Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-JPJ2P-3-AITK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 30 godzin pracy, z tego:

1 pkt ECTS za udział w zajęciach (15 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych, lektura tekstów na zajęcia i przygotowanie się do sprawdzianu.


Efekty uczenia się - wiedza:

EUS_W03 Zna i rozumie powiązania nauczanych treści z innymi obszarami wiedzy i kultury.


EUS_W07 Ma zaawansowaną wiedzę o literaturze polskiej obejmującą jej periodyzację, genologię i twórczość wybranych autorów.

EUS_W08 Ma wiedzę na temat literatury powszechnej, popularnej i folkloru.

EUS_W09 Zna zasady analizy i interpretacji tekstów kultury.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EUS_U04 Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty literackie, naukowe i użytkowe.

EUS_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod.


EUS_U08 Umie umiejscowić poznawane utwory poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym.

EUS_U09 Umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów.

EUS_U10 Umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EUS_K01 Jest gotów do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej.

EUS_K02 Jest gotów do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania i podnoszących efektywność kształcenia uczniów.

EUS_K04 Jest gotów do popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym.


EUS_K08 Jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

EUS_K09 Jest gotów do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia.

EUS_K10 Jest gotów do kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu.

EUS_K11 Jest gotów do stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.


Metody dydaktyczne:

Opis, wykład konwersatoryjny, giełda pomysłów, metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury (dzieł literackich, literatury dokumentu osobistego, tekstów piosenek, kabaretów, scenariuszów filmowych, adaptacji dzieł literackich) przez ich uczestników. Dzięki lekturze samych tekstów, prezentacji najbardziej rozpowszechnionych na gruncie polskim interpretacji, jak również odkrywaniu nowych ścieżek interpretacyjnych, uczestnicy pogłębiają wiedzę o roli literatury i kultury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.

Pełny opis:

Na zajęciach uczestnicy poznają polskie teksty kultury dawne i współczesne, literackie i autobiograficzne, adaptacje filmowe, teatralne i musicalowe, ucząc się wykorzystywać je w dydaktyce języka polskiego jako drugiego przedmiotu. Omawiane na zajęciach teksty obejmują tematy uniwersalne (miłość, śmierć, motywy mitologiczne, literatury powszechnej, np. szekspirowskie), historyczne, realia współczesne, opisy dzieł malarskich i przyrody, co pozwoli rozwijać umiejętność powiązania wiedzy o polskiej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania słownictwa specjalistycznego z zakresu rodzajów i gatunków literackich oraz środków stylistycznych. Dzięki dyskusjom na zajęciach zyskają umiejętność problemowego komponowania interpretacji oraz wymiany uwag interpretacyjnych w szerszym gronie.

Literatura:

T. Czerkies, Literackie lustro kultury. Literatura polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Wrocław 2019.

Dramat polski. Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2002.

Dramat polski. Interpretacje. Część 2: Po 1918, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2002.

Liryka polska. Interpretacje, red. J.Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2002.

Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1974.

A.Tambor, Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Katowice 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: obecność i aktywność na zajęciach, odrabianie prac domowych, lektura tekstów na zajęcia, udział w forum internetowym.

Ocena końcowa: przygotowanie propozycji dydaktycznej związanej z wybranym tekstem kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Magdalena Kowalska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury (dzieł literackich, literatury dokumentu osobistego, tekstów piosenek, kabaretów, scenariuszów filmowych, adaptacji dzieł literackich) przez ich uczestników. Dzięki lekturze samych tekstów, prezentacji najbardziej rozpowszechnionych na gruncie polskim interpretacji, jak również odkrywaniu nowych ścieżek interpretacyjnych, uczestnicy pogłębiają wiedzę o roli literatury i kultury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.

Pełny opis:

1) Definicje tekstu kultury. Rola tekstu kultury na lekcjach języka polskiego jako drugiego. Pojęcia analizy i interpretacji.

2) Interpretacje tekstu poetyckiego. Wiersz jako pretekst, tekst i kontekst.

3) Baśń i bajka.

4) Malarstwo i fotografia w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.

5) Film i scenariusz filmowy.

6) Adaptacja teatralna.

7) Komiks i gra paragrafowa.

8) Piosenka.

9) Creative writing w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.

Literatura:

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

Dramat polski. Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2002.

Dramat polski. Interpretacje. Część 2: Po 1918, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2002.

D. Korwin-Piotrowska, Zamiast podsumowania – sugestie przed analizą tekstu , Kraków 2011.

Liryka polska. Interpretacje, red. J.Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2002.

Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1974.

W. Próchniak, Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Lublin 2012.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, Warszawa 1992.

A.Tambor, Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Katowice 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaproń-Charzyńska, Magdalena Kowalska, Karolina Pluskota
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach uczestnicy poznają definicje "tekstu kultury" oraz specyfikę analizy i interpretacji literaturoznawczej. Przedstawione zostanie funkcjonowanie interpretacji w praktyce szkolnej oraz przykładowe interpretacje poezji, prozy i dramatu, a także interpretacje porównawcze. Uczestnicy będą mieć możliwość oceny materiałów dydaktycznych zawierających analizę i interpretację tekstu kultury oraz samodzielnego ich przygotowania. Refleksje będą dotyczyć celowości uwzględniania tekstów kultury na lekcjach języka polskiego jako drugiego oraz upraszczania tekstów utworów i tekstów interpretacyjnych. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania bajki filozoficznej, scenariusza filmowego, gamebooka, plakatu, komiksu i piosenki na lekcjach języka polskiego. Omówione zostają również twórcze pisanie i sztuczna inteligencja jako zjawiska wspomagające nauczanie języka polskiego jako drugiego i łączące się z tematem interpretacji.

Zajęcia asynchroniczne na Moodle (9 godz.): https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5115

Zajęcia synchronicznie na MS Teams (6 godz.) 3 marca 2024 r.:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-1dJ_xO6sAQlQT0F6rCcvbjBu5NAMhR_H9JSta4cZxo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9e8c73c1-a2df-49e7-9a4c-06947196c872&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

1) Definicje tekstu kultury. Rola tekstu kultury na lekcjach języka polskiego jako drugiego.

2) Pojęcia analizy i interpretacji. Interpretacja w praktyce szkolnej. Interpretacja porównawcza. Ocena przykładowych interpretacji i tworzenie własnych. Tekst uproszczony - utworu literackiego i interpretacji literaturoznawczej - na lekcjach języka polskiego jako drugiego.

3) Bajka filozoficzna, malarstwo, rzeźba, film i scenariusz filmowy, komiks i

gra paragrafowa oraz piosenka jako teksty kultury na lekcjach języka polskiego jako obcego.

4) Twórcze pisanie i sztuczna inteligencja w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.

Literatura:

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

Dramat polski. Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2002.

Dramat polski. Interpretacje. Część 2: Po 1918, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2002.

D. Korwin-Piotrowska, Zamiast podsumowania – sugestie przed analizą tekstu , Kraków 2011.

Liryka polska. Interpretacje, red. J.Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2002.

Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1974.

W. Próchniak, Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Lublin 2012.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, Warszawa 1992.

A.Tambor, Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Katowice 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)