem wychowawczym szkoły – jego strukturą i celami, wewnątrzszkolnym systemem oceniania itp. (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły)

- analiza dokumentacji nauczyciela języka polskiego – zapoznanie z podstawą programową, rozkładem nauczania języka polskiego dla wybranej klasy, przedmiotowym systemem oceniania (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły, kontakt mailowy)

- analiza dokumentacji wychowawcy klasy – zapoznanie z rocznym planem wychowawczym wybranej klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania dotyczącym zachowania uczniów, arkuszem ocen ucznia, dziennikiem klasowym (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły, kontakt mailowy)

- rozmowa z pedagogiem szkoły (stacjonarnie lub w formie zdalnej, kontakt telefoniczny, mailowy).

Dokumentacja:

- zaświadczenie, wypełnione przez uczestnika studiów oraz potwierdzone przez dyrektora szkoły, która przyjmuje na praktykę – skan należy niezwłocznie przesłać drogą mailową do koordynatora praktyk

- skierowanie na praktykę – wypełnione przez siebie skierowanie uczestnicy zostawiają w sekretariacie szkoły

- formularz opinii o praktyce.

Po zakończeniu każdego etapu praktyki uczestnicy studiów zobowiązani są przesłać koordynatorowi praktyki następujące dokumenty:

- konspekty lekcji prowadzonych (konspekty podpisane przez nauczyciela-opiekuna praktyki, a następnie zeskanowane należy przesłać koordynatorowi praktyki),

- opinię o przebiegu praktyki (formularz zostanie udostępniony uczestnikom studiów przez koordynatora praktyki; skan wypełnionego dokumentu należy odesłać koordynatorowi praktyki).

Pytania związane z praktyką należy kierować do koordynatora praktyki z UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Elżbieta Kruszyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

I część praktyk zawodowych nauczycielskich: w zakresie nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej, która obejmuje stacjonarne lub zdalne hospitowanie zajęć, (współprowadzenie) zajęć, inne czynności.

Pełny opis:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450, z późn. zm.) „celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół. Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć

z zakresu dydaktyki przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć”.

Praktyki zawodowe w II semestrze studiów zostaną zrealizowane przede wszystkim w szkołach podstawowych pod przewodnictwem:

- koordynatora praktyk z UMK, który będzie oferować pomoc w przygotowywaniu konspektów lekcji (współ)prowadzonych, dokumentacji praktyk, a następnie wystawi opinię o przebiegu praktyki w szkole podstawowej i średniej; w szczególnych przypadkach będzie on rozpatrywać wnioski o inny podział godzin praktyki prowadzonej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zob. niżej);

- nauczycieli-opiekunów praktyki – nauczycieli przedmiotu język polski w szkołach podstawowych, posiadających kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu i doświadczenie dydaktyczne; nauczyciel-opiekun praktyki powinien być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.

Uczestnicy studiów mogą przeprowadzić praktykę stacjonarnie i/lub zdalnie:

• W przypadku praktyki prowadzonej stacjonarnie w polskiej szkole za granicą, uczestnik otrzyma od koordynatora praktyk podpisane skierowanie na praktykę do przedstawienia w sekretariacie szkoły. Jednocześnie uczestnik zobowiązany jest przesłać koordynatorowi praktyk zaświadczenie wypełnione przez uczestnika studiów oraz potwierdzone przez dyrektora szkoły, która przyjmuje na praktykę.

• W przypadku praktyki prowadzonej zdalnie w szkole w Polsce lub za granicą, uczestnik może samodzielnie wybrać szkołę (wówczas postępuje jak wyżej: przedkłada skierowanie i przesyła zaświadczenie o przyjęciu na praktykę) lub może skorzystać z pomocy UMK, który np. zapewni uczestnikom dostęp do nagranych lekcji (w ramach lekcji hospitowanych), nawiąże współpracę ze szkołami, w których będzie można lekcje prowadzić, w przypadku nauczania zdalnego – hospitować, a także prowadzić tzw. inne czynności (zob. niżej c)).

45 h praktyki w szkole obejmuje:

a) min. 3 h lekcji hospitowanych (w szkole podstawowej)

przez lekcje te rozumie się lekcje hospitowane stacjonarnie w szkole, lekcje hospitowane zdalnie lub lekcje nagrane przez organizatora praktyki i odtworzone przez praktykanta

b) min. 3 h lekcji prowadzonych lub współprowadzonych (w szkole podstawowej)

przez lekcje te rozumie się lekcje prowadzone lub współprowadzone stacjonarnie w szkole lub zdalnie

c) w zależności od a) i b): maks. 39 h innych czynności (w szkole podstawowej), w tym np.

- współdziałanie z nauczycielem-opiekunem praktyk w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, organizowaniu pracy w grupach (stacjonarnie lub w formie zdalnej, do opracowania w domu)

- zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której student odbywa praktykę, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji (stacjonarnie lub w formie zdalnej, do opracowania w domu)

- konsultacje z koordynatorem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (MS Teams, kontakt mailowy)

- rozmowa z dyrektorem szkoły dotycząca m.in.: organizacji i profilu szkoły, kadry nauczycielskiej, trudności szkoły np. w zakresie wyposażenia, współpracy z rodzicami, problemów z młodzieżą i in., form współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym (stacjonarnie lub w formie zdalnej, kontakt telefoniczny, mailowy)

- analiza dokumentacji pracy szkoły – zapoznanie z planem wychowawczym szkoły – jego strukturą i celami, wewnątrzszkolnym systemem oceniania itp. (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły)

- analiza dokumentacji nauczyciela języka polskiego – zapoznanie z podstawą programową, rozkładem nauczania języka polskiego dla wybranej klasy, przedmiotowym systemem oceniania (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły, kontakt mailowy)

- analiza dokumentacji wychowawcy klasy – zapoznanie z rocznym planem wychowawczym wybranej klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania dotyczącym zachowania uczniów, arkuszem ocen ucznia, dziennikiem klasowym (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły, kontakt mailowy)

- rozmowa z pedagogiem szkoły (stacjonarnie lub w formie zdalnej, kontakt telefoniczny, mailowy).

Dokumentacja:

- zaświadczenie, wypełnione przez uczestnika studiów oraz potwierdzone przez dyrektora szkoły, która przyjmuje na praktykę – skan należy niezwłocznie przesłać drogą mailową do koordynatora praktyk

- skierowanie na praktykę – wypełnione przez siebie skierowanie uczestnicy zostawiają w sekretariacie szkoły

- formularz opinii o praktyce.

Po zakończeniu każdego etapu praktyki uczestnicy studiów zobowiązani są przesłać koordynatorowi praktyki następujące dokumenty:

- konspekty lekcji prowadzonych (konspekty podpisane przez nauczyciela-opiekuna praktyki, a następnie zeskanowane należy przesłać koordynatorowi praktyki),

- opinię o przebiegu praktyki (formularz zostanie udostępniony uczestnikom studiów przez koordynatora praktyki; skan wypełnionego dokumentu należy odesłać koordynatorowi praktyki).

Pytania związane z praktyką należy kierować do koordynatora praktyki z UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Elżbieta Kruszyńska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

I część praktyk zawodowych nauczycielskich: w zakresie nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej, która obejmuje stacjonarne lub zdalne hospitowanie zajęć, (współprowadzenie) zajęć, inne czynności.

Pełny opis:

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450, z późn. zm.) „celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół. Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć

z zakresu dydaktyki przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć”.

Praktyki zawodowe w II semestrze studiów zostaną zrealizowane przede wszystkim w szkołach podstawowych pod przewodnictwem:

- koordynatora praktyk z UMK, który będzie oferować pomoc w przygotowywaniu konspektów lekcji (współ)prowadzonych, dokumentacji praktyk, a następnie wystawi opinię o przebiegu praktyki w szkole podstawowej i średniej; w szczególnych przypadkach będzie on rozpatrywać wnioski o inny podział godzin praktyki prowadzonej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zob. niżej);

- nauczycieli-opiekunów praktyki – nauczycieli przedmiotu język polski w szkołach podstawowych, posiadających kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu i doświadczenie dydaktyczne; nauczyciel-opiekun praktyki powinien być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.

Uczestnicy studiów mogą przeprowadzić praktykę stacjonarnie i/lub zdalnie:

• W przypadku praktyki prowadzonej stacjonarnie w polskiej szkole za granicą, uczestnik otrzyma od koordynatora praktyk podpisane skierowanie na praktykę do przedstawienia w sekretariacie szkoły. Jednocześnie uczestnik zobowiązany jest przesłać koordynatorowi praktyk zaświadczenie wypełnione przez uczestnika studiów oraz potwierdzone przez dyrektora szkoły, która przyjmuje na praktykę.

• W przypadku praktyki prowadzonej zdalnie w szkole w Polsce lub za granicą, uczestnik może samodzielnie wybrać szkołę (wówczas postępuje jak wyżej: przedkłada skierowanie i przesyła zaświadczenie o przyjęciu na praktykę) lub może skorzystać z pomocy UMK, który np. zapewni uczestnikom dostęp do nagranych lekcji (w ramach lekcji hospitowanych), nawiąże współpracę ze szkołami, w których będzie można lekcje prowadzić, w przypadku nauczania zdalnego – hospitować, a także prowadzić tzw. inne czynności (zob. niżej c)).

45 h praktyki w szkole obejmuje:

a) min. 3 h lekcji hospitowanych (w szkole podstawowej)

przez lekcje te rozumie się lekcje hospitowane stacjonarnie w szkole, lekcje hospitowane zdalnie lub lekcje nagrane przez organizatora praktyki i odtworzone przez praktykanta

b) min. 3 h lekcji prowadzonych lub współprowadzonych (w szkole podstawowej)

przez lekcje te rozumie się lekcje prowadzone lub współprowadzone stacjonarnie w szkole lub zdalnie

c) w zależności od a) i b): maks. 39 h innych czynności (w szkole podstawowej), w tym np.

- współdziałanie z nauczycielem-opiekunem praktyk w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, organizowaniu pracy w grupach (stacjonarnie lub w formie zdalnej, do opracowania w domu)

- zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której student odbywa praktykę, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji (stacjonarnie lub w formie zdalnej, do opracowania w domu)

- konsultacje z koordynatorem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (MS Teams, kontakt mailowy)

- rozmowa z dyrektorem szkoły dotycząca m.in.: organizacji i profilu szkoły, kadry nauczycielskiej, trudności szkoły np. w zakresie wyposażenia, współpracy z rodzicami, problemów z młodzieżą i in., form współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym (stacjonarnie lub w formie zdalnej, kontakt telefoniczny, mailowy)

- analiza dokumentacji pracy szkoły – zapoznanie z planem wychowawczym szkoły – jego strukturą i celami, wewnątrzszkolnym systemem oceniania itp. (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły)

- analiza dokumentacji nauczyciela języka polskiego – zapoznanie z podstawą programową, rozkładem nauczania języka polskiego dla wybranej klasy, przedmiotowym systemem oceniania (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły, kontakt mailowy)

- analiza dokumentacji wychowawcy klasy – zapoznanie z rocznym planem wychowawczym wybranej klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania dotyczącym zachowania uczniów, arkuszem ocen ucznia, dziennikiem klasowym (stacjonarnie lub w formie zdalnej, strona internetowa szkoły, kontakt mailowy)

- rozmowa z pedagogiem szkoły (stacjonarnie lub w formie zdalnej, kontakt telefoniczny, mailowy).

Dokumentacja:

- zaświadczenie, wypełnione przez uczestnika studiów oraz potwierdzone przez dyrektora szkoły, która przyjmuje na praktykę – skan należy niezwłocznie przesłać drogą mailową do koordynatora praktyk

- skierowanie na praktykę – wypełnione przez siebie skierowanie uczestnicy zostawiają w sekretariacie szkoły

- formularz opinii o praktyce.

Po zakończeniu każdego etapu praktyki uczestnicy studiów zobowiązani są przesłać koordynatorowi praktyki następujące dokumenty:

- konspekty lekcji prowadzonych (konspekty podpisane przez nauczyciela-opiekuna praktyki, a następnie zeskanowane należy przesłać koordynatorowi praktyki),

- opinię o przebiegu praktyki (formularz zostanie udostępniony uczestnikom studiów przez koordynatora praktyki; skan wypełnionego dokumentu należy odesłać koordynatorowi praktyki).

Pytania związane z praktyką należy kierować do koordynatora praktyki z UMK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)